Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
VA711B version 2,1
Engelsk benämning:
Nursing: Theories and Concepts for Nursing and Profession
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
04 april 2018

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre 60 hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap och förståelse om centrala begrepp inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och omvårdnad i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang. Kursen syftar även till att introducera kärnkompetenserna, kulturkompetens samt teorier, processer och modeller för specialistsjuksköterskans funktion vid omvårdnad av äldre. Syftet med kursen är också att studenten ska utveckla färdigheter i akademiskt skrivande och kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar och belyser centrala begrepp, teorier och modeller i relation till huvudområdet omvårdnad och till medicinsk vetenskap av relevans för omvårdnadsarbetet riktat mot äldre ur ett professions- och verksamhetsperspektiv. Forskningsprocessen, förändringsteorier, kärnkompetenser, modeller för omvårdnad däribland omvårdnadsprocessen diskuteras i relation till specialistsjuksköterskans funktion inom vård av äldre. Begreppen kulturkompetens, profession och disciplin diskuteras och problematiseras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. Förklara och argumentera för centrala teorier av relevans för huvudområdet omvårdnad och medicinsk vetenskap inom vård av äldre
2. Förklara och argumentera för begreppen profession och disciplin, samt vetenskap och beprövad erfarenhet i relation till specialistsjuksköterskans funktion vid omvårdnad av äldre
3. Förklara och kritiskt granska begreppen kulturkompetens och kärnkompetenser i relation till omvårdnadsarbete och medicinsk vetenskap inom vård av äldre, och
4. Tillämpa akademiskt skrivande och anta ett kritiskt förhållningssätt i relation till textens uppbyggnad och vetenskapliga innehåll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, egna studier och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet först vid föreläsningar. Därefter behandlas lärandemålen 1-3 under två obligatoriska seminarier, där seminarium ett fokuserar på lärandemål 1 och seminarium två fokuserar på lärandemål 2-3. Lärandemål 1-4 tränas under obligatoriskt seminarium genom respondent- opponentskap baserat på ett individuellt akademiskt diskussionspapper. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1-4 examineras i ett individuellt akademiskt diskussionspapper. Fokus i bedömningen ligger på den individuella studentens förmåga att skriftligt argumentera, diskutera och problematisera en självständigt vald teori som kopplas till specialistsjuksköterskans funktion inom vård av äldre. Huvudtyngden i bedömningen läggs på innehåll men även kvalitet samt form och struktur bedöms. Relevant kärnkompetens/-er ska ingå och bedömas. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på kursens examinationsmoment (akademiskt paper). För väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt betyg på kursens examinationsmoment.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow: Open University Press. 192s.
Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur: Elsevier, Butterworth Heineman. 290s.
Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 252s.
Nanda International, (2015) Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation 2015-2017. Lund: Studentlitteratur. 486s
Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia. Lippincott. 768s.
Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter