Verksamhetsförlagd utbildning III och IV

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU211C-Verksamhetsförlagd utbildning I och II.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016

Kurskod:
VU712C version 1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement III and IV
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
28 januari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 januari 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU211C-Verksamhetsförlagd utbildning I och II.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela lärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola inom relevant inriktning och ämne. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap i relation till den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerskola.
I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften "På väg mot läraryrket" vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Texterna och matriserna beskriver läraryrket i hela dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna analysera och värdera sitt läraruppdrag och sin professionsutveckling i förhållande till forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
  • kunna planera och leda undervisning på ett tydligt och demokratiskt sätt utifrån verksamhetens mål och med ett relevant ämneskunnande samt med elevers olika intressen, förmågor och behov i fokus
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera och samverka med elever och vuxna samt reflektera över vad som sker i denna samverkan.
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar kursens lärandemål och beskrivs i texter och matriser i skriften "På väg mot läraryrket".
Bedömningen består vidare av att studentens undervisning följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation.
För betyget Väl godkänd krävs att minst två av följande kriterier uppfylls:

  • Med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap reflekterar studenten kritiskt värderande över sitt läraruppdrag samt formulerar tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen.
  • Med utgångspunkt i goda ämneskunskaper och teoretiskt förankrade didaktiska överväganden organiserar och genomför studenten undervisning på ett självständigt, dialogiskt och empatiskt sätt och med elevers olika intressen, förmågor och behov i tydligt fokus.
  • På ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kommunicerar studenten med elever och vuxna samt samverkar med skolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med lärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

01 februari 2021 - 30 april 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program