Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik - inriktning vård av äldre

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
VA721B version 3
Engelsk benämning:
Nursing: Leadership in Theory and Practice - Focusing Elderly Care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2018

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre 60hp och erbjuds under termin 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om ledarskap och organisationer för att självständigt kunna leda arbetet i det interprofessionella teamet inom vård av äldre. Kursen syftar även till att studenten ska fördjupa sin kunskap och förståelse i pedagogik och undervisning för att kunna leda omvårdnadsarbetet inom hälso-och sjukvården med inriktning vård av äldre. Slutligen syftar kursen också till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och förmåga att designa, implementera och utvärdera omvårdnadsinterventioner och förändringsarbete av relevans för vård av äldre med olika grad av hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Kursen innehåller 2 delkurser:

1. Ledarskap i teori och praktik, 2 hp

Innehåll

I kursen behandlas teorier och modeller för ledarskap och organisationer samt patientsäkerhet som syftar till att stödja specialistsjuksköterskans ledarskap. Med utgångspunkt från ledarskap och organisation behandlas och diskuteras lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är relevant för sjuksköterskans ledarskap.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. kritiskt redogöra för teorier och modeller för ledarskap och organisation samt förklara och argumentera för lagar, regelverk och styrdokument som är av relevans för specialistsjuksköterskans ledarskap.

Arbetsformer

Undervisningen i delkursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarium och egna studier..

Bedömningsformer

Lärandemålet examineras i form av ett skriftligt individuellt akademiskt paper. Fokus vid bedömningen ligger på studentens förmåga att kritiskt redogöra för teorier och modeller för ledarskap och organisation samt förklara och argumentera för lagar, regelverk och styrdokument som är av relevans för specialistsjuksköterskans ledarskap.
För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt betyg på ett individuellt skriftligt akademiskt paper. För väl godkänt betyg på delkursen krävs väl godkänt betyg på det skriftliga akademiska paper.

2. Promotiva och preventiva interventioner för äldre, 5,5 hp

Innehåll

I delkursen diskuteras vårdpedagogiska metoder som syftar till att stödja ledarskapet inom vård av äldre. Promotiva och preventiva omvårdnadsinterventioner av relevans för äldre personer med olika grad av hälsa och välbefinnande diskuteras. Vidare behandlas hur hälsofrämjande och förebyggande arbete kan initieras, genomföras och utvärderas både på individ- och organisationsnivå. Olika teoretiska modeller för förändringsarbete och utvärderingsverktyg av relevans för omvårdnadsinterventioner riktat mot äldre personer belyses och diskuteras.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. planera och utvärdera promotiva samt preventiva omvårdnadsinterventioner för äldre personer med olika grad av hälsa och välbefinnande, och
2. visa fördjupad kunskap att föreslå hur ett hälsofrämjande och förebyggande arbete kan initieras, genomföras och utvärderas med stöd av olika modeller för förändringsarbete utifrån specialistsjuksköterskans ledarskap och vårdpedagogiska förmåga.

Arbetsformer

För att uppnå lärandemål 1-2 bedrivs undervisningen i form av föreläsningar, egna studier och två seminarier. Det första seminariet baserat på patientfall som fokuserar på promotiva och preventiva omvårdnadsinterventioner och relevanta utvärderingsverktyg ges för att uppnå lärandemål 1. För att uppnå lärandemål 2 ges ett seminarium där studenten analyserar och värderar olika modeller för förändringsarbete.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-2 examineras i form av ett individuellt akademiskt paper som diskuteras vid ett seminarium. Fokus vid bedömningen läggs på den individuella studentens förmåga att både skriftligt och muntligt argumentera, problematisera och reflektera kring genomförande och utvärdering av promotiva samt preventiva omvårdnadsinterventioner i vård av äldre. Bedömningen lägger vikt vid såväl kvalitet som form och struktur (kritisk akademisk skrivton samt referenshantering) där tyngdpunkten i bedömningen dock ligger på innehåll.
För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt akademiskt paper. För väl godkänt betyg på delkursen krävs väl godkänt betyg på akademiskt paper.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt resultat på delkurs 1 och delkurs 2. För väl godkänt betyg på hela kursen krävs väl godkänt resultat på det skriftliga akademiska paper i delkurs 2.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D, (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 374 s.
Johansson S, Dellgran P, Höjer S, (2015) Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Natur & Kultur. 320 s.
Kvarnström S, (2007) Interprofessionella team i vården. En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner. Linköping Studies in Health Sciences Thesis No. 83 65 s
Pilhammar E (2012) Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur. 172 s.
Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10 th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 814 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen om ca 200 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-6657402
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

03 maj 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 maj 2022 - 03 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 november 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program