Förskola, värdegrund och samhälle

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
UV208A version 1,1
Engelsk benämning:
Preschool, Values and Society
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
03 december 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV207A-Specialpedagogik i förskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 12 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin förståelse för förskolans etiska och demokratiska uppdrag.

Innehåll

Inom kursen granskas och diskuteras förskolans styrdokument och barns rättigheter utifrån ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Detta görs med hjälp av ett intersektionellt perspektiv som ger studenten möjlighet att förhålla sig till flera maktdimensioner (så som klass, genus och etnicitet) samtidigt, med syfte att erövra ett yrkesrelevant verktyg i arbetet för en jämlik och hållbar förskola. I kursen fördjupas förståelsen för hur förskollärarrollen, förskolans uppdrag och organisation förhåller sig till varandra utifrån ett historiskt och politiskt perspektiv. Studenten analyserar vetenskapliga texter utifrån ett kritiskt förhållningssätt, samt undersöker hur förskolans etiska och demokratiska uppdrag ser ut på lokal, nationell och internationell nivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för och kritiskt analysera förskolans etiska och demokratiska uppdrag ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv
2. redogöra för samband mellan förskolans organisation och förskollärares uppdrag ur ett historiskt och politiskt perspektiv
3. kritiskt granska och ur ett intersektionellt perspektiv analysera förskolans värdegrund
4. diskutera samband mellan olika typer av styrdokument samt analysera dem med hjälp av vetenskapliga teorier och i relation till erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som i huvudsak utgörs av gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Prov 1: Skriftlig hemtentamen (Written Exam), 9 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-3.

Prov 2: Ledning av muntlig diskussion (Discussion Chair), 3 hp. I detta prov examineras lärandemål 4.
För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på prov 1.

För kursen gällande betygskriterier samt obligatoriska moment meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige (64 s) (tillgänglig på internet)
Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups (141 s)
Englund, Tomas (2011). Utbildning som medborgerlig rättighet. Föräldrarätt eller barns rätt eller …? Göteborg: Daidalos (370 s)
Johansson, Eva & Thornberg, Robert (2014). Värdepedagogik: Etik och demokrati i förskola och skola. Stockholm: Liber (300 s)
Mulinari, Diana & de los Reyes, Paulina (2005). Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber (144 s)
Noddings, Nel (2012). Philosophy of Education. Philadelphia: Westview Press (kap 3, 8, 9, 11, 12) (140 s)
Pierre, Jon & Jarl, Maria (red.) (2012). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups (216 s)
Taefi, Nura (2009): The Synthesis of Age and Gender: Intersectionality, International Human Rights Law and the Marginalisation of the Girl-Child. The International Journal of Children’s Rights 17(3), pp 345-376 (31 s) (tillgänglig på internet)
Valentin Karen & Meinert Lotte (2009): The adult North and the young South: Reflections on the civilizing mission of children's rights. Anthropology Today, Vol 25, Issue 3, pp 23–28, June 2009 (5 s) (tillgänglig på internet)
Därutöver tillkommer litteratur som väljs i samråd med kursens lärare (ca 200 s).

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Despina Tzimoula, Kursansvarig
Telefon: 040-6657213
Ylva Holmberg, Kursansvarig Musikprofil
Telefon: 040-6658252
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

07 december 2020 - 31 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 december 2020 - 31 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 december 2021 - 30 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 december 2022 - 29 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 december 2022 - 29 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program