Verksamhetsförlagd utbildning V

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU704G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU714G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU702C-Verksamhetsförlagd utbildning III och IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013

Kurskod:
VU705G version 1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement V
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2011
Fastställandedatum:
28 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela lärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen och ämneslärarexamen.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU704G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU714G-Verksamhetsförlagd utbildning IV eller VU702C-Verksamhetsförlagd utbildning III och IV. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Lärandemål

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning i ska studenten:

  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kunna kritiskt värderande reflektera över sitt läraruppdrag samt kunna formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen
  • med utgångspunkt i goda ämneskunskaper och teoretiskt förankrade didaktiska överväganden självständigt kunna organisera och genomföra pedagogisk verksamhet på ett dialogiskt och empatiskt sätt med barns olika intressen, förmågor och behov i tydligt fokus
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera med barn och vuxna samt kunna samverka med skolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
För att erhålla betyget Väl godkänd på avslutande kurs med verksamhetsförlagd utbildning ska nedanstående lärandemål vara uppnådda:
Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning i ska studenten:
  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och med beaktande av olika perspektiv på lärande och undervisning kritiskt värderande kunna reflektera över sin praktik och sitt läraruppdrag samt kunna utvärdera sin pedagogiska verksamhet och formulera slutsatser med utvecklingsarbete inom skola som tydligt mål
  • med barns olika intressen, förmågor och behov som tydlig utgångspunkt samt med goda ämneskunskaper och teoretiskt väl förankrade didaktiska överväganden kunna organisera undervisning på ett dialogiskt, varierat och empatiskt sätt med hög grad av självständighet och flexibilitet
  • på ett professionellt sätt kunna kommunicera och samverka med barn och vuxna samt kunna formulera strategier för en sådan samverkan.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar kursens lärandemål och beskrivs i matriserna i skriften "På väg mot läraryrket".

Bedömningen består vidare av att studentens pedagogiska verksamhet/undervisning följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation.

Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerskola.

I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används matriserna i skriften "På väg mot läraryrket" vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Matriserna beskriver läraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom partnerområde och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenten utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med lärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 november 2020 - 20 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 mars 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 april 2021 - 02 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 september 2021 - 24 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 september 2021 - 17 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

04 oktober 2021 - 31 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

14 februari 2022 - 20 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 oktober 2022 - 06 november 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

25 mars 2024 - 21 april 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 september 2020 - 25 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 september 2020 - 25 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 september 2020 - 25 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program