Specialpedagogik i förskola

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021

Kurskod:
UV207A version 2
Engelsk benämning:
Special Education in Preeschool
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
02 december 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV206A-Omsorg, sociala relationer och ledarskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 12 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om specialpedagogik och få kännedom om förskollärarens ansvar gällande skapande av inkluderande lärmiljöer.

Innehåll

Kursens huvudteman är barns hälsa, utveckling och lärande utifrån specialpedagogiska perspektiv. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola. I kursen problematiseras också kategoriseringar av barn samt centrala begrepp och aktuell forskning rörande normalitet och avvikelse. Frågor om samverkan mellan aktörer på olika nivåer belyses genom att studenten granskar, utformar och ger andra studenter respons på förslag till stödinsatser med utgångspunkt i praktisk erfarenhet, utredningar, forskning, teori och styrdokument.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. identifiera och formulera ett verksamhetsnära dilemma med hjälp av aktuell specialpedagogisk forskning
2. redogöra för och diskutera hur barns hälsa, utveckling och lärande påverkas av normer, levnadsvillkor och sociala relationer
3. redogöra för specialpedagogiska utmaningar i förskola utifrån förskollärarens ansvar och uppdrag att verka för inkluderande och likvärdiga möjligheter för alla barn
4. planera en inkluderande pedagogisk undervisningssituation som tar hänsyn till barns varierade behov av stöd och utmaningar
5. upprätta en handlingsplan beträffande förskolans ansvar och uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av föreläsningar, seminarier, kamratrespons, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Muntlig presentation med skriftligt underlag (Oral Presentation with Written Basis), 4 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-2.
Prov 2: Skriftlig rapport med muntlig presentation (Written Report with Oral Presentation), 8 hp. I detta prov examineras lärandemål 3-5.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 2.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlberg, Ann (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar. Stockholm: Liber (178 s)
Aspelin, Jonas (2013). Vad är relationell pedagogik? I: Jonas Aspelin (red.), Relationell specialpedagogik: I teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press (s. 179-189) (tillgänglig på internet) (10 s)
Balldin, Jutta (2010). Utsatta barn i förskola – utmaningar och möjligheter. En kunskapsöversikt. I: SOU 2010:95, Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet (tillgänglig på internet) (60 s)
Edfelt, David (2019). Utmaningar i förskolan: att förebygga problemskapande beteende Stockholm: Gothia Fortbildning (s 223)
Edfelt, David (2017). Hjärna i förskolan: vägen till barns lärande och utveckling. Stockholm: Gothia Fortbildning (kap. 2, 6, 9) (65 s)
Kristoffersen, Ann Elise & Simonsen, Eva (2014). Teacher-assigned literacy events in a bimodal, bilingual preschool with deaf and hearing children, Journal of Early Childhood Literacy, 14, 1, pp. 80-104 (tillgänglig på internet) (24 s)
Lutz, Kristian (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola. Möte med det som inte anses LAGOM. Stockholm: Liber (126 s)
Mohss, Nina (2014). ”Specialpedagogik i förskolan-ett problemorienterat synsätt” I: Margareta Sandström, Lena Nilsson & Jonas Stier (red.), Inkludering: möjligheter och utmaningar. Lund. Studentlitteratur (s. 75-88) (tillgänglig på internet) (13 s)
Olsson, Staffan (2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (valda delar ur kap 3 samt kap 4) (80 s)
Palla, Linda (2011). Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Malmö: Malmö högskola (tillgänglig på internet) (184 s)
Palla, Linda (2018). Individcentrerad prestation och måluppfyllelse i förskolan? Om åtgärdsprogram som examinerande dokument. Pedagogisk forskning i Sverige, 23(1-2), 89-106 (tillgänglig på internet) (18 s)
Åmot, Ingvild (2012). Etikk i praksis. Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning, 5(18) 2012, s. 1-11 (tillgänglig på internet) (11 s)
Litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ann Kristina Brovall, Kursansvarig
Telefon: 040-6658040
Elaine Kotte, Kursansvarig
Telefon: 040-6658091
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

15 februari 2021 - 11 april 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

14 februari 2022 - 10 april 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

14 februari 2022 - 10 april 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program