Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen

Program - grundnivå och avancerad nivå - 90 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2014

Programkod:
LALKP version 3,1
Engelsk benämning:
Supplementary Programme in Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 mars 2012
Fastställandedatum:
27 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
13 februari 2014

Förkunskapskrav

 • Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp. Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål. Specifika ämneskrav se särskild sida.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp samt ytterligare ett ämne om minst 45 hp. Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål. Som undervisningsämne 2 om 45 hp: Samma som undervisningsämne 1 samt Engelska, Geografi, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, Svenska som andraspråk. Specifika ämneskrav se särskild sida.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp i vilket ingår ett självständigt arbete om 15 hp samt ytterligare två ämnen om minst 45 hp vardera alt. ett ämne om minst 90 hp om ämnet utgörs av svenska/samhällskunskap/musik. Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål, Svenska, Engelska, Idrott och hälsa, Samhällskunskap. Som undervisningsämne 2 och 3 om vardera 45 hp: Samma som undervisningsämne 1 samt Geografi, Historia, Religionskunskap, Svenska som andraspråk. Som undervisningsämne 2 om 90 hp: Samhällskunskap(endast i kombination med Svenska), Svenska (endast i kombination med Samhällskunskap). Specifika ämneskrav se särskild sida.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp. Med ämne avses relevant skolämne i gymnasieskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Företagsekonomi, Sociologi, Pedagogik. Specifika ämneskrav se särskild lista.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 210 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp och ytterligare ett ämne om minst 90 hp alt. minst 120 hp om ämnet utgörs av svenska/samhällskunskap/musik, samt ett självständigt arbete om 15 hp i något av undervisningsämnena. Med ämne avses relevant skolämne i gymnasieskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Svenska, Engelska, Idrott och hälsa, Samhällskunskap, Företagsekonomi, Psykologi, Pedagogik, Sociologi. Som undervisningsämne 2 om 90 hp: Samma som undervisningsämne 1 samt Geografi, Historia, Religionskunskap, Svenska som andraspråk, Filosofi. Som undervisningsämne 2 om 120 hp: Samhällskunskap (endast i kombination med Svenska) Svenska (endast i kombination med Samhällskunskap). Specifika ämneskrav se särskild lista.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se

Upplägg

Utbildningen är upplagd för studenter som genom högskoleutbildning eller motsvarande har ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen som är relevanta för läraryrket. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom studier inom ett högskoleprogram, genom fristående kurser eller genom en utländsk högskoleutbildning.

Utbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning. Kompletterande pedagogisk utbildning består av kurser med ett innehåll som är relaterat till studentens ämnesinriktning. I utbildningen ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15 högskolepoäng.

.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de

grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,

– läroplansteori och ämnesdidaktik,

– vetenskapsteori och forskningsmetodik,

– utveckling, lärande och specialpedagogik,

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

– bedömning och betygsättning,

– utvärdering och utvecklingsarbete, och

– elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.

Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd skola och högskolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och ämne och omfattar 20 veckor (30 högskolepoäng) fördelade på tre kurser.

Utbildningen regleras av förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686). Av förordningen framgår det att ämneslärarexamen efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning kan avläggas på grundnivå eller avancerad nivå. Vidare framgår det att ämneslärarexamen efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning undantas från högskoleförordningens bestämmelse om ett begränsat antal ämneskombinationer.

Utbildning som leder till examen på grundnivå innehåller kurser på avancerad nivå omfattande minst 27 högskolepoäng. Utbildning som leder till examen på avancerad nivå innehåller kurser på avancerad nivå omfattande 42 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15 högskolepoäng.

Studenter inriktade mot ämneslärarexamen på grundnivå kan efter ansökan medges möjlighet att genomföra examensarbete om 15 högskolepoäng på avancerad nivå. En förutsättning är att studenten kan uppvisa ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng relevant för det undervisningsämne som ämneslärarexamen avser.

Examination

Examinationen utformas utifrån lärandemål som anges för respektive kurser.

Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av högskolan. Partnerskolan medverkar i bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att lämna underlag till examinator.

Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.

Som betyg för de två första kurserna i verksamhetsförlagd utbildning används Godkänd eller Underkänd. På utbildningens övriga kurser inklusive avslutande kurs i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska berörd lärare och institutionsledning snarast i ett vägledande samtal pröva om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2014:
Höst 2014 - Termin 1
Vår 2015 - Termin 2
Höst 2015 - Termin 3

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173

"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

- följa kunskapsutvecklingen, och

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."

Utdrag ur SFS 2010:1064

"Mål

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten

– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten

– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

För ämneslärarexamen ska studenten också

– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,

– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,

– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och

– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdigheter och förmåga

För ämneslärarexamen ska studenten

– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,

– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,

– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,

– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,

– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,

– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, – visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,

– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ämneslärarexamen ska studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare, – visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. ”

För ämneslärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också

– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,

– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

tabbl

Examen

Ämneslärarexamen.

Examen förutsätter ämnesutbildning motsvarande förkunskapskraven.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (180, 225 eller 270 högskolepoäng) eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210, 300 eller 330 högskolepoäng).

Ämneslärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav enligt förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686).

I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på det självständiga arbetet.

Övrigt

Föreskrifter

För att äga tillträde till studier på utbildningens tredje termin ska minst 45 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända.

För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.

Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.