Verksamhetsförlagd utbildning V

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU714A-Verksamhetsförlagd utbildning IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
VU715A version 1,2
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement V
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 april 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 april 2015
Ersätter kursplan fastställd:
29 april 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU714A-Verksamhetsförlagd utbildning IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen. Gäller för studenter antagna till programmen fr.o.m. 2015.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela förskollärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerförskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerförskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och campusförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från universitet och partnerförskola.
I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften På väg mot förskolläraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Dessa är analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap Texterna och matriserna beskriver förskolläraryrket i hela dess komplexitet och bildar underlag för självvärdering och samtal om studentens professionsutveckling. I kursen förs resonemang om dokumentation av pedagogisk verksamhet/undervisning ur såväl professionsutvecklande som etiska perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning i ska studenten:

  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kunna kritiskt värderande reflektera över sitt förskolläraruppdrag samt kunna formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen
  • med utgångspunkt i didaktiska och omsorgsetiska överväganden och goda ämneskunskaper självständigt kunna planera och genomföra en trygg och utmanande pedagogisk verksamhet där lek, lärande, kreativitet och omsorg förenas och såväl det enskilda barnets som barngruppens potentialer tas tillvara
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera med barn och vuxna samt kunna samverka med förskolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och universitet. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och och filmsekvenser. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av

  • fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras av studentens handledare i ett skriftligt bedömningsunderlag baserat på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (lärandemål 1-3).
  • ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation (lärandemål 1-3).
  • en skriftlig självvärdering (lärandemål 4).

I bedömningen ingår även studentens text På väg mot kursmålen (lärandemål 1-3) samt ett dokumenterat trepartssamtal mellan student, examinator och handledare där studentens pedagogiska verksamhet följs upp (samtliga lärandemål).

Fullgjord verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenten är närvarande motsvarande en heltidstjänst och är aktivt deltagande i förskolans verksamhet.

För betyget Väl godkänd krävs att följande kriterier uppfylls:
  • Med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och med beaktande av olika perspektiv på lek, lärande och omsorg reflekterar studenten kritiskt värderande över sin praktik och sitt förskolläraruppdrag samt utvärderar sin pedagogiska verksamhet och formulerar slutsatser med utvecklingsarbete inom förskola som tydligt mål.
  • Med hög grad av självständighet och flexibilitet och med utgångspunkt i teoretiskt väl förankrade omsorgsetiska och didaktiska överväganden och med goda ämneskunskaper organiserar och utvärderar studenten en dialogisk, varierad och empatisk pedagogisk verksamhet som tar sin utgångspunkt i så väl det enskilda barnet som barngruppens potentialer.
  • På ett professionellt sätt kommunicerar och samverkar studenten med barn och vuxna samt formulerar strategier för en sådan samverkan.

Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lindgren, Anne-Li (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups (i urval, ca 100 s.)
På väg mot förskolläraryrket: Den version som gäller studentens antagningsår: https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med förskollärarutbildare på partnerförskolan och universitetet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att barns/elevers säkerhet och integritet eller förtroendet för verksamheten riskeras. När verksamhetsförlagd utbildning avbryts på detta sätt innebär det att studenten erhåller betyget underkänd på aktuell kurs. Studenten ska ges personlig vägledning i form av ett dokumenterat samtal om sin studiesituation.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

12 april 2021 - 09 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 05 december 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

25 april 2022 - 22 maj 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 04 december 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 april 2023 - 14 maj 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 november 2023 - 03 december 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 april 2024 - 05 maj 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 november 2020 - 20 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 06 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program