Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
UV236C version 1,4
Engelsk benämning:
Curriculum, Didactics and Assessment
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
30 september 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
30 september 2015
Ersätter kursplan fastställd:
26 juni 2012

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges inom kompletterande ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupade kunskaper om lärande, ämnesdidaktik, bedömning och betygssättning i relation till gällande styrdokument och de krav som ställs i den kommande yrkesutövningen.

Innehåll

Fokus i kursen ligger på lärarprofessionens centrala kunskapsområden med koppling till teorier om lärande, ungas och vuxnas kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv, skolans styrdokument och design av lärandesituationer. Studenterna skapar och genomför lärandesituationer som problematiseras och kopplas till styrdokument, ämnesdidaktik, det ämnesspecifika språket, ett första- och andraspråksperspektiv samt bedömning.
Inom kursen arbetar studenterna med att utveckla och utvärdera undervisning där elevernas lärande är centralt. De undersöker och värderar olika didaktiska tillvägagångssätt och relaterar dessa till ämnesdidaktisk forskning. Styrdokument analyseras och diskuteras utifrån olika pedagogisk-didaktiska perspektiv i anknytning till yrkesutövningen. I kursen omvandlas och konkretiseras gällande läro- och kursplaner till en lokal pedagogisk planering. Utifrån egna och andras exempel prövar studenterna formativ och summativ bedömning. Detta kan exempelvis ske genom att studenten skapar och värderar en bedömningsmatris i sitt ämne som motiveras utifrån teorier om lärande bedömning

Lärandemål

  1. kunna reflektera över och exemplifiera ämnesdidaktikens centrala frågor – vem, vad, varför och hur
  2. kunna exemplifiera hur olika uttrycksformer kan användas för att stödja språk- och kunskapsutveckling i det praktiska pedagogiska arbetet
  3. kunna redogöra för hur barns och ungdomars språkliga förmåga utvecklas i funktionella sammanhang och för sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv samt kunna exemplifiera hur hänsyn kan tas till detta för att främja elevernas lärande
  4. kunna värdera och kritiskt granska läromedel i relation till barns/elevers förutsättningar och behov
  5. kunna konkretisera gällande läroplan till en ämnesdidaktisk planering, kunna formulera bedömningskriterier för innehåll samt kunna ge exempel på bedömningsunderlag
  6. kunna använda information om elevers kunskaper som framkommer genom bedömning, både för att ge återkoppling i den aktuella lärandesituationen och för att sammanställa och synliggöra elevers utveckling i förhållande till nationella mål och betygskriterier
  7. kunna reflektera över olika synsätt på kunskap och lärande och på barn/elever som uttrycks i läroplan

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade relationer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Mål 1 och mål 7 examineras genom en text som studenten skriver individuellt

Mål 2, 3, 4, 5 och 6 examinerar genom en text om en lokal pedagogisk/didaktisk planering som studenten skriver individuellt. Studenten ska också ge formativ respons på annan students text.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på båda examinationerna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studenlitteratur. (264 s.) Hajer, Maaike & Meestrina, Theun (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren. (226 s.) Jönsson, Anders (2013). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups (225 s.)

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg Caroline, Asp-Onsjö, Lisa och Nihad Bunar (2014). Lärande, skola, bildning: grundbok för lärande. Stockholm: Natur & Kultur. (kap 4-5. 130 s) Dessutom tillkommer litteratur av relevans för ämnesinriktningen. Denna litteratur väljs i samband med kursstart.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen