Visuell kommunikation

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
KGVIK version 8,1
Engelsk benämning:
Visual Communication
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
24 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
24 mars 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Studiet av visuell kommunikation handlar om att undersöka och skapa en analytisk förståelse av visuella uttrycksformer, som grund för att kunna utforma visuell kommunikation. Ämnet innefattar både analys av bilder och visuella budskap, och undersökning av visuella budskap som inslag i de miljöer och situationer som människor möter i vardagen: från analys av enstaka visuella artefakter till förståelse av visuell kommunikation som infrastruktur i dagens informationstäta samhälle. Huvudämnet visuell kommunikation bygger på dialog mellan praktiskt gestaltande och teori. Genom att förstå samspelet mellan människor och visuella budskap, och genom att kunna sätta visuella budskap i en historisk och social kontext blir studenterna bättre på att själva utforma visuell information.
Studenterna utvecklar färdigheter i film, fotografi och teckning som grund för att arbeta med frågor kring marknadskommunikation, pedagogik och samhällsinformation. Text har under sekler varit den dominerande formen för medierad kommunikation. Idag finns tack vare den tekniska utvecklingen många nya möjligheter att kommunicera visuellt, i bild, film, foto, teckning, eller kombinationer. Den utvecklingen gör det viktigt att genomlysa underliggande budskap och t.ex. maktaspekter av visuell kommunikation eftersom vi alla exponeras för visuell kommunikation i växande kvantiteter.
Studenterna lär sig att arbeta med retorik, berättande och kommunikation genom visuella medel utifrån olika samhällsvetenskapliga, estetiska och humanistiska teoretiska utgångspunkter. Efter examen kan studenterna arbeta som visuella kommunikatörer inom olika typer av organisationer, till exempel på informations- och marknadsavdelningar, medieföretag eller kommunikationsbyråer. Utbildningen ger studenterna en bred visuell kommunikationskompetens kombinerad med kunskaper inom marknadskommunikation och organisation och ger dem också möjlighet att skapa en egen specialisering.
En viktig del av ämnet är att undersöka effekterna av visuella budskap, och undervisningen bygger på att studenterna både utformar visuella budskap och undersöker vilka konsekvenser de kan få för mottagarna. Bland centrala frågor som ges utrymme finns upphovsrätt, integritet, visuell dokumentation (t.ex. digitalfoto och video) som livsstil, visuell kommunikation för olika målgrupper, miljö-, samt makt och genusaspekter på visuell kommunikation.
Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Den fjärde terminen väljer studenten inriktningskurser inom programmet. Den femte terminen är valbar och öppen för internationellt utbyte. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet visuell kommunikation.
TERMIN 1
Perspektiv på visuell kommunikation (KK411A), 15 hp, om kommunikationsteori, organisationskommunikation, visuell retorik och persuasiv kommunikation.
Teckning och kognition (KK412A), 15 hp, om kognitionspsykologi, perception, lärprocesser hos mottagarna, kognitiv ergonomi – genom övningar i teckning och skissteknik.
TERMIN 2
Berättande i rörldig bild (KK413A), 15 hp
Att kommunicera i bild (KK414A), 15 hp, komposition, färglära, tolkning och bildskapande
TERMIN 3
Vetenskaplig teori och metod (KK415A), 15 hp
Genrer, texter och medieutbud (KK416A), 15 hp, om semiotik, genrer, översättning mellan medier
TERMIN 4
Valbar kurs - en av tre specialiseringskurser (VK):

 1. Specialiseringskurs foto: gestaltningsmaterial och genre/r (KK417A) 30 hp
 2. Specialiseringskurs rörlig bild: gestaltningsmaterial och genre/r (KK418A), 30 hp
 3. Specialiseringskurs teckning: gestaltningsmaterial och genre/r (KK419A), 30 hp
TERMIN 5
- Valbar (fri)/internationell utbytestermin 30 hp
TERMIN 6
Visuell kommunikation: Examensarbete (KK420A), 30 hp

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2021 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten
Kunskap och förståelse

 • uppvisa kunskap och förståelse om området visuell kommunikation, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder och arbetssätt inom visuell kommunikation, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
 • kunna redogöra för centrala teorier om kommunikation och visualisering,
 • visa insikt i aktuella frågor om upphovsrätt och personlig integritet.
Färdighet och förmåga
 • uppvisa grundläggande färdigheter i en av programmets gestaltningsmetoder foto, film eller teckning.
 • kunna söka, samla, kritiskt värdera och åskådliggöra relevant information i ett kommunikationssammanhang, samt kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • kunna planera, genomföra och värdera konsekvenserna av visuell kommunikation och sätta resultatet i relation både till professionella krav och vetenskapligt undersökande,
 • muntligt, skriftligt och med visuella medel presentera och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • skriva en vetenskaplig rapport där designprojekt sätts in i en forskningskontext med frågeställning, undersökning och slutsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv,
 • visa insikt om retorikens roll i visuella budskap, om konsekvenser för mottagarna, och om kommunikatörers ansvar för de budskap de medverkar till att sprida,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens,
 • visa förmåga att bedöma kunskapsbehov i relation till olika kommunikationsprojekt.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde visuell kommunikation
Degree of Bachelor of Arts with a major in Visual Communication.

Kravet för kandidatexamen i Visuell kommunikation är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt examensarbete.