Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa

Detta är en programinriktning av Idrottsvetenskapligt program

Sammanfattning

Vill du arbeta med fysisk aktivitet, hälsa och prestationsutveckling? Intresset för hälsa, fysisk aktivitet och träning bara växer. Genom att studera hos oss kan du vara med och driva, utveckla och påverka hälsa och fysisk aktivitet inom framtidens organisationer. Det kan handla om privata företag, kommuner, idrottsrörelsen och andra organisationer som jobbar med fysisk aktivitet och hälsa – lokalt, regionalt eller internationellt. Inriktningen bygger på grundläggande kunskap om fysisk aktivitet och hälsa, men även aktuella utmaningar inom fältet. Möjligheter såväl som utmaningar är stora inom hälso- och idrottsfältet och efterfrågan på akademisk kompetens ökar inom alla arbetsmarknader.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Naturkunskap 1b/1a1+1a2 + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
Naturkunskap 1b/1a1+1a2 kan ersättas med Biologi 1 + Fysik 1a/1b1+1b2 +Kemi 1
Eller
Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Naturkunskap A + Samhällskunskap A.
Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A6b/6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Programmet och inriktningen innehåller kurser i fysiologi, anatomi och biomekanik, näringsfysiologi, träningslära, idrottspsykologi och coaching, organisation och styrning, ledarskap, projektledning, entreprenörskap, metod med mera (se vidare under Programinnehåll nedan). Utbildningen har såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig grund och hjälper dig att analysera och hitta lösningar på olika problem och utvecklar dina förmågor i ledarskap och strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom området hälsa och idrott.

Kontakter med framtida arbetsgivare

Vi arbetar nära din framtida arbetsmarknad genom olika nätverk såsom företag, föreningar och organisationer. Våra alumni studenter fungerar är också en viktig del av vårt nätverk och bidrar med inspiration om hur de har lyckats. Under utbildningen fi nns många möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma, nätverksfrukostar, deltagande i konferenser och genom kursuppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Termin 5 tillbringar du minst sex veckor ute i en organisation (praktik).  

Vi har ett mycket stort nätverk av idrottsorganisationer på olika nivåer, inom olika delar av samhället. Som exempel kan nämnas idrottsföreningar (stora som små), offentliga förvaltningar (ex. fritidsförvaltningar), idrottsförbund och idrottsföretag. Vårt nära samarbete med Malmö idrottsakademi kommer också våra studenter tillgodo, liksom våra internationella nätverk.

Här kan du läsa om vad tidigare studenter arbetar med

Att studera i Malmö

Att plugga i Malmö innebär att du är i en stad som är under ständig utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv för fysisk rekreation, träning och idrott. Malmö är en stad i förändring och erbjuder en spännande och utmanande miljö i en svensk-dansk storstadsregion.

Idrottsvetenskapen på Malmö universitet är en stark forsknings- och utbildningsmiljö och har en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor.

Möjlighet att studera utomlands

Termin 5 kan du välja att studera utomlands. Vi har många utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom olika ämnesområdet. Detta ger dig internationella erfarenheter och möjlighet att spetsa din kompetens.

Malmö universitet är ett Riksidrottsuniversitet

Idrottar du på elitnivå? På ett Riksidrottsuniversitet får du stöd att din elitsatsning med studier. Universitetet underlättar din studietid genom flexibla och anpassade lösningar för just dig.

Läs mer om Riksidrottsuniversitet 

Programinnehåll:  

Termin 1 (höst)

Första terminen utvecklar du kunskap om vad idrottsvetenskap och universitetsstudier innebär, grundläggande kunskaper och färdigheter i fysiologi och träning samt idrottens roll i ett föränderligt samhälle. Kurser:

 • Att studera idrottsvetenskap
 • Idrott, hälsa och samhällsförändring
 • Fysiologi och träning

Termin 2 (vår)

Andra terminen arbetar du med att utveckla kompetenser inom anatomi och biomekanik, motorisk kontroll och motorisk lärande, ledarskap och organisation samt inlärningspsykologi och gruppdynamik för att kunna arbeta med hälsa och fysisk aktivitet i olika grupper, organisationer och sektorer. Kurser:

 • Anatomi och biomekanik
 • Idrottens organisation och ledarskap
 • Inlärningspsykologi och gruppdynamik i idrott
 • Motorisk kontroll och motoriskt lärande

Termin 3 (höst)

Tredje terminen lär du dig att hantera olika metoder och skiva en uppsats inom ett ämne som du själv väljer. Därtill utvecklar du kunskap och färdigheter i att samla in data och analysera olika fysiologiska och psykometriska tester samt motions- och prestationspsykologiska aspekter kopplat till beteende förändringar. Kurser:

 • Introduktion till vetenskaplig metod
 • Självständigt arbete
 • Mätmetoder och
 • Sport och medier

Termin 4 (vår)

Fjärde terminen utvecklar för fördjupande färdigheter inom hälsa och träning och grundläggande kunskap om näringsfysiologi. Du får också kunskap om vad hållbar utveckling innebär inom idrottsfältet innebär. Kurser:

 • Hälsa, näringsfysiologi och träning
 • Idrottens styrning
 • Idrott, fysisk och hållbar utveckling

Termin 5 (höst)

Femte terminen innehåller många praktiska moment och du arbetar i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer. Du genomför ett innovativt projektarbete och ett utvecklingsprojekt utifrån ett individ perspektiv kopplat till fysisk aktivitet, prestation och coaching. Kurser:

 • Entreprenörskap och projektledning inom idrott
 • Fysisk aktivitet, prestation och coaching

Termin 6 (vår)

Sjätte terminen knyter du ihop din idrottsvetenskapliga kompetens. Terminen avslutas med att du genomför ett omfattande examensarbete inom ett ämne som du finner relevant. Detta ställer krav på att du samlar och bearbetar mycket material. Därför inleds terminen med kurser i vetenskaplig metod och teori som du har nytta av när du genomför egna undersökningar. Kurser:

 • Metodologiska perspektiv på idrottsvetenskap
 • Teoretiska perspektiv på idrottsvetenskap
 • Examensarbete i idrottsvetenskap

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
LGIDK version 5
Engelsk benämning:
Sport Sciences
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 februari 2002
Fastställandedatum:
25 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

 • Fysisk aktivitet och hälsa 180 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Naturkunskap 1b/1a1+1a2 + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
  Naturkunskap 1b/1a1+1a2 kan ersättas med Biologi 1 + Fysik 1a/1b1+1b2 +Kemi 1
  Eller
  Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Naturkunskap A + Samhällskunskap A.
  Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A6b/6b
 • Sport Management 180 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
  Eller
  Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Samhällskunskap A.
  Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A6b/6b

Upplägg

Idrottsvetenskap vid Malmö universitet är ett flervetenskapligt utbildnings- och forskningsområde som studerar idrott som ett mångfacetterat fenomen. Med begreppet idrott avses all den verksamhet som bedrivs inom elit-, motions- och upplevelseidrott till rörelseaktiviteteter och fysisk rekreation. Idrott utgör även en viktig del i den växande medialiserade underhållnings- och evenemangsindustrin. Idrottsvetenskapligt program möter idrottens ökade behov av kunskap och handlingskompetens och medverkar därmed till utveckling av idrottsrelaterad verksamhet i såväl privat, offentlig som ideell regi.
Idrottsvetenskapligt program omfattar sex terminer och leder till kandidatexamen. Programmet består av huvudområdet Idrottsvetenskap och två inriktningar, vilka motsvarar olika kunskaps- och utvecklingsbehov i svensk och internationell idrott. Inriktningarna är Sport Management och Fysisk aktivitet och hälsa. Den gemensamma delen och inriktningarna löper parallellt under fem terminer. Programmet erbjuder möjlighet till utlandsstudier under termin fem. Den avslutande terminen är gemensam och innehåller ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara relevant för vald inriktning.
Programmets gemensamma del
Programmets gemensamma del innehåller en introduktion till idrottsvetenskap som kunskapsfält i en större samhällskontext. I denna del ingår också kurser med syfte att utveckla ett analytiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Dessutom ingår kurser som utvecklar mera praktiska färdigheter, förmågor och handlingskompetenser för personer som vill verka i det breda idrottsfältet.
Inriktning Fysisk aktivitet och hälsa
Inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa syftar till att leda och utveckla verksamheter, individer och grupper med fokus på fysisk aktivitet. I inriktningen jobbar man både utifrån ett livsstilsperspektiv och med fysisk aktivitet med avseende på motion och prestation. Det finns ett stort intresse för hälsa och fysisk aktivitet i dagens samhälle, men även att motverka och behandla ohälsa. I inriktningen utvecklar studenten sin förmåga att omsätta ämnesteoretiska kunskaper om fysisk aktivitet och hälsa till praktik utifrån olika exempel, praktikfall och sammanhang. Studenten får kompetens att möta, motivera och tillgodose individers behov och önskemål i relation till hälsa och fysisk aktivitet oavsett ålder, kön och bakgrund.
Inriktning Sport Management
Inriktningen Sport Management fokuserar på det strategiska ledarskapet och dess arbete med ekonomiska, juridiska och samhällsvetenskapliga analyser av idrotten. Studenten använder samhällsteorier, managementmodeller och verktyg samt förhåller sig till juridiska regelverk i sin förståelse av idrotten och dess verksamheter. Idrottens professionalisering, kommersialisering, globalisering och medialisering är viktiga inslag liksom kunskap och förståelse om idrottens rum och arenor. Studenten ska självständigt och i samverkan kunna analysera, planera, organisera, presentera och styra idrottsrelaterad verksamhet utifrån förutsättningar om affärsmässighet och hållbar utveckling.
Utbildning i samverkan med praktiken
Idrottsvetenskapligt program är utvecklat och bedrivs i samarbete med det omgivande samhället. Denna samverkan är att betrakta som ett ömsesidigt åtagande med studentens lärande i fokus. Samverkan integreras i programmets olika kurser och utvecklas i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer på lokal och regional nivå. Från ett utbildningsperspektiv avser samverkan att främja fördjupning och reflektion. För studenten innebär det även en möjlighet att få idéer och impulser till framtida yrkesval samt utveckla ett kontaktnät med organisationer inom idrotten.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen,
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(Utdrag ur Högskolelagen 2009:1037).

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet idrottsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet idrottsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens,

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

(Högskoleförordningen 1993:100).

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Idrottsvetenskap (Bachelor of Arts in Sport Sciences) med inriktning mot Fysisk aktivitet och hälsa (Physical Activity and Health) eller Sport Management (Sport Management).

Övrigt

Föreskrifter
För tillträde till termin 6 (avslutande termin) krävs lägst betyget godkänd på samtliga kurser i programmets gemensamma del under termin 1-4 (motsvarande 60 hp).

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Programmet erbjuder möjlighet till utlandsstudier. Vid utlandsstudier termin 5 medges undantag för de i kursförteckningen angivna kurserna för denna termin. Dessa ersätts med kurser lästa utomlands med relevans för huvudområdet idrottsvetenskap och den valda inriktningen.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Torbjörn Andersson, programansvarig
Telefon: 040-6658126

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema