Forskning och kritiskt förhållningssätt

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
UV214A version 2,1
Engelsk benämning:
Science and Critical Approach
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 juni 2018
Ersätter kursplan fastställd:
12 juni 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV203A-Förskola, värdegrund och samhälle. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt samt fördjupa sin kompetens gällande forskningsmetodologi och vetenskapligt arbete. Syftet är vidare att studenterna ska utveckla sin förmåga att formulera och motivera forskningsbara frågor inom fördjupningsämnet Barndom och lärande.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två teman, vilka har gemensamt att båda syftar till att utveckla studenternas kompetenser kring kritiskt tänkande, forskningsmetodologi och vetenskapligt arbete.
Det första temat är Avhandlingen – fördjupad förståelse för forskning. Studenterna läser och diskuterar en avhandling inom pedagogik eller utbildningsvetenskap utifrån hur denna är uppbyggd och förhåller sig till den vetenskapliga genrens krav.
Under det andra temat, Forskningsmetodik och undersökningsdesign, får studenterna fördjupa sig i hur en undersökning kan designas. De påbörjar då också planeringen inför sitt examensarbete genom att självständigt formulera ett forskningsproblem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för samt kritiskt granska forskningsprocessens och den vetenskapliga rapportens olika moment
  • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt förstå och förhålla sig till de krav som ställs på vetenskapliga studier
  • formulera och motivera en forskningsbar fråga med relevans för yrket och med syfte att analysera och/eller utveckla förskolans verksamhet i ett nationellt och/eller internationellt perspektiv

Arbetsformer

Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen. Seminarierna utgörs av såväl lärarledda diskussioner i helklass som diskussioner i mindre grupper, och varvas med andra kommunikationsformer såsom i huvudsak föreläsningar, podcasts och arbetslagsmöten.

Bedömningsformer

Kursen består av två sammanvägda delprov:
Delprov 1: Paper, examinerar mål 1–2.
Delprov 2: Projektskiss, examinerar mål 2–3.
För att erhålla betyget Väl godkänd ska båda delarna vara genomförda och det individuella papret bedömas som Väl godkänd.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. En handbok. Stockholm: Liber (136 s)
Sporrong, Elin & Tikkanen, Karin Westin (2016). Kritiskt tänkande – i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur (278 s)
Avhandlingar inom pedagogik/utbildningsvetenskap tillkommer vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Robin Ekelund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658606
Sara Berglund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658176
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

30 augusti 2021 - 10 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 09 oktober 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 08 oktober 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program