Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa

Detta är en programinriktning av Idrottsvetenskapligt program

Sammanfattning

Intresset för hälsofrågor och fysisk aktivitet bara växer. Det ökade motions- och hälsointresset har både breddat idrotten som samhällsföreteelse och också skapat förutsättningar för en omfattande och global hälsoindustri. För många har idrott och en aktiv livsstil blivit viktigt för att må bra och undvika ohälsa. Trots vetskapen om att fysisk aktivitet är något som ger positiva hälsoeffekter ökar ohälsan då det många gånger är svårt för individen att genomföra de förändringar som krävs.
Utbildningen tar avstamp i idrott som hälso- och kroppskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla, leda och stödja individer och grupper i idrott- och hälsofrågor. Du studerar ämnen som hälsa, näringsfysiologi, anatomi, prestationspsykologi ihop med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på idrott som en kulturföreteelse.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Naturkunskap 1b/1a1+1a2 + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
Naturkunskap 1b/1a1+1a2 kan ersättas med Biologi 1 + Fysik 1a/1b1+1b2 +Kemi 1
Eller
Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Naturkunskap A + Samhällskunskap A.
Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A6b/6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Utgångspunkten för utbildningen är att idrott och fysisk aktivitet spelar en viktig roll för människors hälsa då vi idag lever med en ökande ohälsa både på ett nationellt och globalt plan. Det som kallas för folksjukdomar ökar och psykisk ohälsa som depressioner och utbrändhet är ett stort samhällsproblem. Men trots vetskapen om att fysisk aktivitet är något som ger positiva hälsoeffekter är det många gånger svårt för individen förändra sin livsstil. 

Under utbildningen lär du dig att vad som krävs för att driva förändringar och hantera hälsofrågor i stort. Här är fokus på individen en nyckel. Under utbildningen får du också kunskap om de samhälleliga och kulturella strukturer och villkor som påverkar hälsan hos människor och grupper. 

Utbildningens upplägg

Du studerar huvudämnet idrottsvetenskap tillsammans med kurser inom bland annat coaching, näringsfysiologi, prestationspsykologi, anatomi och biomekanik. I studierna läggs tonvikt vid ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt till idrotten och dess olika funktioner. Programmet bygger på samhällsvetenskapliga perspektiv och utgångspunkten att idrotten som kulturföreteelse både återspeglar och påverkar det omgivande samhället. Under utbildningen får du inblick i olika teoretiska perspektiv och hur de kan tillämpas inom skilda idrotts- och motionsaktiviteter. Den avslutande terminen skriver du ett vetenskapligt arbete, kandidatuppsats, utifrån ditt intresseområde.

I utbildningen integreras samverkan med utomstående aktörer i de olika momenten vilket ger dig en praktisk erfarenhet som komplement till de teoretiska studierna. Som student ges du stort utrymme för nätverksskapande och nytänkande under utbildningen.

Stark forskningsmiljö

Idrottsvetenskapen på Malmö universitet har en stark forskarmiljö och en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor. Programmet, som utvecklats i nära samarbete med företrädare från idrotten, bygger på en bred flervetenskaplig grund. 

Studera utomlands

Som student vid Malmö universitet har du många möjligheter till utlandsstudier eftersom universitetet har avtal med omkring 250 partneruniversitet över hela världen. 

Efter examen

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att leda och utveckla människor inom idrotts- och hälsoaktiviteter. Idrottssektorn omfattar även företag som arbetar med allt från fitness, kostrådgivning, fysisk träning till hälso- och friskvårdsfrågor.

Intervjuer med alumner vid Institutionen för idrottsvetenskap

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
LGIDK version 5
Engelsk benämning:
Sport Sciences
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 februari 2002
Fastställandedatum:
25 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

 • Fysisk aktivitet och hälsa 180 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Naturkunskap 1b/1a1+1a2 + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
  Naturkunskap 1b/1a1+1a2 kan ersättas med Biologi 1 + Fysik 1a/1b1+1b2 +Kemi 1
  Eller
  Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Naturkunskap A + Samhällskunskap A.
  Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A6b/6b
 • Sport Management 180 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
  Eller
  Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Samhällskunskap A.
  Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A6b/6b

Upplägg

Idrottsvetenskap vid Malmö universitet är ett flervetenskapligt utbildnings- och forskningsområde som studerar idrott som ett mångfacetterat fenomen. Med begreppet idrott avses all den verksamhet som bedrivs inom elit-, motions- och upplevelseidrott till rörelseaktiviteteter och fysisk rekreation. Idrott utgör även en viktig del i den växande medialiserade underhållnings- och evenemangsindustrin. Idrottsvetenskapligt program möter idrottens ökade behov av kunskap och handlingskompetens och medverkar därmed till utveckling av idrottsrelaterad verksamhet i såväl privat, offentlig som ideell regi.
Idrottsvetenskapligt program omfattar sex terminer och leder till kandidatexamen. Programmet består av huvudområdet Idrottsvetenskap och två inriktningar, vilka motsvarar olika kunskaps- och utvecklingsbehov i svensk och internationell idrott. Inriktningarna är Sport Management och Fysisk aktivitet och hälsa. Den gemensamma delen och inriktningarna löper parallellt under fem terminer. Programmet erbjuder möjlighet till utlandsstudier under termin fem. Den avslutande terminen är gemensam och innehåller ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara relevant för vald inriktning.
Programmets gemensamma del
Programmets gemensamma del innehåller en introduktion till idrottsvetenskap som kunskapsfält i en större samhällskontext. I denna del ingår också kurser med syfte att utveckla ett analytiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Dessutom ingår kurser som utvecklar mera praktiska färdigheter, förmågor och handlingskompetenser för personer som vill verka i det breda idrottsfältet.
Inriktning Fysisk aktivitet och hälsa
Inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa syftar till att leda och utveckla verksamheter, individer och grupper med fokus på fysisk aktivitet. I inriktningen jobbar man både utifrån ett livsstilsperspektiv och med fysisk aktivitet med avseende på motion och prestation. Det finns ett stort intresse för hälsa och fysisk aktivitet i dagens samhälle, men även att motverka och behandla ohälsa. I inriktningen utvecklar studenten sin förmåga att omsätta ämnesteoretiska kunskaper om fysisk aktivitet och hälsa till praktik utifrån olika exempel, praktikfall och sammanhang. Studenten får kompetens att möta, motivera och tillgodose individers behov och önskemål i relation till hälsa och fysisk aktivitet oavsett ålder, kön och bakgrund.
Inriktning Sport Management
Inriktningen Sport Management fokuserar på det strategiska ledarskapet och dess arbete med ekonomiska, juridiska och samhällsvetenskapliga analyser av idrotten. Studenten använder samhällsteorier, managementmodeller och verktyg samt förhåller sig till juridiska regelverk i sin förståelse av idrotten och dess verksamheter. Idrottens professionalisering, kommersialisering, globalisering och medialisering är viktiga inslag liksom kunskap och förståelse om idrottens rum och arenor. Studenten ska självständigt och i samverkan kunna analysera, planera, organisera, presentera och styra idrottsrelaterad verksamhet utifrån förutsättningar om affärsmässighet och hållbar utveckling.
Utbildning i samverkan med praktiken
Idrottsvetenskapligt program är utvecklat och bedrivs i samarbete med det omgivande samhället. Denna samverkan är att betrakta som ett ömsesidigt åtagande med studentens lärande i fokus. Samverkan integreras i programmets olika kurser och utvecklas i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer på lokal och regional nivå. Från ett utbildningsperspektiv avser samverkan att främja fördjupning och reflektion. För studenten innebär det även en möjlighet att få idéer och impulser till framtida yrkesval samt utveckla ett kontaktnät med organisationer inom idrotten.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen,
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(Utdrag ur Högskolelagen 2009:1037).

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet idrottsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet idrottsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens,

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

(Högskoleförordningen 1993:100).

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Idrottsvetenskap (Bachelor of Arts in Sport Sciences) med inriktning mot Fysisk aktivitet och hälsa (Physical Activity and Health) eller Sport Management (Sport Management).

Övrigt

Föreskrifter
För tillträde till termin 6 (avslutande termin) krävs lägst betyget godkänd på samtliga kurser i programmets gemensamma del under termin 1-4 (motsvarande 60 hp).

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Programmet erbjuder möjlighet till utlandsstudier. Vid utlandsstudier termin 5 medges undantag för de i kursförteckningen angivna kurserna för denna termin. Dessa ersätts med kurser lästa utomlands med relevans för huvudområdet idrottsvetenskap och den valda inriktningen.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Torbjörn Andersson, programansvarig
Telefon: 040-6658126

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-06207

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema