Verksamhetsförlagd utbildning III

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU207G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202D-Verksamhetsförlagd utbildning I och II eller VU212G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202G-Verksamhetsförlagd utbildning II. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
VU213G version 1,1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement III
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
01 juli 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU207G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202D-Verksamhetsförlagd utbildning I och II eller VU212G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202G-Verksamhetsförlagd utbildning II. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Gäller för studenter antagna till programmen fr.o.m. 2016.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela lärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola inom relevant inriktning och ämne. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap i relation till den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerskola.


I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften På väg mot läraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Dessa är analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap Texterna och matriserna beskriver läraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för självvärdering och samtal om studentens professionsutveckling. I kursen förs resonemang om dokumentation av pedagogisk verksamhet/undervisning ur såväl professionsutvecklande som etiska perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • reflektera över sin lärarroll med tydlig och relevant koppling till de teoretiska studierna samt formulera slutsatser för den egna professionsutvecklingen
  • planera och leda undervisning utifrån verksamhetens mål och med ett relevant ämneskunnande samt med beaktande av elevers intressen, förmågor och behov
  • kommunicera och samverka med elever och vuxna på ett tydligt, lyhört och ansvarsfullt sätt i enlighet med skolans uppdrag
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och filmsekvenser. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av

  • fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras av studentens handledare i ett skriftligt bedömningsunderlag baserat på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (lärandemål 1-3).
  • ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation (lärandemål 1-3)
  • en skriftlig självvärdering (lärandemål 4).
I bedömningen ingå även ett dokumenterat trepartssamtal mellan student, examinator och handledare där studentens pedagogiska verksamhet/undervisning följs upp (samtliga lärandemål).
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

På väg mot läraryrket (2016). Malmö högskola. Länk: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/
Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med lärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

17 september 2018 - 14 oktober 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 oktober 2018 - 28 oktober 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 oktober 2018 - 18 november 2018 Dagtid 75% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 november 2018 - 09 december 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

26 november 2018 - 23 december 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

25 mars 2019 - 21 april 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 april 2019 - 26 maj 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 oktober 2019 - 27 oktober 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 november 2019 - 08 december 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 mars 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 0% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program