Verksamhetsförlagd utbildning I

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
VU211A version 1,4
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 september 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
24 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
01 mars 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela förskollärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerförskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerförskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och campusförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från universitetet och partnerförskola.

I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften På väg mot förskolläraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Dessa är analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap Texterna och matriserna beskriver förskolläraryrket i hela dess komplexitet och bildar underlag för självvärdering och samtal om studentens professionsutveckling. I kursen förs resonemang om dokumentation av pedagogisk verksamhet/undervisning ur såväl professionsutvecklande som etiska perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna reflektera över sitt pedagogiska ledarskap med viss koppling till de teoretiska studierna
  • kunna initiera pedagogisk verksamhet utifrån didaktiska perspektiv och med ett förhållningssätt där lek och omsorg förenas samt reflektera över gjorda erfarenheter
  • kunna etablera kontakt med barn och vuxna samt visa förmåga att verka i enlighet med förskolans värdegrund.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och universitet. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal och loggbok. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av

  • fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras av studentens handledare i ett skriftligt bedömningsunderlag baserat på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (lärandemål 1-3).
  • ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation (lärandemål 1-3).
  • en skriftlig självvärdering (lärandemål 4).
I bedömningen ingår även studentens text På väg mot kursmålen (lärandemål 1-3) samt ett dokumenterat trepartssamtal mellan student, examinator och handledare där studentens pedagogiska verksamhet följs upp (samtliga lärandemål).

Fullgjord verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenten är närvarande motsvarande en heltidstjänst och är aktivt deltagande i förskolans verksamhet.

För betyget Väl godkänd krävs att minst ett av följande kriterier uppfylls:
  • Studenten reflekterar över sin förskollärarroll och professionsutveckling med relevant koppling till de teoretiska studierna
  • Studenten genomför pedagogisk verksamhet där lek, lärande och omsorg förenas utifrån didaktiska överväganden och ett relevant ämneskunnande
  • Studenten kommunicerar och samverkar med barn och vuxna i enlighet med förskolans uppdrag på ett ansvarsfullt sätt.

Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lindgren, Anne-Li (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups (i urval, ca 100 s.)

På väg mot förskolläraryrket: Den version som gäller studentens antagningsår: https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med förskollärarutbildare på partnerförskolan och universitetet.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att barns/elevers säkerhet och integritet eller förtroendet för verksamheten riskeras. När verksamhetsförlagd utbildning avbryts på detta sätt innebär det att studenten erhåller betyget underkänd på aktuell kurs. Studenten ska ges personlig vägledning i form av ett dokumenterat samtal om sin studiesituation.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

01 mars 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program