Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Programkod:
HGMKV version 1,4
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media Activism, Strategy and Entrepreneurship
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
14 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
14 mars 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
25 juni 2012

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Upplägg

Programmets syfte är att utveckla studenternas vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap. Programmet är förankrat i forskningsprofilen nya medier, offentligheter och gestaltningsformer. Programmet ger studenterna dels kritisk teoretisk kunskap om mediernas villkor, betydelser och användning i olika kontexter (samhälle, kultur, organisation), dels förmåga att genom handling navigera och producera i och genom olika medier.

Programmet bedrivs i hög grad genom kollaborativa former och samproduktion med olika aktörer i omvärlden. Utbildningen kan kopplas till en mängd professioner på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och design- och gestaltningsförmåga. Genom samverkan med omvärldens aktörer, valbarhet under år två samt möjlighet till internationellt utbyte ökar studenternas anställningsbarhet.


Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Under den tredje terminen väljer studenten inriktningskurser inom programmet. Den femte terminen är valbar och öppen för internationellt utbyte. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

TERMIN 1

 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Det föränderliga medielandskapet (KK401A), 15 hp, kursen i inleds med en ett praktikbaserat projekt inom nya medier som följer hela kursen. Parallellt ges studenterna grundläggande kunskaper i mediehistoria, mediestruktur, medieteori och kommunikationsteori.
 • Medie- och kommunikationsvetenskap:: Medier: strategi, entreprenörskap, aktivism (KK402A), 15 hp, kursen behandlar organisationsteori, företagsekonomi, branschkunskap, entreprenörskap, nya medier och medieaktivism. Ett praktikbaserat projekt följer hela kursen.

TERMIN II
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieanalys: Konst och kritik (KK403A), 15 hp, kursen behandlar konstnärliga, kritiska och estetiska perspektiv, teorier och praktiker på medier. Ett gestaltande medieanalytiskt projekt följer hela kursen.
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och metoder (KK404A), 15 hp, kursen tar upp epistemologiska problem samt grundläggande vetenskapliga metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap. Studenterna får tillämpa kvantitativa och kvalitativa metoder genom olika övningar.

TERMIN III
Under den tredje terminen väljer studenten kurser inom följande inriktningar:
1. Medier och visualitet: Inom inriktningen läses följande kurser: Medier, foto och rörlig bild 15hp (KK406A) samt Rörlig bild och webbaserad broadcasting 15hp (KK406B)

2. Medier och design: Inom inriktningen läses följande kurser: Medier och Grafisk design (KK407A) samt Medier och Interaktionsdesign (KK408A)

3. Medier och skrivande: Inom inriktningen läses Att skriva och publicera i digitala medier 30hp (KK141A)


TERMIN IV
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Teori och metod (KK409B), (30 hp), kursen ger en teoretisk och metodologisk kontextualisering av medie- och kommunikationsvetenskap. Kursen har som syfte att ge en fördjupning av det MKV-teoretiska fältet och sätta begrepp som offentlighet, kommunikation, konvergens, demokrati och medieaktivism i relation till empiriska analyser. Inom ramen för kursen fördjupas också diskussionen kring relevanta metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap. Kursen avslutas med ett projektarbete där studenten genomför och redovisar en avgränsad vetenskaplig undersökning (B-uppsats). Val av problem och metod samt skapande av empiri sker i samråd med handledare. I kursen ingår även att kritiskt och konstruktivt värdera och diskutera andras uppsatsarbeten.

TERMIN V
 • Valbar kurs, 30 hp, som gärna sker genom internationellt utbyte

TERMIN VI
 • Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsfält 7,5 hp,
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete 15 hp
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Gestaltande arbete 7,5hp

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom medie- och kommunikationsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, särskilt med inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samt praktisera och gestalta denna,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa medie- och kommunikationsvetenskapliga problem samt att genomföra projekt inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt och i andra former redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.