Förskola, värdegrund och samhälle

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV202A-Utveckling, lärande och specialpedagogik. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, höst 2015

Kurskod:
UV203A version 1,8
Engelsk benämning:
Preschool, Values and Society
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 augusti 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
18 augusti 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV202A-Utveckling, lärande och specialpedagogik. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar ett självständigt förhållningssätt till professionens etiska och demokratiska uppdrag. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla fördjupad förståelse,och kan analysera samband mellan förskolans uppdrag, organisation och utbildningspolitiska värden, samt kan relatera till och analysera maktordningar som genus, klass och etnicitet.

Innehåll

Inom kursen behandlas förskolans etiska och demokratiska uppdrag ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Barnkonventionen studeras och analyseras med fokus på etiska dilemman och internationella variationer. I kursen studeras samband mellan förskollärarrollen, förskolans uppdrag och organisation ur ett historiskt perspektiv, samt hur aktuella politiska värden präglar dessa. Upphöjda begrepp som hållbar utveckling, livslångt lärande och hälsa diskuteras och problematiseras inom ramen för förskolans värdegrundsuppdrag och med ett intersektionellt förhållningssätt. Studenterna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att formulera en för innehållet relevant fråga, samt att söka, använda och förhålla sig kritisk till olika källor för att belysa denna fråga ur olika perspektiv. På så sätt får studenterna möjlighet att vidareutveckla sitt vetenskapliga tänkande, introduceras i forskningsprocesser och utveckla förståelse för relationen mellan vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Studenterna presenterar sina texter i seminarieform och övar sig på att med ett kritiskt förhållningssätt kommunicera sina resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och kritiskt analysera förskolans etiska och demokratiska uppdrag ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv
  • redogöra för samband mellan förskolans organisation och förskollärares uppdrag ur ett historiskt och politiskt perspektiv
  • kritiskt granska och med ett intersektionellt förhållningssätt analysera förskolans värdegrund såsom den kommer till uttryck i partnerskolans handlingsplaner
  • formulera en vetenskapligt relevant fråga, samt söka, använda och förhålla sig kritisk till relevanta källor i bearbetande av fråga och innehåll
  • presentera, reflektera över och värdera sina forskningsresultat.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. Detta inkluderar att delta i nätbaserat lärande och att utnyttja digitala medier för samarbete. Inom kursen genomförs seminarier ledda av studenter.

Bedömningsformer

Prov 1
Paper/textanalys (Academic Paper/Textual Analysis)
(6 hp) (mål 1, 2, 3 & 4)

Prov 2
Muntlig presentation av det individuella papret som kritiskt diskuteras i seminarieform (Presentation and Critical Discussion) (3 hp) (mål 5).

Bedömningskriterier
Paper (6 hp) (mål 1, 2, 3 & 4)

För betyget Godkänd krävs att,
• Texten bygger på och behandlar relevant forskning och teori på ett vetenskapligt
korrekt sätt
• Texten utmärks av korrekt språkbruk och referenshantering
• Förskolans organisation och demokratiska uppdrag bearbetas och diskuteras
• Förskolans värdegrund behandlas ur ett intersektionellt perspektiv

För betyget Väl Godkänd krävs utöver ovanstående att,
• Texten utmärks av en nyanserad och självständig hållning i vilken teoretiska
perspektiv behandlas med analytisk skärpa
• Texten utmärks av mycket god språkhantering och disposition

Muntlig presentation(3 hp) (mål 5)
För betyget Godkänd krävs att,
• Presentation och deltagande i seminarium utmärks av ett nyanserat, analytiskt och
dialogiskt förhållningssätt
• Presentationen är relevant i förhållande till innehåll, mottagaranpassad och
etisk

För betyget Väl Godkänd krävs utöver ovanstående att,
• Presentationen präglas av djupgående analys, teoretisk skärpa och självständighet

För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på prov 1.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barnkonventionen, se Unicef eller Barnombudsmannens hemsida

Dahlbeck, Johan. (2014): Hopp och rädsla i utbildning för hållbar utveckling. I: Axelsson, T., Balldin, J. Och Qvarsebo, J. (red.) Styrningskonst på utbildningsarenan. Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Lund: Studentlitteratur (s. 79-102)

Dahlbeck, Johan. & Tallberg Boman, Ingegerd. (2011): Ett bättre samhälle genom pedagogik: om högre värden och barnet som budbärare. I: Williams, P. & Sheridan, S. (red.) Barns lärande i ett livslångt perspektiv. Stockholm: Liber (s. 202-214)

Dahlstedt Magnus & Olson, Maria (2013) Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups (141 s)

Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2010) Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum. Stockholm: Liber (248 s)

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Studentlitteratur, 2012 (kap 1, 4)

Mulinari, Diana & Reyes, Paulina de los (2005) Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber (144 s)

Olivestam, Carl & Thorsén, Håkan (2011) Värdegrund i skola och förskola. Remus (116 s)

Noddings, Nel (2012) Philosophy of Education. Philadelphia: Westview Press (kap 3, 8, 9, 11, 12)

Reimer, Eva & Martinsson, Lena (2008) Skola i normer. Malmö: Gleerups (176 s)

Tallberg Broman, Ingegerd (1995) Perspektiv på förskolans historia. Studentlitteratur (172 s)

Wedin, Eva-Karin (2011) Jämställdhetsarbete i förskola och skola. Stockholm: Nordstedts (225 s)

Därutöver tillkommer litteratur som väljs i samråd med kursens lärare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Despina Tzimoula, Kursansvarig
Telefon: 040-6657213
Peter Lilja, Kursansvarig
Telefon: 040-6658358
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör

Anmälan

02 september 2019 - 13 oktober 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 februari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program