Omsorg, sociala relationer och ledarskap

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
UV206A version 1,3
Engelsk benämning:
Care, Social relations and Leadership
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
20 juni 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 12 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet är att studenten ska utveckla kunskaper om pedagogiskt ledarskap som bygger på ett omsorgsetiskt förhållningssätt.

Innehåll

Inom kursen studeras sociala relationer och ledarskap i förskola utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv. Normer problematiseras i relation till förskola och vårdnadshavares delade ansvar för barns omsorg och fostran. Under kursens gång identifieras etiska dilemman som förskolläraren kan ställas inför i sitt uppdrag. Olika tänkbara lösningar diskuteras och värderas på ett kritiskt reflekterande sätt, så att olika aktörers perspektiv synliggörs. Inom ramen för akademisk literacy ges studenten en introduktion till skrivande och textbygge inom den vetenskapliga genren.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. kommunicera och problematisera etiska dilemman i förskolan
2. redogöra för och problematisera sociala relationer i förskolan med betoning på normer och förväntningar på det delade ansvaret för barns omsorg och fostran
3. redogöra för begreppet ledarskap utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av enskilt arbete och grupparbete, responsarbete, seminarier, workshops samt föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt skapande och kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Gestaltning (Performance), 4 hp. I detta prov examineras lärandemål 1.
Prov 2: Skriftlig examination (Written Exam), 8 hp. I detta prov examineras lärandemål 2 och 3.
För betyget Väl godkänt på kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 2.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergman, Roger (2004). Caring for the ethical idea: Nel Noddings on moral education. Journal of Moral Education, 33(2), 149-162 (13 s.) (tillgänglig på internet)
Colnerud, Gunnel (2006). Nel Noddings och omsorgsetiken. Utbildning & Demokrati 15(1), 33-41 (8 s.) (tillgänglig på internet)
Johansson, Eva (2001). Små barns etik. Liber: Stockholm (192 s)
Noddings, Nel (2016). Philosophy of Education. Philadelphia: Westview Press (kap. 12) (22 s.)
Noddings, Nel (2012). Language of care ethics. Knowledge Quest, 40(4), 52-56 (5 s.) (tillgänglig på internet)
Rantala, Anna (2016). Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan. Umeå: Umeå universitet (164 s.) (tillgänglig på internet)
Riddersporre, Bim & Bruce, Barbro (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur (281 s.)
Tallberg Broman, Ingegerd & Harju, Anne (red.) (2013). Föräldrar, förskola, skola. Om makt, mångfald och möjligheter. Lund: Studentlitteratur (valt kapitel om ca 20 s)
Litteratur kan tillkomma i samband med kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Camilla Löf, Kursansvarig
Telefon: 040-6658147
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

23 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program