Förskola, värdegrund och samhälle

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV202A-Utveckling, lärande och specialpedagogik. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
UV203A version 2,2
Engelsk benämning:
Preschool, Values and Society
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
28 oktober 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV202A-Utveckling, lärande och specialpedagogik. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar ett självständigt förhållningssätt till professionens etiska och demokratiska uppdrag. Kursen syftar också till att studenten utvecklar fördjupad förståelse för samband mellan förskolans uppdrag, organisation och utbildningspolitiska värden inom ramen för ett intersektionellt perspektiv.

Innehåll

Inom kursen behandlas förskolans etiska och demokratiska uppdrag ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Barnkonventionen studeras och analyseras med fokus på etiska dilemman och internationella variationer. I kursen studeras samband mellan förskollärarrollen, förskolans uppdrag och organisation ur ett historiskt och politiskt perspektiv. Upphöjda begrepp som hållbar utveckling, livslångt lärande och hälsa diskuteras och problematiseras inom ramen för förskolans värdegrundsuppdrag och med ett intersektionellt förhållningssätt. Studenten ges möjlighet att utveckla sin förmåga att söka, använda och förhålla sig kritisk till olika källor för att belysa denna fråga ur olika perspektiv. På så sätt får studenten möjlighet att vidareutveckla sitt vetenskapliga tänkande, introduceras i forskningsprocesser och utveckla förståelse för relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt dess betydelse för yrkesutövningen. Studenten får tillfälle att i seminarieform öva sig på att med ett kritiskt förhållningssätt analysera vetenskapliga texter.
I kursen bearbetas och fördjupas studentens erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna…

  • redogöra för och kritiskt analysera förskolans etiska och demokratiska uppdrag ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv
  • redogöra för samband mellan förskolans organisation och förskollärares uppdrag ur ett historiskt och politiskt perspektiv
  • kritiskt granska och ur ett intersektionellt perspektiv analysera förskolans värdegrund

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som i huvudsak utgörs av gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en hemtentamen, 9 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-3.

För betyget Godkänd krävs att

  • analysen av förskolans och förskollärarens uppdrag samt sambandet däremellan stöds av relevant litteratur och har inslag av egna reflektioner och resonemang
  • redogörelsen och analysen av förskolans värdegrund präglas av ett intersektionellt perspektiv
  • texten är tydlig och relevant strukturerad, med korrekt språkbruk och referenshantering.

För betyget Väl Godkänd krävs utöver ovanstående att
  • redogörelsen och analysen är nyanserad och självständig
  • teoretiska perspektiv utvecklas och problematiseras.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige
Tillgänglig på: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups (141 s)
Englund, Tomas (2011). Utbildning som medborgerlig rättighet. Föräldrarätt eller barns rätt eller …? Göteborg: Daidalos (370 s)
Johansson, Eva & Thornberg, Robert (2014). Värdepedagogik: Etik och demokrati i förskola och skola. Stockholm: Liber (300 s)
Mulinari, Diana & de los Reyes, Paulina (2005). Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber (144 s)
Noddings, Nel (2012). Philosophy of Education. Philadelphia: Westview Press (kap 3, 8, 9, 11, 12) (140 s)
Pierre, Jon & Jarl, Maria (red.) (2012). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups (216 s)
Därutöver tillkommer litteratur som väljs i samråd med kursens lärare. (ca 200 s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Despina Tzimoula, Kursansvarig
Telefon: 040-6657213
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

15 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

14 februari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

13 februari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program