Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
HGMKV version 6
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media Activism, Strategy and Entrepreneurship
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
09 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Programmets syfte är att utveckla studenternas vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap. Programmet är förankrat i forskningsprofilen nya medier, offentligheter och gestaltningsformer. Programmet ger studenterna dels kritisk teoretisk kunskap om mediernas villkor, betydelser och användning i olika kontexter (samhälle, kultur, organisation), dels förmåga att genom handling navigera och producera i och genom olika medier.
Utbildningen kan kopplas till en mängd professioner på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och design- och gestaltningsförmåga. Genom samverkan med omvärldens aktörer, valbarhet under år två samt möjlighet till internationellt utbyte ökar studenternas anställningsbarhet.
Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Under den tredje terminen väljer studenten inriktningskurser inom programmet. Den femte terminen är valbar och öppen för internationellt utbyte. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna
Kunskap och förståelse

  • visa kunskap och förståelse inom medie- och kommunikationsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, särskilt med inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samt praktisera och gestalta dessa,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa medie- och kommunikationsvetenskapliga problem samt att genomföra projekt inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt och i andra former redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Studies.