Verksamhetsförlagd utbildning V

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU704G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU714G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU702C-Verksamhetsförlagd utbildning III och IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2018

Kurskod:
VU705G version 1,6
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement V
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 mars 2017
Ersätter kursplan fastställd:
01 mars 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU704G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU714G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU702C-Verksamhetsförlagd utbildning III och IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen och ämneslärarexamen. Gäller för studenter antagna till programmen fr.o.m. 2015

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela lärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och campusförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från universitetet och partnerskola.

I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften På väg mot läraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Dessa är analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap Texterna och matriserna beskriver läraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för självvärdering och samtal om studentens professionsutveckling. I kursen förs resonemang om dokumentation av pedagogisk verksamhet/undervisning ur såväl professionsutvecklande som etiska perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning i ska studenten:

  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kunna kritiskt värderande reflektera över sitt läraruppdrag samt kunna formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen
  • med utgångspunkt i goda ämneskunskaper och teoretiskt förankrade didaktiska överväganden självständigt kunna organisera och genomföra pedagogisk verksamhet på ett dialogiskt och empatiskt sätt med barns olika intressen, förmågor och behov i tydligt fokus
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera med barn och vuxna samt kunna samverka med skolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom partnerområde och universitet. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och filmsekvenser. Studenten utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av

  • fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras av studentens handledare i ett skriftligt bedömningsunderlag baserat på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (lärandemål 1-3).
  • ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation (lärandemål 1-3)
  • en skriftlig självvärdering (lärandemål 4).
I bedömningen ingår även studentens text På väg mot kursmålen (lärandemål 1-3) samt ett dokumenterat trepartssamtal mellan student, examinator och handledare där studentens pedagogiska verksamhet/undervisning följs upp (samtliga lärandemål).

Fullgjord verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenten är närvarande motsvarande en heltidstjänst och är aktivt deltagande i skolans verksamhet.

För betyget Väl godkänd krävs att följande kriterier uppfylls:


  • Med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och med beaktande av olika perspektiv på lärande och undervisning reflekterar studenten kritiskt värderande över sin praktik och sitt läraruppdrag samt utvärderar sin pedagogiska verksamhet och formulerar slutsatser med utvecklingsarbete inom skola som tydligt mål.
  • Med elevers olika intressen, förmågor och behov som tydlig utgångspunkt samt med goda ämneskunskaper och teoretiskt väl förankrade didaktiska överväganden organiserar studenten undervisning/pedagogisk verksamhet på ett dialogiskt, varierat och empatiskt sätt med hög grad av självständighet och flexibilitet.
  • På ett professionellt sätt kommunicerar och samverkar studenten med elever och vuxna samt formulerar strategier för en sådan samverkan.
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

På väg mot läraryrket: Den version som gäller för studentens antagningsår: https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med lärarutbildare på partnerskolan och universitetet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att barns/elevers säkerhet och integritet eller förtroendet för verksamheten riskeras. När verksamhetsförlagd utbildning avbryts på detta sätt innebär det att studenten erhåller betyget underkänd på aktuell kurs. Studenten ska ges personlig vägledning i form av ett dokumenterat samtal om sin studiesituation.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 november 2020 - 20 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 mars 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 april 2021 - 02 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 september 2021 - 24 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 september 2021 - 17 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

04 oktober 2021 - 31 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

14 februari 2022 - 20 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 oktober 2022 - 06 november 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

25 mars 2024 - 21 april 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 september 2020 - 25 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 september 2020 - 25 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 september 2020 - 25 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program