Vetenskap och kritiskt förhållningsätt

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021

Kurskod:
UV209A version 1,1
Engelsk benämning:
Science and Critical Approach
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
15 januari 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV208A-Förskola, värdegrund och samhälle.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 12 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kompetens och ett kritiskt förhållningssätt gällande vetenskapsteori, forskningsmetodologi och den vetenskapliga genren.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två teman. Inom det första diskuteras grundläggande vetenskapsteoretiska resonemang och begrepp samt vilka krav som ställs på en vetenskaplig text gällande bl.a. dess uppbyggnad, argumentation och slutsatser. Utifrån detta analyserar studenten avhandlingar och artiklar, och gör i ett paper en kritisk bedömning av hur de olika texterna förhåller sig till den vetenskapliga genren och dess krav.
Inom det andra temat fokuseras forskningsmetodologi och undersökningsdesign, och studenten får fördjupa sig i olika vetenskapliga metoder och i hur ett forskningsprojekt kan utformas. Studenten påbörjar då också planeringen inför sitt examensarbete genom att självständigt formulera ett forskningsproblem med relevans för det förskolepedagogiska fältet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för samt kritiskt granska forskningsprocessens och den vetenskapliga rapportens olika moment, samt förstå och förhålla sig till de krav som ställs på vetenskapliga studier
2. visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt förmåga att resonera kring hur olika metoder påverkar en studies forskningsresultat
3. formulera och motivera en forskningsbar fråga med relevans för yrket och med syfte att analysera och/eller utveckla förskolans verksamhet i ett nationellt och/eller internationellt perspektiv

Arbetsformer

Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen. Seminarierna utgörs av såväl lärarledda diskussioner i helklass som diskussioner i mindre grupper, och varvas med andra kommunikationsformer såsom i huvudsak föreläsningar, podcasts och arbetslagsmöten.

Bedömningsformer

Prov 1: Paper (Paper), 6 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.

Prov 2: Skriftlig tentamen (Written Exam), 6 hp. I detta prov examineras lärandemål 2-3.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda prov.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvehus, Johan (2019). Skriva uppsats med kvalitativ metod. En handbok. 2. uppl. Stockholm: Liber (142 s)
Denscombe, Martyn (2014). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur (463 s)
Thurén, Torsten (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. 3. uppl. Stockholm: Liber (196 s)
Vetenskapliga texter inom pedagogik/utbildningsvetenskap tillkommer vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

12 april 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 april 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 april 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 april 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program