Förskola, värdegrund och samhälle

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, höst 2013

Kurskod:
UV203A version 1,5
Engelsk benämning:
Preschool, Values and Society
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
10 december 2010
Fastställandedatum:
05 april 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
29 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om förskolans uppdrag, styrning och organisation. Ett samhällsperspektiv med frågor om skolans värdgrund står i centrum. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla sina förmågor att söka, sammanställa och värdera kunskap om förskolan, samt använda digitala medier i kommunikation.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna redogöra för och analysera förskolans uppdrag, styrning och organisation, i ett nationellt och internationellt samhällsperspektiv
 • kunna kritiskt granska och ge exempel på hur värdegrunden kommer till uttryck i partnerskolans handlingsplaner
 • kunna formulera en för kursen central fråga, samt söka, använda och förhålla sig kritisk till relevanta källor för att belysa frågan ur olika perspektiv
 • kunna skapa och presentera analyser med hjälp av digitala medier samt reflektera över de valda uttrycksformerna.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av två delar.

Delexamination 1 (lärandemål 1, 2 och 3): Individuell analys samt seminarium baserat på digital presentation (Individual Analysis and Seminar based on a Digital Presentation) (6 hp)

Individuell analys av förskolans värdegrund på nationell och lokal nivå. Analysen presenteras genom ett digitalt medium (blogg, chatt, film etc) vars innehåll och form granskas och debatteras i seminarieform med kamratrespons.

Kriterier för betyget Godkänd:

 • Analys och digital presentation bygger på relevant forskning och användande av adekvata styrdokument, teoretiska begrepp och resonemang.
 • Sambandet mellan förskolans uppdrag, styrning och organisation på nationell och lokal nivå tydliggörs och problematiseras/diskuteras.
 • Den digitala presentationen är mottagaranpassad och utmärks av korrekt språkbruk och referenshantering.

Kriterier för betyget Väl godkänd:
 • Analysen är täckande och nyanserad samt utmärks av mycket god språkbehandling
 • Presentation och deltagande i debatt utmärks av ett nyanserat, analytiskt och dialogiskt förhållningssätt.


Delexamination 2 (lärandemål 4) : Paper (Paper) (3 hp)

Individuell formulering och analys av en för kursen central fråga rörande förskolans uppdrag, styrning och organisation i ett internationellt eller historiskt samhällsperspektiv, vari ingår en redogörelse för urval av källor.

Kriterier för betyget Godkänd:
 • För frågan relevant forskning och kunskap presenteras, motiveras och bearbetas.
 • Frågan analyseras kritiskt med hjälp av olika teoretiska perspektiv.
 • Kopplingen till styrdokument är tydlig och adekvat.
 • Texten utmärks av god disposition, korrekt språkbruk och referenshantering.

Kriterier för betyget Väl godkänd:
 • Texten utmärks av en nyanserad och problematiserande hållning, vilket innebär att olika perspektiv behandlas med analytisk skärpa.
 • Texten utmärks av mycket god disposition och referenshantering.

För att erhålla kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på båda delexaminationerna.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på förskolans uppdrag, styrning, organisation och värdegrund. Dessa fenomen studeras i ett historiskt samhällsperspektiv. I kursen behandlas läroplaner, skollag, förordningstexter, lokala handlingsplaner och internationella konventioner. Särskilt behandlas mänskliga rättigheter, i synnerhet barns rättigheter enligt barnkonventionen. I denna kontext diskuteras och jämförs handlingsplaner från olika partnerskolor.

Inom kursen ges studenterna möjlighet att vidareutveckla sitt vetenskapliga tänkande och inroduceras i forskningsprocessen. Studenterna skapar även en digital presentation och övar sig i ett kritiskt förhållningssätt till olika medieformer.

I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. Detta inkluderar att delta i nätbaserat lärande och att utnyttja digitala medier för samarbete. Inom kursen genomförs seminarier ledda av studenter.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barnkonventionen. FN's konvention om barnets rättigheter. www.raddabarnen.se eller www.bo.se (10 s)

DO (2012) Lika rättigheter i förskolan. Tillgänglig via http://www.do.se/Documents/handledningar-utbildning/lika-rattigheter-i-forskolan.pdf
(66 s)

Erdis, Mare (2011) Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur. (186 s)

Linde, Göran (2001) Värdegrund och svensk etnicitet (225 s)

Persson, Sven (1998). (2 uppl) Förskolan i ett samhällsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. (200 s)

Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan. Lpfö 98. (20 s)

Skolverket, Förskolans och skolans värdegrund: Förhållningssätt, verktyg och metoder: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2579 (128 s)

Skolverket, Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2981 (2013) (25 s.)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Sara Berglund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658176
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

02 september 2019 - 13 oktober 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 februari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program