Verksamhetsförlagd utbildning I och II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
VU211C version 1,1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement I and II
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
01 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
01 juli 2015

Förkunskapskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela lärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola inom relevant inriktning och ämne. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap i relation till den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerskola.

I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften På väg mot läraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Dessa är analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap Texterna och matriserna beskriver läraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för självvärdering och samtal om studentens professionsutveckling. I kursen förs resonemang om dokumentation av pedagogisk verksamhet/undervisning ur såväl professionsutvecklande som etiska perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna reflektera över sin lärarroll och professionsutveckling med relevant koppling till de teoretiska studierna
  • kunna planera och leda undervisning i kommunikation med elevgruppen utifrån didaktiska överväganden och med ett relevant ämneskunnande
  • på ett ansvarsfullt sätt kunna kommunicera och samverka med elever och vuxna i enlighet med skolans uppdrag.
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Kursen utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och filmsekvenser. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av

  • fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras av studentens handledare i ett skriftligt bedömningsunderlag baserat på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (lärandemål 1-3).
  • ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation (lärandemål 1-3)
  • en skriftlig självvärdering (lärandemål 4).
I bedömningen ingå även ett dokumenterat trepartssamtal mellan student, examinator och handledare där studentens pedagogiska verksamhet/undervisning följs upp (samtliga lärandemål).
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

På väg mot läraryrket (2016). Malmö högskola. Länk: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/
Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med lärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

28 september 2020 - 06 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 september 2020 - 06 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program