Omvårdnad: Forskningsmetodik

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
VA713B version 2,2
Engelsk benämning:
Nursing: Research Methodology
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2018

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre 60 hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sigkunskaper om vanligen förekommande forskningsdesign inom omvårdnadsforskning och medicinsk vetenskap om vård av äldre, samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter med särskilt fokus mot hälso-och sjukvårdsforskning. Kursen syftar även till att studenten fördjupar kunskap och förmåga i akademiskt skrivande, förmåga att formulera problemställningar av betydelse för hälso- och sjukvårdsforskning samt tillämpningen av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar vanligt förekommande studiedesign för kvalitativ och kvantitativa metoder. Dessa diskuteras i relation till tillämpning, styrkor och svagheter med särskilt fokus på framställandet av kunskap utifrån perspektiven medicinsk vetenskap och omvårdnad av äldre. Inom ramen för forskningsprocessen ska studenten konstruera syfte och problemställningar av relevans för hälso-och sjukvårdsforskning och vård- och omvårdnad med fokus på äldre personer. Slutligen tillämpas akademiskt skrivande vid framställan av en projektplan.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. diskutera och sammanfatta grunderna i de vanligaste studiedesignerna inom kvalitativ och kvantitativ metod,
2. diskutera och värdera syfte och problemställningarnas betydelse för val av studiedesign och metod inom en hälso- och sjukvårdskontext med särskilt fokus på vård av äldre
3. tillämpa ett akademiskt skrivande som kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt, och
4. tillämpa forskningsprocessen genom att självständigt formulera syfte och problemställningar av relevans för medicinsk vetenskap och omvårdnad av äldre inom den specialistutbildade sjuksköterskans kompetensområde.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, enskilda studier, och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemål 1 och 2 arbetar studenterna i grupper med att förbereda och genomföra en presentation som behandlar en slumpmässigt utdelad metod. Lärandemål 3 och 4 uppnåsdels genom att studenten skriftligt presenterar ett syfte och en eller flera problemställningar av relevans för hälso- och sjukvård, samt lämplig studiedesign för problemställningen. Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska.

Bedömningsformer

Kursens lärandemål 1-4 examineras individuellt både skriftligt och muntligt vid ett seminarium där bedömningen för lärandemålens uppfyllande baseras på hur väl underbyggd projektplanen är metodologiskt samt syftets och problemställningarnas relevans för medicinsk vetenskap och omvårdnad inom den specialistutbildade sjuksköterskans kompetensområde med inriktning av vård av äldre. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledningen. Eventuell frånvaro från seminariet kompenseras enligt beslut av examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänd projektplan samt att övriga obligatoriska kurskrav är uppfyllda (deltagande i seminarium). För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på projektplanen.


Rätt till omtentamen
Student som underkänts vid tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Beauchamp T L, Childress JF, (2012) Principles of Biomedical Ethics. Oxford: University Press 480s.
Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wij, H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur. 264s.
Polit D F, Beck C T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne Wennick, Kursansvarig
Telefon: 040-6657974
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

09 november 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 november 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program