Palliativ vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
VA632B version 1,2
Engelsk benämning:
Palliative Care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
26 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
05 juli 2012

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper i palliativ vård utifrån ett personcentrerat perspektiv med fokus på symptomlindring, etiska och existentiella frågor

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnadvetenskap och kan utgöra en del i en magister/masterexamen.

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska och minst ett års yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
1. beskriva och analysera etiska frågeställningar inom palliativ vård,
2. reflektera kring existentiella frågor inom palliativ vård,
3. kritiskt granska vetenskapliga artiklar kring bemötande, kommunikation, närståendestöd och teamets betydelse i palliativ vård, och
4. kritiskt värdera symptomlindrande åtgärder samt dess konsekvenser för livskvalitet utifrån ett personcentrerat palliativt förhållningssätt.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Samtliga lärandemål examineras i form av en enskild skriftlig hemtentamen och muntliga examinationsseminarier. Fokus på bedömningen i den skriftliga enskilda tentamen ligger i att studenten kan visa att de tillgodogjort sig kursens lärandemål och därmed det personcentrerade palliativa förhållningssättet.

För bedömningen godkänd krävs aktivt deltagande vid seminarier och vid presentation av uppgifter samt att den skriftliga uppgiften ska vara godkänd. För att uppnå betyget väl godkänd krävs dessutom att den skriftliga uppgiften bedöms med betyget väl godkänd. Obligatorisk närvaro krävs vid bedömningsmomenten. De skriftligas och muntliga prestationerna bedöms utifrån bedömningsmatriser, vilka finns tillgängliga i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. I sin helhet kan studenten tentera om en kurs högst sex gånger. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Innehåll eller kursinnehåll

Utbildningen utgår från patientens behov av palliativ vård, oberoende av medicinsk diagnos. Livskvalitén för patienter och närstående belyses i relation till existentiella såväl som till sociala aspekter och även i relation till miljöns betydelse i den palliativa vården. Kursen innehåller även teorier om mötet mellan patient/närstående i de svåra samtalen. Etiska dilemman belyses och diskuteras med utgångspunkt från olika teorier. Fördjupning av omvårdnadsåtgärder vid symtomlindring diskuteras och analyseras utifrån ett personcentrerat palliativt förhållningssätt. Exempel från forskning inom palliativ vård granskas och värderas.

Arbetsformer

I kursen tillämpas problemorienterade pedagogiska principer där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Arbetsformer till samtliga lärandemål är föreläsningar, diskussioner i grupp, litteraturstudier, redovisningar samt seminarium.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 – 2014. Regionala cancercentrum i samverkan. Ansvarigt regionalt cancercentrum: Stockholm Gotland. http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=690ec782

Carlsson M (red) (2007) Psykosocial cancervård. Lund, Studentlitteratur. 252 s.

De Beauvoir S (1985) A Very Easy Death. Pantheon Books. 112 s.

Sandman L & Woods S (2003) God palliativ vård: etiska och filosofiska aspekter. Lund, Studentlitteratur. 221s.

Strang, P & Beck-Friis, B (red) (2012) Palliativ medicin och vård (4 uppl.). Stockholm, Liber.432 s.

Ternestedt BM, Österlind J, Henoch I & Andershed B (2012) De 6:n En modell för personcentrerad palliativ vård. Lund, Studentlitteratur. 221 s.

Tolstoy, L. (2008) Death Of Ivan Ilych. USA: Waking Lion Press. 88 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs. En summativ kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas, och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till studenterna som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.