Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik

Kurs - grundnivå - 9 hp

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
UV211A version 1,6
Engelsk benämning:
Pedagogical Leadership and Ethics of Care
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
24 maj 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6a/6a)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ges möjlighet att utveckla kunskap om omsorgsetik och förmåga att reflektera normkritiskt om sociala relationer och pedagogiskt ledarskap.

Innehåll

I kursen introduceras två för uv-kurserna övergripande perspektiv; omsorgsetik och normkritik. Omsorgsetiken kan ses som traditionellt förbunden med det pedagogiska ledarskapet och omfattar de relationella värden som är förknippade med förskolans praktik, såsom närhet, erkännande, relation, likvärdighet och gemenskap. Förskolans delade ansvar för omsorg och fostran diskuteras och värderas i förhållande till föräldraskapets och barndomens varierade villkor. Ur ett normkritiskt perspektiv analyseras de värden som genomsyrar förskolan, samt hur olika sociala kategorier samverkar och makt kommer till uttryck i omsorgssituationer, till exempel i barns lek eller i samarbete med vårdnadshavare. Inom ramen för akademisk literacy får studenten träna på att söka och värdera olika slags information.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten…

  1. resonera kring pedagogiskt ledarskap ur ett omsorgsetiskt perspektiv
  2. problematisera normer och värden i relation till förskolans omsorgsuppdrag
  3. värdera och använda olika slags vetenskapliga källor
  4. kommunicera och problematisera omsorgsetiska dilemman i förskolan

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av
grupparbeten, gruppdiskussioner, kollegial respons, praktisk gestaltning, seminarier, föreläsningar och informationssökning. Studenterna samlar in erfarenheter om omsorgetiska dilemman från förskolans praktik. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Gestaltande presentation (Performative Presentation), 4 hp. I detta prov examineras lärandemål 2 och 4.
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)
Prov 2: Paper (Paper), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-4.
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergman, Roger (2004). Caring for the ethical idea: Nel Noddings on moral education. Journal of Moral Education, 33:2,149-162 (13 s)

Enö, Mariann (2005). Att våga flyga. Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet. Malmö: Malmö högskola. (Kap 6 och 7) (124 s)
Hellman, Anette (2013). Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv. Stockholm: Liber (146 s)

Johansson, Eva (2001) Små barns etik. Liber: Stockholm (192 s)
Lindstedt, Inger (2013) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (242 s)
Noddings, Nel (2012) Philosophy of Education. Philadelphia: Westview Press (kap 1, 2, 8 & kapitlet Feminism, Philosophy, and Education) (90 s)

Riddersporre, Bim & Bruce, Barbro (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur (valt kapitel om ca 20 s)

Tallberg Broman, Ingegerd & Harju, Anne (red) (2013) Föräldrar, förskola, skola. Om makt, mångfald och möjligheter. Lund: Studentlitteratur (valt kapitel om ca 20 s)
Till kurslitteraturen kommer en vetenskaplig artikel med relevans för studentens paper. Artikeln söks av studenten på egen hand.


Litteratur kan tillkomma i samband med kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).