Verksamhetsförlagd utbildning IV

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
VU714A version 1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement IV
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 april 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 april 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU213A-Verksamhetsförlagd utbildning III. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen. Gäller för studenter antagna till programmen 2015.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela förskollärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerförskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerförskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerförskola.
I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften "På väg mot förskolläraryrket" vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Texterna och matriserna beskriver förskolläraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna analysera och värdera sitt förskolläraruppdrag och sin professionsutveckling i förhållande till forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
  • kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet utifrån didaktiska och etiska överväganden där lek, lärande och omsorg förenas och barnet har en aktiv och utforskande position
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera och samverka med barn och vuxna samt reflektera över vad som sker i denna samverkan.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar kursens lärandemål och beskrivs i texter och matriser i skriften "På väg mot förskolläraryrket".
Bedömningen består vidare av att studentens pedagogiska verksamhet följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation.
För betyget Väl godkänd krävs att minst två av följande kriterier uppfylls:

  • Med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap reflekterar studenten kritiskt värderande över sitt förskolläraruppdrag samt formulerar tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen.
  • Studenten planerar och genomför en pedagogisk verksamhet utifrån didaktiska och etiska överväganden där lek, lärande och omsorg förenas och barnet har en aktiv och utforskande position.
  • På ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kommunicerar studenten med barn och vuxna samt samverkar med förskolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med förskollärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Sara Berglund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658176
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör

Anmälan

18 januari 2021 - 14 februari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 februari 2021 - 14 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 13 februari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 12 februari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program