Palliativ vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
VA632B version 1,1
Engelsk benämning:
Palliative Care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
05 juli 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2011

Kursbeskrivning

Studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper i palliativ vård.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap och kan utgöra en del i en magister/masterexamen.

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska och minst ett års yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
– beskriva och analysera etiska dilemman inom palliativ vård,
– reflektera kring existentiella frågor inom palliativ vård,
– föreslå och motivera omvårdnadsåtgärder för symtomlindring, och
– kritiskt granska vetenskapliga artiklar med fokus på livskvalitet inom palliativ vård.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp. Lärandemålen (1-4) examineras vid obligatoriska seminarier. Lärandemål 1 och 2 examineras vid seminarium utifrån ett patientfall som aktualiserar etiska frågeställningar där studenten identifierar och reflekterar utifrån angiven litteratur. Vid examination av lärandemål 2 presenteras den existentiella problematiken i anvisad litteratur. Lärandemål 3 och 4 examineras dels vid seminarium och dels skriftligt. Ett symtom presenteras, omvårdnadsåtgärder för symtomlindring föreslås och motiveras. Symtomet och omvårdnadsåtgärderna ska relateras till vetenskapliga artiklar i palliativ vård där livskvalitetsfrågor framkommer.
För bedömningen godkänd krävs deltagande vid seminarier samt att den skriftliga uppgiften ska vara godkänd. För att uppnå betyget väl godkänd krävs dessutom att den skriftliga uppgiften bedöms med betyget väl godkänd. Lärandemålen bedöms utifrån bedömningsmatriser vilka finns tillgängliga i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges.

Innehåll eller kursinnehåll

Utbildningen utgår från patientens behov av palliativ vård, oberoende av medicinsk diagnos. Etiska dilemman belyses och diskuteras med utgångspunkt från olika teorier. Existentiella frågor vid vården i livets slut diskuteras. De fyra hörnstenarna i palliativ vård, symtomkontroll, teamarbete, relation och kommunikation samt närståendestöd belyses. Planering av omvårdnadsåtgärder vid symtomlindring genomförs. Exempel från forskning inom palliativ vård granskas och värderas.

Arbetsformer

I kursen tillämpas problemorienterade pedagogiska principer där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar och seminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

De Beauvoir, S (1985) A Very Easy Death. Pantheon Books, 112 s.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 – 2014. Regionala cancercentrum i samverkan. Ansvarigt regionalt cancercentrum: Stockholm Gotland.

Sandman, L & Woods, S (2003) God palliativ vård: etiska och filosofiska aspekter. Lund: Studentlitteratur, 221 s.

SOU 2001:6. Döden angår oss alla. Värdig vård i livets slut. Stockholm: Fritzez offentliga publikationer.

Strang, P & Beck-Friis, B (red) (2012) Palliativ medicin och vård.4 uppl. Stocholm Liber, 432 s.

Tolstoy, L. (2008) Death Of Ivan Ilych. USA: Waking Lion Press, 88 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande som återkopplas på schemalagd tid. Minnesanteckningar med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.