Kunskaper om mediers roll i samhället, och diskussioner kring samspelet mellan medier och människor, har bidragit till att jag idag ser på världen med andra ögon. Det har gjort mig medveten om hur vi kan använda dem på ett samhällsnyttigt sätt.

Anna Johannssons, före detta student

Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Sammanfattning

I det samtida och framtida mediesamhället står både individer och organisationer inför nya utmaningar. Detta program vänder sig till dig som vill anta utmaningen och arbeta för att göra skillnad och bidra till förändring, både i mediebranschen och det omgivande samhället.


Programmet ger dig praktisk och verklighetsförankrad kunskap och kompetens bland annat genom samarbete med externa aktörer. Du utvecklar dina vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vi lever i en allt mer mediedominerad och mediestyrd värld. För att förstå oss själva och vår omgivning krävs förståelse för mediernas logik. Detta treåriga kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap ger dig teoretiska och praktiska kunskaper att arbeta med medier på ett analytiskt, kreativt, etiskt och kritiskt sätt, med fokus på samhällsengagemang och samhällsaktivism.

Vad gör programmet unikt?

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i syfte att förändra, och använda dina kunskaper för att göra skillnad genom medier och kommunikation.

Programmet har ett tydligt handlingsperspektiv på medier, och ger dig kunskaper och färdigheter som du kan använda på ett konkret sätt både under studietiden och på arbetsmarknaden men även i din roll som samhällsmedborgare. Utbildningen utgår ifrån tre förhållningssätt:

 • Aktivism: förmåga att engagera, väcka debatt och påverka.
 • Stategi: möjlighet att bedöma konsekvenserna av beslut och agerande. 
 • Entrepenörskap: med fokus på socialt entreprenörskap. Att kunna identifiera möjligheter i olika situationer och förverkliga dessa.

Programmet ger dig en kombination av generella kompetenser och spetskompetenser, vilket innebär att du kan röra dig mellan olika yrkesområden och producera medietexter inom olika genrer och uttrycksformer. 

Programmets upplägg

Programmet sker i samarbete med företag och organisationer utanför lärosätet, både inom den traditionella mediebranschen och företag med inriktning mot kreativa näringar, föreningar och den offentliga sektorn. Här ges du genom studiebesök, gästföreläsningar och projektsamarbeten chans att knyta kontakter med branschen redan under din studietid.

Under termin tre har du möjlighet att välja mellan en kombination av olika valbar kurser: rörlig bild och webcasting, grafisk design och medier, interaktionsdesign och medier samt den fotografiska bilden. Dessa kurser ger dig chansen att fördjupa dina praktiska kunskaper inom ett intresseområde.

Termin fem är en så kallad valbar termin, där du kan välja mellan att studera valbara kurser, göra praktik på en relevant arbetsplats eller studera utomlands på något av universitetets mer än 200 partneruniversitet.

Kvalitetsarbete och strategisk utveckling av programmet

Det finns ett programråd kopplat till utbildningen. Rådets främsta uppgift är att arbeta med programmets strategiska utveckling; att se till att det kontinuerligt håller högsta tänkbara kvalitet och att det utvecklas i takt med både vetenskapliga och professionella förändringar. Rådet arbetar också med att se till att programmet blir uppmärksammat och synligt, och att det har en förankring i det omgivande samhället. I rådet sitter lärarrepresentanter, studentrepresentanter samt externa representanter från verksamheter som sysslar med medier och kommunikation.

Vad kan jag göra efter examen?

Programmet ger dig en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen vilar på en vetenskaplig grund och ger dig långsiktiga och hållbara kompetenser för att du ska vara aktuell på arbetsmarknaden oavsett snabba teknologiska förändringar.

Utbildningen förbereder dig för yrken i en rad olika branscher. Våra tidigare studenter arbetar till exempel som produktkommunikatör, projektledare, webbansvarig, journalist, copywriter och campaign manager.

Efter avslutad utbildning finns även möjligheten att gå över till masterstudier i Sverige eller internationellt. Malmö universitet erbjuder ett urval av program på avancerad nivå som är öppna för dig med en kandidatexamen inom media och kommunikation. 

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
HGMKV version 8,1
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media Activism, Strategy and Entrepreneurship
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
09 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter utbildningsplan fastställd:
09 mars 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Programmets syfte är att utveckla studenternas vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap. Programmet är förankrat i forskningsprofilen nya medier, offentligheter och gestaltningsformer. Programmet ger studenterna dels kritisk teoretisk kunskap om mediernas villkor, betydelser och användning i olika kontexter (samhälle, kultur, organisation), dels förmåga att genom handling navigera och producera i och genom olika medier.
Utbildningen kan kopplas till en mängd professioner på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och design- och gestaltningsförmåga. Genom samverkan med omvärldens aktörer, valbarhet under år två samt möjlighet till internationellt utbyte ökar studenternas anställningsbarhet.
Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Under den tredje terminen väljer studenten inriktningskurser inom programmet. Den femte terminen är valbar och öppen för internationellt utbyte. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2021 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

De angivna kurserna under termin 3 är preliminära, och det valbara utbudet kan komma att ändras.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom medie- och kommunikationsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, särskilt med inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samt praktisera och gestalta dessa,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa medie- och kommunikationsvetenskapliga problem samt att genomföra projekt inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt och i andra former redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Studies.

Kravet för kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Om du har frågor kring programmet Medie- och kommunikationsvetenskap är du välkommen att kontakta K3:s studieadministration, K3student@mah.se

För att komma i kontakt med studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström, viktoria.brannstrom@mah.se

Anmälan

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema