Verksamhetsförlagd utbildning V

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU714A-Verksamhetsförlagd utbildning IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018

Kurskod:
VU715A version 1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement V
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 april 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 april 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU714A-Verksamhetsförlagd utbildning IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela förskollärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerförskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerförskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerförskola.
I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften "På väg mot förskolläraryrket" vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Texterna och matriserna beskriver förskolläraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning i ska studenten:

  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kunna kritiskt värderande reflektera över sitt förskolläraruppdrag samt kunna formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen
  • med utgångspunkt i didaktiska och omsorgsetiska överväganden och goda ämneskunskaper självständigt kunna planera och genomföra en trygg och utmanande pedagogisk verksamhet där lek, lärande, kreativitet och omsorg förenas och såväl det enskilda barnets som barngruppens potentialer tas tillvara
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera med barn och vuxna samt kunna samverka med förskolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar kursens lärandemål och beskrivs i texter och matriser i skriften "På väg mot förskolläraryrket".
Bedömningen består vidare av att studentens pedagogiska verksamhet följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation.

För betyget Väl godkänd krävs att följande kriterier uppfylls:

  • Med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och med beaktande av olika perspektiv på lek, lärande och omsorg reflekterar studenten kritiskt värderande över sin praktik och sitt förskolläraruppdrag samt utvärderar sin pedagogiska verksamhet och formulerar slutsatser med utvecklingsarbete inom förskola som tydligt mål.
  • Med hög grad av självständighet och flexibilitet och med utgångspunkt i teoretiskt väl förankrade omsorgsetiska och didaktiska överväganden och med goda ämneskunskaper organiserar och utvärderar studenten en dialogisk, varierad och empatisk pedagogisk verksamhet som tar sin utgångspunkt i såväl det enskilda barnets som barngruppens potentialer.
  • På ett professionellt sätt kommunicerar och samverkar studenten med barn och vuxna samt formulerar strategier för en sådan samverkan.
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med förskollärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

12 april 2021 - 09 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 05 december 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

25 april 2022 - 22 maj 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 04 december 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 april 2023 - 14 maj 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 november 2023 - 03 december 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 april 2024 - 05 maj 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 november 2020 - 20 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 06 december 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program