Omvårdnad: Verksamhetsförlagd utbildning – inriktning vård av äldre

Sammanfattning

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
VA723C version 1,1
Engelsk benämning:
Nursing: Placement in Elderly Care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 augusti 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
13 november 2018

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre 60 hp och erbjuds under termin 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i omvårdnad av äldre samt i medicinsk vetenskap, med särskilt fokus på komplexa ohälsotillstånd och sköra äldre, för att självständigt kunna leda omvårdnaden utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vård och informatik) inom omvårdnad av äldre.

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning, med patientnära omvårdnad av äldre. Med utgångspunkt från komplexa ohälsotillstånd behandlas, diskuteras och tillämpas systematiskt omvårdnadsprocessens struktur vid omvårdnaden av äldre. Dessutom ingår deltagande i mentorsgrupp där reflektion och diskussion kring utmaningar i omvårdnaden av äldre samt genomförda omvårdnadsplaner behandlas och diskuteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. tillämpa sin kunskap om symptombilder och behandling vid olika neurodegenerativa – och geriatriska sjukdomar i omvårdnaden för att kunna identifiera tidiga tecken på komplikationer eller ett försämrat allmäntillstånd som t.ex. ökad förvirring och skörhet,
2. självständigt, och i förekommande fall i samråd med den äldre personen och dennes anhöriga, ordinera och tillämpa evidensbaserade omvårdnadsinterventioner och utfallsmått vid komplexa vård- och omvårdnadsbehovs samt vid vård i livets slut i enlighet med omvårdnadsprocessen,
3. medverka till och initiera systematiskt kvalitetsarbete för säker vård av äldre
4. tillämpa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till den egna yrkesutövningen för att utveckla självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt gentemot den äldre patienten anhöriga och andra yrkesgrupper samt organisationer som specialistsjuksköterskan interagerar med, och,
5. kritisera och sammanfatta aktuell forskning av relevans för kursens innehåll, samt avgöra och ange relevans för implementering av forskning i vård och omvårdnad av äldre och deras anhöriga.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av verksamhetsförlagd utbildning samt genom strukturerade läraktiviteter som motsvarar kursens lärandemål i samband med verksamhetsförlagda studiebesök och deltagande i mentorsgrupp (sammantaget 160 timmar). Kursens lärandemål omsätts, integreras och internaliseras både genom individuella läraktiviteter samt i ett mentorstött praktiskt handlande under den verksamhetsförlagda utbildningen. Relationen till lärandemål 1-4 görs genom att studenten utarbetar två skriftliga omvårdnadsplaner baserade främst på omvårdnadsinterventioner och utvärdering av dessa samt deltar i mentorsgrupp. Lärandemål 5 behandlas dels muntligt vid diskussion i mentorsgrupp av genomförda omvårdnadsplaner samt muntligt vid ett litteraturseminarium. Av de schemalagda momenten är verksamhetsförlagd utbildning, läraktiviteter samt deltagande i mentorsgrupp obligatoriska och utgör underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1- 5 examineras individuellt genom två skriftliga omvårdnadsplaner som också behandlas muntligt i studentens mentorsgrupp. Fokus på examinationerna för dessa båda ligger på studentens självständiga förmåga att basera sina evidensbaserade omvårdnadsinterventioner och utfallsmått på rimliga bedömningar av äldre patienter samt på vetenskap och beprövad erfarenhet. Bedömningen omfattar även studentens skriftliga samt muntliga diskussion för hur planer upprättas i samråd med den äldre och i förekommande fall dennes anhöriga. Den verksamhetsförlagda utbildningen (lärandemål 1-5) som utgör grunden för omvårdnadsplanerna bedöms utifrån en modifierad version av bedömningsformuläret AssCE (Assessment of Clinical Education) på avancerad nivå. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras enligt beslut av examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Vid frånvaro under VFU ska universitetslektor som är ansvarig för bedömning, handledare och student komma överens om hur komplettering ska ske.

För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänns, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.


För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att omvårdnadsplanerna är godkända.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund: Studentlitteratur. 264s.
Ernsth Bravell M, (2013) Äldre och Åldrande – Grundbok i gerontologi (2:a upplagan). Kristianstad: Gleerups. 324 s.
Grol R, Wensing M, Eccles M, (2013) Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. 2nd rev Edition. China: Elsevier, Butterworth Heineman. 294s.
Kirkevold M, Brodtkorb K, Hylen Ranhoff A, (2013) Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber. 516 s.
Nanda International, (2016) Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA: definitioner och klassifikation 2015-2017. Lund: Studentlitteratur 559 s.
Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10th rev international edition. Philadelphia: Lippincott. 768 s.
Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Katarina Sjögren Forss, Kursansvarig
Telefon: 040-6657036
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

18 januari 2021 - 19 februari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 18 februari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 17 februari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program