Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, vår 2016, höst 2015

Kurskod:
UV211A version 1,3
Engelsk benämning:
Pedagogical leadership and ethics of care
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 augusti 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
22 maj 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6a/6a)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om omsorgsetik och förmåga att reflektera normkritiskt om sociala relationer och samverkan.

Innehåll

I kursen introduceras och studeras två för uv-kurserna övergripande perspektiv; omsorgsetik och normkritik. Omsorgsetiken kan ses som traditionellt förbunden med förskollärarrollen och omfattar de relationella värden som är förknippade med förskolans praktik, såsom närhet, erkännande, relation, likvärdighet och gemenskap. Förskolans delade ansvar för omsorg och fostran diskuteras och värderas i förhållande till föräldraskapets och barndomens varierade villkor. Ur ett normkritiskt perspektiv analyseras hur olika sociala kategoriseringar samverkar och hur makt kommer till uttryck i sociala relationer, till exempel i barns lek eller i samarbete med vårdnadshavare. Vidare ges studenten möjlighet att reflektera över och gestalta situationer, samtal och möten med utgångspunkt i dessa perspektiv. Inom ramen för akademisk literacy får studenten söka och värdera olika slags information mot bakgrund av aktuella frågor och innehåll, samt träna kritisk reflektion genom författande av en resonerande artikel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • kritiskt reflektera över förskollärarrollen ur ett omsorgsetiskt perspektiv
 • tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt för analys av sociala relationer och samverkan, jämlikhet och konflikter i förskola
 • söka, värdera och använda olika slags information som stöd för kritisk reflektion
 • skriva en resonerande artikel i enlighet med akademisk formalia och språkbruk
 • problematisera och gestalta pedagogiskt ledarskap i förskolan

Bedömningsformer

Prov 1: Artikel (Article) (4,5 hp)
Examinerar mål 1, 2, 3 & 4

Prov 2: Gestaltande presentation (Performative Presentation) (4,5 hp)
Examinerar främst mål 1 & 5

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på båda proven.

Bedömningskriterier
Artikel, 4,5 hp
För betyget Godkänd krävs,

 • problematiserande resonemang om omsorgsetik och förskollärarrollen
 • tillämpande av ett normkritiskt förhållningssätt
 • användande av relevanta källor som stöd för analys och resonemang
 • korrekt språkbruk och referenshantering
För betyget Väl Godkänd krävs förutom ovanstående,

 • förmåga att på ett självständigt och problematiserande sätt resonera om omsorgsetik och ledarskap
Gestaltande presentation, 4,5 hp
För betyget Godkänd krävs,
 • problematisering av förskolans sociala händelser och ledarskap genom gestaltning
 • tillämpande av ett normkritiskt förhållningssätt
För betyget Väl Godkänd krävs förutom ovanstående,

 • självständigt resonemang om förskollärarens socialt mångfacetterade uppdrag

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bartholdsson, Åsa & Hultin, Eva (red.) (2015) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet. Malmö: Gleerups (148 s)

Eidevald, Christian (2011) "Anna bråkar!" Att göra jämställdhet i förskolan. Stockholm: Liber (222 s)

Johansson, Eva (2001) Små barns etik. Liber: Stockholm (192 s)

Lindstedt, Inger (2013) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (242 s)

Noddings, Nel (2012) Philosophy of Education. Philadelphia: Westview Press (kap 1, 2, 8 & 11)

Tallberg Broman, Ingegerd & Harju, Anne (red) (2013) Föräldrar, förskola, skola. Om makt, mångfald och möjligheter. Lund: Studentlitteratur (244 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ann-Marie Nilsson, studieadministratör

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program