Palliativ vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
VA632B version 2
Engelsk benämning:
Palliative Care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
18 maj 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
05 juli 2012

Förkunskapskrav

Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska som sammantaget omfattar ett års heltids tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen erbjuds som en fristående kurs på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnad och kan ingå i examensfordringarna för magister- eller masterexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper i palliativ vård utifrån ett personcentrerat perspektiv med fokus på symptomlindring, etiska och existentiella frågor

Innehåll

Kursen behandlar och belyser teorier och modeller av vikt för en palliativ vård och omvårdnad såsom mötet mellan patienter/närstående, miljöns betydelse, etiska och existentiella frågeställningar samt det multiprofessionella teamets samverkan. Fördjupning av omvårdnadsinterventioner vid symtomlindring diskuteras och analyseras utifrån ett personcentrerat palliativt förhållningssätt. Exempel från forskning inom palliativ vård granskas och värderas.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. diskutera och analysera etiska och existentiella frågeställningar som uppkommer i den palliativa vården- och omvårdnaden av svårt sjuka patienter,
2. värdera symptomlindrande interventioner samt dess konsekvenser för patientens livskvalitet och miljöns inverkan på palliativ vård – och omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt,
3. förklara och motivera betydelsen av det multiprofessionella teamets samverkan inom palliativ vård- och omvårdnad,
4. tillämpa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till mötet med patient och närstående i de ’svåra samtalen’, och
5. sammanfatta och värdera aktuell forskning av vikt för kursens innehåll, samt avgöra och ange relevansen för implementering av sådan forskning i palliativ vård och omvårdnad.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, enskilda studier, redovisningar samt seminarier (2). För att studenterna ska kunna uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet vid föreläsningar. Relationen till lärandemål 1-3 och 5 görs genom att student utarbetar en skriftlig individuell examinationsuppgift med utgångspunkt från ett patientfall. Fokus kommer att vara på symtomlindring utifrån ett multiprofessionellt och personcentrerat palliativt förhållningssätt där etiska och existentiella aspekter beaktas. Den skriftliga examinationen redovisas även muntligt vid ett seminarium. Koppling till lärandemål 4 sker genom föreläsning och gruppdiskussion samt vid ett litteraturseminarium där studenterna reflekterar och kritiskt granskar vetenskapliga artiklar om det svåra samtalet. Av de schemalagda momenten är den individuella skriftliga examinationen med tillhörande muntliga redovisning samt litteraturseminariet obligatoriska och utgör underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1- 3 och 5 examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift som även seminariebehandlas muntligt. Fokus i examinationen är på studentens förmåga att sammanfatta aktuell forskning kring ett symtom samt kritiskt argumentera för lindrande interventioner utifrån ett personcentrerat palliativt förhållningssätt med beaktande av etiska och existentiella aspekter. Bedömningen omfattar även studentens reflektioner och bedömningar för hur teamet kan bli delaktigt i den palliativa omvårdnaden och vården och hur ett personcentrerat förhållningssätt kan implementeras i den egna vårdorganisationen. Den muntliga redovisningen bedöms genom att studenten visar förmåga att redogöra för sina slutsatser och förmåga att inbjuda till en efterföljande diskussion. Lärandemål 4 examineras individuellt genom ett aktivt deltagande i litteraturseminariet där studenten tar ansvar för specifika moment.

Eventuell frånvaro i obligatoriska moment kan kompenseras enligt beslut av examinator. Detaljerade bedömningskriterier finns i kursens studiehandledning. För Godkänt betyg på kursen krävs Godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda. (Kurskrav – se studiehandledning). För Väl Godkänt betyg på kursen krävs att betygskriterierna för Väl Godkänt betyg enligt specifikation i studiehandledningen är uppfyllda.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

De Beauvoir S (1985) A Very Easy Death. Pantheon Books. 112 s.
Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, & Öhlen J. (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur.
Regionala Cancercentrum i Samverkan. Ansvarigt regionalt cancercentrum: Stockholm, Gotland. Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014.
Sand L & Strang P (2014) När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm, Natur & Kultur.
Sandman L & Woods S (2003) God palliativ vård: etiska och filosofiska aspekter. Lund, Studentlitteratur.
Socialstyrelsen (2013) Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning.
Strang, P & Beck-Friis, B (red) (2012) Palliativ medicin och vård (4 uppl.). Stockholm.
Ternestedt BM, Österlind J, Henoch I & Andershed B (2012) De 6:n En modell för personcentrerad palliativ vård. Lund, Studentlitteratur.
Tolstoy, L. (2008) Death Of Ivan Ilych. USA: Waking Lion Press.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs. En summativ kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas, och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till studenterna som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen har ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en tvåterminsperiod examineras enligt den kursplan som gällde vid registrering.

Övrigt

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.