Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, vår 2014

Kurskod:
UV205C version 1,1
Engelsk benämning:
Social Relations, Conflict Management and Pedagogic Leadership
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
13 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
14 december 2012

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sina kunskaper om pedagogiskt ledarskap samt sin förståelse för lärarens möjligheter att göra skillnad ifråga om elevers lärande och utveckling. Kursen syftar också till att studenterna utvecklar sina kunskaper om hur undervisning/verksamhet konstrueras i relationsprocesser och vilket ansvar läraren har i och för dessa. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar sin förmåga att förebygga och motverka konflikter samt diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Innehåll

Kursens huvudteman är sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap. Dessa teman konkretiseras i termer av pedagogisk kommunikation. Exempel på verbal och ickeverbal kommunikation i skolan hämtas från forskning, film, skönlitteratur, sociala medier, verksamhetsförlagd undervisning eller dylikt. Studenterna analyserar exemplen i termer av relationsskapande, där frågan om relationsarbete och hur lärare kan bygga förtroendefulla relationer är central. Forskning rörande bland annat kommunikation och relationer i skolmiljö och i sociala medier behandlas.

Inom kursen illustrerar och analyserar studenterna sociala situationer såsom konflikter, trakasserier, mobbning, kränkande behandling och diskriminering samt diskuterar hur sådana situationer kan förebyggas och hanteras av lärare i samarbete med övrig personal och föräldrar. Forskning rörande diskriminering, mobbning, konflikter samt konflikthantering behandlas genom t.ex. pedagogiskt drama och olika former av medieproduktion. Exempel på perspektiv som kan anläggas i analysen är klass, etnicitet, kön och sexualitet.

Pedagogiskt ledarskap behandlas ur teoretisk synvinkel samt i relation till styrdokumenten, med särskild inriktning mot skolans demokratiuppdrag. I detta sammanhang reflekterar studenterna över den egna praktiken och det egna professionella förhållningssättet. Frågan vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande och utveckling är central.
Artikelskrivandet i ämnet föregås av undervisning om vetenskapligt skrivande. Vidare har studenten med stöd i informationssökning sökt och värderat en vetenskaplig artikel där frågan om pedagogiskt ledarskap är central.

Inom kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen.

Lärandemål

 • kunna analysera kommunikationsprocesser i undervisning samt dra slutsatser om hur man som lärare kan bygga förtroendefulla relationer
 • kunna gestalta undervisningssituationer karakteriserade av konflikt och diskriminering eller annan kränkande behandling samt i dialog med andra ge förslag på hur sådana situationer kan förebyggas och motverkas
 • kunna söka och värdera olika slags information - däribland en vetenskaplig artikel
 • kunna redogöra för och värdera teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap samt relatera dessa till aktuella styrdokument
 • kunna dra slutsatser om och diskutera vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande och utveckling
 • kunna författa en artikel om pedagogiskt ledarskap med iakttagande av gängse vetenskapliga kriterier.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av
grupparbeten, gruppdiskussioner, kollegial respons, praktisk gestaltning, seminarier, föreläsningar och informationssökning. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade relationer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Delexamination 1: Paper samt presentation av fallstudie (4 hp).

I denna delexamination bedöms lärandemål 1 och 2.

Paper: Studenten författar i samarbete med andra studenter ett paper vilket innehåller följande: a) problembeskrivning: ett fall från skolmiljön som innefattar diskriminering eller annan kränkande behandling av elever framställs; b) hur problemet yttrar sig i kommunikation mellan lärare-elev och elev-elev beskrivs; c) kommunikationens innebörder för relationer i undervisning/verksamhet analyseras ur teoretisk synvinkel; d) slutsatser om hur man som lärare kan etablera och vidmakthålla förtroendefulla relationer till- och mellan elever dras; e) frågan hur man som lärare kan förebygga och motverka konflikter samt diskriminering och annan kränkande behandling av elever diskuteras.

Inom ramen för ett grupparbete förbereder och presenterar studenten en gestaltning baserat på ovanstående studie. Särskilt fokus läggs vid punkten e. Gestaltningen, som t ex kan ha formen av en dramatisering eller medieproduktion, görs inför en större grupp. Efter presentationen ansvarar gruppen för en diskussion om hur lärare kan förebygga och motverka konflikter, diskriminering och annan kränkande behandling i en situation som den gestaltade.

Kriterier för betyget Godkänd

 • Utifrån en problembeskrivning beskrivs sakligt verbal och ickeverbal kommunikation i en undervisningssituation.
 • Adekvata teoretiska begrepp används i analysen av hur sociala relationer byggs i kommunikation samt i slutsatser av hur lärare kan bygga förtroendefulla relationer som främjar elevers lärande och utveckling.
 • Den gestaltande presentationen och den efterföljande diskussionen klargör och fördjupar förståelsen av de praktisk-pedagogiska innebörderna av det presenterade fallet från skolmiljön.
 • De skriftliga, muntliga och gestaltande presentationerna är mottagaranpassade och utmärks av korrekt använda termer och ett korrekt språkbruk.

Kriterier för betyget Väl godkänd
 • Beskrivningen och den teoretiska analysen av pedagogisk kommunikation är täckande och nyanserad samt utmärks av mycket god disposition och språkbehandling.
 • Den gestaltande presentationen och den efterföljande diskussionen utmärks av ett nyanserat, analytiskt och dialogiskt förhållningssätt.


Delexamination 2: Artikel (5 hp).
I denna delexamination bedöms lärandemål 3, 4 , 5 och 6.

Artikeln skrivs individuellt och innefattar följande: a) redogörelse för- och värdering av olika teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap; b) relaterande av perspektiven till aktuella styrdokument; c) diskussion om vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande. Exempel som har behandlats i kursen aktualiseras och diskuteras i artikeln. De kan med fördel hämtas från den egna praktiken.

Kriterier för betyget Godkänd
 • Adekvata teoretiska begrepp används i redogörelsen för och värderingen av pedagogiskt ledarskap och dess betydelse för elevers lärande och utveckling.
 • Kopplingen till styrdokument är tydlig och adekvat.
 • Artikeln utmärks av god disposition, korrekt språkbruk och korrekt referenshantering.

Kriterier för betyget Väl godkänd
 • Beskrivning, analys samt teoretisk förankring och tolkning utmärks av en nyanserad och problematiserande hållning dvs där olika perspektiv behandlas med analytisk skärpa.
 • Resonemang om pedagogiskt ledarskap fördjupas av ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till den egna praktiken och yrkesrollen.
 • Artikeln utmärks av mycket god disposition och språkbehandling.

För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på båda delexaminationerna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Aspelin, Jonas (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Malmö: Gleerups. (168 s.)

DO (2012). Lika rättigheter i skolan. Länkadress: http://do.se/Documents/handledningar-utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdf

Feilitzen, Cecilia von, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011). Hur farligt är Internet? Resultat från den svenska delen av den Europeiska undersökningen EU kids online. Länkadress: http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/342_Hur_farligt_ar_internet_web.pdf

Dunkels, Elza (2007). ”Nätkultur – vad gör barn och unga på Internet?” I Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr 1-2. 2005, år 12. Länkadress: http://www.kulturer.net/documents/lofu_nr1-2_2005_dunkels.pdf

Ekstrand, Gudrun & Lelinge, Balli (2007). Klassen som Gud glömde. Malmö: Gleerups. (159 s.)

Forsell, Anna (red.) (2005). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. (I urval, ca 100 s.)

Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (146 s.)

Olsson Jers, Cecilia (2012). Klassrummet som muntlig arena – att tala fram sin trovärdighet. Stockholm: Liber. Läs sidorna 6-90 (kursivt ss. 92-119) och sidorna 189-197

Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund
Länkadress: http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/demokrati/kvalgr-demokrati-slutrapport.pdf (106 s), alt kan den kortare versionen, sammanfattningen laddas ner och läsas: http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/demokrati/kvalgr-demokrati-samf.pdf (8 s).

Skolverket. (2012). Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Stockholm: Skolverket. (57s.) Länkadress: http://tullgardsskolan.stockholm.se/sites/default/files/disk_kr_pdf2798.pdf

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan och gymnasieskolan. Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer

Skolverket (2009). På tal om mobbning - och det som görs. Kunskapsöversikt. Stockholm:
Skolverket. (203 s.) Länkadress: http://www.lions-quest.org/pdfs/SwedishGovernmentBullyingProgramsInvestigation.pdf

Skolverket (2011). Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket. (44 s.) Länkadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2517

Skolverket (2013). Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. Länkadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2579

Valbar litteratur:

Frelin, Anneli (2012). Lyhörda lärare - professionellt relationsbyggande i förskola och skola. (153 s.). Stockholm: Liber.

Thornberg, Robert (2013). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber. (378 s). Urval: kap. 9 och 10.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen