Utveckling, lärande och specialpedagogik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV205A-Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap eller UV201A-Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap eller UV211A-Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
UV202A version 2
Engelsk benämning:
Development, learning and special education
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
19 april 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
26 augusti 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV205A-Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap eller UV201A-Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap eller UV211A-Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om specialpedagogik i förskola. Vidare ska studenterna utveckla och visa förmåga att kritiskt analysera och förstå samband mellan förskollärares förhållningssätt, miljö och enskilda barns förutsättningar. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla förmåga att skapa utvecklings- och lärandemiljöer som gynnar alla barn oavsett levnadsvillkor.

Innehåll

Kursens huvudteman är barns hälsa, utveckling och lärande utifrån specialpedagogiska perspektiv. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola. I kursen problematiseras också kategoriseringar av barn i svårigheter samt begrepp, fenomen och aktuell forskning rörande normalitet och avvikelse. Frågor om samverkan mellan aktörer på olika nivåer belyses genom att studenterna granskar, utformar och ger varandra respons på förslag till stödinsatser med utgångspunkt i praktisk erfarenhet, utredningar, forskning, teori och styrdokument.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • formulera en (norm)kritisk fråga som utgångspunkt för att söka, granska och använda aktuell forskning inom det specialpedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • redogöra för och diskutera hur barns utveckling, lärande och välbefinnande påverkas av normer, levnadsvillkor och relationer
  • redogöra för hur specialpedagogiska utmaningar kan ta sig uttryck och förstås samt problematisera begreppet ”barn i svårigheter” i förhållande till förskolans möjligheter att skapa och upprätthålla inkluderande och likvärdiga lärmiljöer
  • formulera en handlingsplan för förskolans ansvar och arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån ett dilemma med specialpedagogisk förankring

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av föreläsningar, seminarier, kamratrespons, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Presentationsunderlag och medverkan i debatt (Presentation and Debate), 3 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Rapport med handlingsplan och studentkonferens (Report and Student Conference), 6 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och 4.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlberg, Ann (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar. Stockholm: Liber (178 s)
Aspelin, Jonas (2013). Vad är relationell pedagogik? I: Jonas Aspelin (red.), Relationell specialpedagogik: I teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press (s. 179-189) (10 s) Tillgänglig på: file:///Users/luthax/Downloads/lumaru%20(1).pd
Balldin, Jutta (2010). Utsatta barn i förskola – utmaningar och möjligheter. En kunskapsöversikt.
I: SOU 2010:95, Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet (60 s) Tillgänglig på: http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/4349fe904fc6465b8d446936b93e337f/se-tolka-och-agera---om-ratten-till-en-likvardig-utbildning-hela-dokumentet-sou-201095 (bilaga 3)
Sandberg, Anette (red.) (2014). Med sikte på förskolan. Barn i behov av stöd.
Lund: Studentlitteratur (300 s.)
Broberg, Malin, Hagström, Birthe & Anders Broberg (2012). Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande.
Stockholm: Natur och Kultur (kap 2, 3, 8, 10) (80 s.)
Elvén, Bo Hejlskov (2014). Beteendeproblem i skolan.
Stockholm: Natur & Kultur (159 s.)
Kristoffersen, Ann Elise & Simonsen, Eva (2014). Teacher-assigned literacy events in a bimodal, bilingual preschool with deaf and hearing children, Journal of Early Childhood Literacy, 14, 1, pp. 80-104
(24 s) Tillgänglig på: http://ecl.sagepub.com/content/14/1/80.full.pdf+html
Lutz, Kristian (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola. Möte med det som inte anses LAGOM.
Stockholm: Liber (126 s)
Olsson, Staffan (2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
. Lund: Studentlitteratur (valda delar ur kap 3 samt kap 4) (80 s)
Palla, Linda (2011). Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik
. Malmö: Lunds universitet (184 s)
Tillgänglig på: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:445488/FULLTEXT01
Palla, Linda (2012). ”Vad är det som ska åtgärdas egentligen?” Om dokumentation i specialpedagogiska praktiker inom förskolan. I: Thomas Barow & Daniel Östlund (red.), Bildning för alla! En pedagogisk utmaning.
Kristianstad: Kristianstad University Press (s. 185-195) (10 s) Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:512114/FULLTEXT01.pdf
Åmot, Ingvild (2012). Etikk i praksis. Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning
5(18) 2012, s. 1-11 (11 s)
Tillgänglig på: file:///C:/Users/lusabe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/QNA21TCT/437-913-1-PB.pdf

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Linda Palla, Kursansvarig
Telefon: 040-6658029
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

30 augusti 2021 - 10 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 09 oktober 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program