Verksamhetsförlagd utbildning I

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, höst 2015

Kurskod:
VU211A version 1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
29 april 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 april 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela förskollärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerförskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerförskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerförskola.
I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften "På väg mot förskolläraryrket" vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Texterna och matriserna beskriver förskolläraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna reflektera över sitt pedagogiska ledarskap med viss koppling till de teoretiska studierna
  • kunna initiera pedagogisk verksamhet utifrån didaktiska perspektiv och med ett förhållningssätt där lek och omsorg förenas samt reflektera över gjorda erfarenheter
  • kunna etablera kontakt med barn och vuxna samt visa förmåga att verka i enlighet med förskolans värdegrund.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar kursens lärandemål och beskrivs i texter och matriserna i skriften "På väg mot förskolläraryrket".
Bedömningen består vidare av att studentens pedagogiska verksamhet/undervisning följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation.

För betyget Väl godkänd krävs att minst ett av följande kriterier uppfylls:

  • Studenten reflekterar över sin förskollärarroll och professionsutveckling med relevant koppling till de teoretiska studierna.
  • Studenten genomför pedagogisk verksamhet där lek, lärande och omsorg förenas utifrån didaktiska överväganden och ett relevant ämneskunnande.
  • Studenten kommunicerar och samverkar med barn och vuxna i enlighet med förskolans uppdrag på ett ansvarsfullt sätt..
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med förskollärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Liselotte Dahlbeck, Kursansvarig
Telefon: 040-6658261
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör

Anmälan

01 mars 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program