Omvårdnad: Gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad

Sammanfattning

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng som inkluderar ett examensarbete på 15hp samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
VA712B version 3,1
Engelsk benämning:
Nursing: Gerontological, geriatric and psychogeriatric nursing
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2018

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen samt vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng som inkluderar ett examensarbete på 15hp samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre 60 hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom vård av äldre samt medicinsk vetenskap utifrån ett evidensbaserat perspektiv. Detta för att självständigt kunna leda omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen samt kärnkompetenserna inom gerontologisk, geriatrisk och psykogeriatrisk omvårdnad. Kursen består av två delkurser: Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad (10 hp) och Psykogeriatrisk omvårdnad (5 hp).

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

1. Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad, 10 hp

Innehåll

Delkurs 1 behandlar och belyser vanligt förekommande komplexa medicinska och geriatriska sjukdomstillstånd bland äldre avseende etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, och polyfarmaci. Komplexa ohälsotillstånd behandlas och diskuteras även utifrån omvårdnadsprocessen samt kärnkompetenserna. Vidare behandlas gerontologiska och geriatriska bedömningar och kvalitetsindikatorer samt evidensbaserade omvårdnadsinterventioner.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. identifiera och redogöra för vanligt förekommande medicinska sjukdomar och geriatriska sjukdomstillstånd bland äldre,
2. tillämpa kunskap om symptombilder för att identifiera och bedöma komplexa ohälsotillstånd bland äldre samt utarbeta relevanta evidensbaserade omvårdnadsinterventioner utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna,
3. analysera och värdera gerontologiska och geriatriska bedömningars roll i omvårdnad av äldre, och
4. analysera och värdera relevansen av kvalitetsindikatorer för omvårdnadsåtgärder vid geriatriska sjukdomstillstånd.

Arbetsformer

För att uppnå lärandemål 1-4 bedrivs enskilda studier, föreläsningar och fallseminarium. Studenterna arbetar både i par och enskilt med fallstudier som därefter diskuteras vid seminarium och i samband med föreläsningar.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–4 examineras i en skriftlig individuell salstentamen som utgår från olika fallbeskrivningar. Fokus för bedömningen är den individuella studentens förmåga att identifiera och redogöra för olika sjukdomstillstånd och dess behandling bland äldre. Bedömningen fokuserar även studentens förmåga att värdera och analysera för fallet relevanta och evidensbaserade kvalitetsindikatorer, gerontologiska och geriatriska bedömningar samt omvårdnadsinterventioner utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledning.

2. Psykogeriatrisk omvårdnad, 5 hp

Innehåll

I delkurs 2 behandlas patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling och polyfarmaci avseende demenssjukdomar och psykogeriatriska ohälsotillstånd bland äldre. Vidare diskuteras evidensbaserade och forskningsanknutna omvårdnadsinterventioner riktade mot psykogeriatrisk omvårdnad med speciellt fokus på demens, oro, ångest och depression.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. identifiera och redogöra för demenssjukdomar och psykogeriatriska tillstånd såsom oro, ångest och depression bland äldre, och
2. kritiskt och analytiskt redogöra för evidensbaserade omvårdnadsinterventioner inom psykogeriatrisk omvårdnad.

Arbetsformer

Undervisningen för att uppnå lärandemål 1 och 2 bedrivs i form av enskilda studier, föreläsningar och seminarier. Studenterna arbetar både i par och enskilt med fallstudier som därefter diskuteras vid seminarium och i samband med föreläsningar.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 och 2 diskuteras kritiskt och analytiskt vid ett seminarium där varje student bedöms individuellt. Fokus för bedömningen är studentens förmåga att redogöra för och diskutera olika demenssjukdomar och psykogeriatriska tillstånd i relation till evidensbaserade omvårdnadsinterventioner. Vidare bedöms studentens förmåga att konstruktivt kunna engagera övriga deltagare i diskussioner samt förmåga att hålla sig inom angivna ramar för diskussionen. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledning.

För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt resultat på båda examinationerna. För väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt betyg på båda examinationerna.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad

Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund: Studentlitteratur. 264 s.
Ellis G, Whitehead MA, O’Neill D, Langhorne P, Robinson D, (2011) Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 7. Art. No.: CD006211. DOI: 10.1002/14651858.CD006211.pub2. 73 s.
Ernsth Bravell M, (2013) Prevention. Äldre och Åldrande – Grundbok i gerontologi. (2:a upplagan). Kristianstad: Gleerups. Ca 21 av 324 s.
Kirkevold M, Brodtkorb K, Hylen Ranhoff A, (2018) Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber. 532 s.
McEwen M, Willis E, (2014) Theoretical basis for Nursing (4th rev Edition). Philadelphia: Lippincott: Williams & Wilkins. 592 s.
VIP i vården? –Om utmaningarna i vården av personer med kroniska sjukdomar. Stockholm: Vårdanalys. Rapport 2014:2. 158 s.
Polit D F, Beck C T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10th rev international edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768 s.
Wilkinson J M, (2011) Nursing process and critical thinking (5th Edition). New Jersey. United States of America: Prentice Hall. 480 s.

2. Psykogeriatrisk omvårdnad

Basun H, Skog M, Wahlund, L-O, Wijk H, (2013) Boken om demenssjukdomar. Stockholm: Liber. 368 s.
Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund: Studentlitteratur. 264 s.
Kirkevold M, Brodtkorb K, Hylen Ranhoff A, (2018) Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber. 532 s.
Polit D F, Beck C T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10th rev international edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768 s.
Wilkinson J M, (2011) Nursing process and critical thinking (5th Edition). New Jersey. United States of America: Prentice Hall. 480 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning omfattande cirka 300 sidor

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästtillkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Jonas Olofsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657447
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program