Palliativ vård

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
VA632B version 1
Engelsk benämning:
Palliative Care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
18 februari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011

Kursbeskrivning

Studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper i palliativ vård.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap och kan utgöra en del i en magister/masterexamen.

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska och minst ett års yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
– beskriva och analysera etiska dilemman inom palliativ vård,
– reflektera kring existentiella frågor inom palliativ vård,
– föreslå och motivera omvårdnadsåtgärder för symtomlindring, och
– kritiskt granska vetenskapliga artiklar med fokus på livskvalitet inom palliativ vård.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker dels genom muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp. För bedömningen godkänd krävs aktivt deltagande vid seminarier och vid presentation av uppgifter samt att skriftliga uppgifter ska vara godkända. För att uppnå betyget väl godkänd krävs dessutom att de båda skriftliga uppgifterna bedöms med betyget väl godkänd. Obligatorisk närvaro krävs vid bedömningsmomenten.

Bedömningsmoment
– vid seminarium, utifrån ett patientfall som aktualiserar etiska frågeställningar, identifiera och reflektera utifrån angiven litteratur,
– vid seminarium presentera och kritiskt diskutera existentiell problematik i anslutning till anvisad litteratur,
– presentera muntligt och skriftligt ett symtom, föreslå och motivera omvårdnadsåtgärer och mål för symtomlindring samt föreslå utvärdering av symtomlindringen, och
– analys av artikel i palliativ vård där livskvalitetsfrågor framkommer presenteras muntligt och skriftligt.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav inom en period av tre år. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. I sin helhet kan studenten tentera om en kurs högst sex gånger. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Utbildningen utgår från patientens behov av palliativ vård, oberoende av medicinsk diagnos. Etiska dilemman belyses och diskuteras med utgångspunkt från olika teorier. Existentiella frågor vid vården i livets slut diskuteras. De fyra hörnstenarna i palliativ vård, symtomkontroll, teamarbete, relation och kommunikation samt närståendestöd belyses. Planering av omvårdnadsåtgärder vid symtomlindring genomförs. Exempel från forskning inom palliativ vård granskas och värderas.

Arbetsformer

I kursen tillämpas problemorienterade pedagogiska principer där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar och seminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Beck-Friis, B & Strang, P (red) (2005) Palliativ medicin. 3 uppl. Stockholm: Liber. 448 s.

De Beauvoir, S (1985) A Very Easy Death. Pantheon Books. 112 s.

Sandman, L & Woods, S (2003) God palliativ vård: etiska och filosofiska aspekte. Lund: Studentlitteratur, 221s.

Socialstyrelsen 2004. God vård i livets slut: en kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen. 200 s.

SOU 2001:6. Döden angår oss alla. Värdig vård i livets slut. Stockholm: Fritzez offentliga publikationer.

Tolstoy, L. (2008) Death Of Ivan Ilych. USA: Waking Lion Press. 88 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande som återkopplas på schemalagd tid. Minnesanteckningar med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.