Utveckling, lärande och specialpedagogik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV205A-Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap eller UV201A-Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap eller UV211A-Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, vår 2016, höst 2015

Kurskod:
UV202A version 1,7
Engelsk benämning:
Development, learning and special education
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
20 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV205A-Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap eller UV201A-Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap eller UV211A-Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om specialpedagogik i förskola samt förskolans möjligheter att främja barns hälsa och välbefinnande. Vidare ska studenterna utveckla och visa förmåga att analysera relationer mellan förskollärares förhållningssätt, miljö och enskilda barns förutsättningar. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla sin förmåga att skapa utvecklings- och lärandemiljöer som gynnar alla barn oberoende av förutsättningar och levnadsvillkor.

Innehåll

Kursens huvudteman är barns hälsa, utveckling och lärande utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Studenterna utvecklar förståelse för en inkluderande förskola genom studier utifrån specialpedagogikens tvärvetenskap. Studenterna analyserar olika förutsättningar på olika nivåer samt diskuterar hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn. Studenterna diskuterar också kategoriseringar av barn i svårigheter samt begrepp, fenomen och aktuell forskning rörande normalitet och avvikelse. Frågor om samverkan mellan olika aktörer och på olika nivåer belyses genom att studenterna granskar, utformar och ger varandra respons på förslag till stödinsatser med utgångspunkt i praktisk erfarenhet, verksamhetsförlagd utbildning, utredningar, forskning, teori och styrdokument.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och diskutera hur barns utveckling, lärande, hälsa och välbefinnande kan påverkas av skilda förutsättningar, levnadsvillkor och relationer

 • redogöra för hur svårigheter på olika nivåer kan gestalta sig och förstås samt ge exempel på hur gynnsamma miljöer för utveckling kan utformas i en förskola för alla

 • problematisera begreppet barn i svårigheter i förhållande till förskolans möjligheter att skapa och upprätthålla inkluderande lärmiljöer för alla barn

 • formulera en fråga för att söka, granska och använda aktuell forskning inom det specialpedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningsområdet

 • formulera en handlingsplan för förskolans ansvar och arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån ett dilemma med specialpedagogisk förankring.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av föreläsningar, seminarier, nätarbete, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Presentationsunderlag och medverkan i debatt (Presentation and debate), 3 hp
I detta prov bedöms lärandemål 1, 2, 3 & 4
Kriterier för betyget Godkänd

 • Området specialpedagogik i förskola problematiseras utifrån en vald fråga.
 • För frågan relevant tidigare forskning och kunskap bearbetas och presenteras.
 • Adekvata teoretiska begrepp används för att belysa komplexiteten inom valt område.
 • Den skriftliga och muntliga presentationen är mottagaranpassad och utmärks av ett korrekt språkbruk och referenshantering.
Kriterier för betyget Väl Godkänd
 • Presentationsunderlaget utmärks av mycket god disposition och språkbehandling.
 • Presentationen och deltagandet i den efterföljande debatten utmärks av ett nyanserat, analytiskt och dialogiskt förhållningssätt.
Prov 2
Rapport med handlingsplan och en studentkonferens (Written assignement and a student conference) 6 hp
Examinerar mål 1,2,3 & 5
Kriterier för betyget Godkänd
 • Rapporten bygger på relevant tidigare forskning och innefattar tydliga argument för handlingsplan och insats samt deltagande i studentkonferens som bidrar till att klargöra och fördjupa diskussionen.
 • Adekvata teoretiska begrepp används för att belysa kopplingen mellan valt case och för barn, vårdnadshavare, förskollärare och verksamhet möjlig utvecklingsfrämjande plan.
 • Kopplingen till styrdokument är tydlig och adekvat.
 • Rapporten utmärks av god disposition, korrekt språkbruk och referenshantering.
Kriterier för betyget Väl Godkänd
Rapporten utmärks av en nyanserad och problematiserande hållning, vilket innebär att olika perspektiv behandlas med analytisk skärpa.
 • Resonemang om förhållningssätt fördjupas av en reflekterande och problematiserande hållning, såväl till förskolans praktik som till förskollärarens roll.
 • Rapporten utmärks av mycket god disposition och språkbehandling.

För att erhålla betyget Väl Godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på rapporten samt lägst betyget godkänd på övriga delar).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dessutom tillkommer artiklar, avhandlingar och skönlitteratur samt aktuella styrdokument.

Ahlberg, Ann (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik- att bygga broar. Stockholm: Liber. (178 s)

Aspelin, Jonas (2013). Var är relationell pedagogik? I Jonas Aspelin (Red.), Relationell specialpedagogik: I teori och praktik ( ss. 179-189). Kristianstad: Kristianstad University Press. (10 s)

Balldin, Jutta (2010) Utsatta barn i förskola – utmaningar och möjligheter. En kunskapsöversikt. I: SOU 2010:95 Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning, Utbildningsdepartementet (60 s)
www.regeringen.se/content/1/c6/15/77/86/42a88733.pdf Bilaga 3

Björck-Willén, Polly (2009). Är flerspråkiga förskolebarn i behov av särskilt stöd? I: A. Sandberg (red.). Med sikte på förskolan. Barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur (s. 75-91, 16 s)

Broberg, Malin, Hagström, Birthe & Anders Broberg (2012) Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur och Kultur (kap 2, 3, 8, 10. Ca 80 s.)

Kristoffersen, A. & Simonsen, E. (2014). 'Teacher-assigned literacy events in a bimodal, bilingual preschool with deaf and hearing children', Journal Of Early Childhood Literacy, 14, 1, pp. 80-104.

Lindstedt, Inger (2013) Textens hantverk: om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (157 s.)

Lutz, Kristian (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola. Möte med det som inte anses LAGOM. Stockholm: Liber. (126 s)

Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever(Forskning i Fokus nr 28) Stockholm: Skolverket (60 s)
www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1824

Olsson, Staffan (2011) Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (valda delar ur kap 3 samt kap 4, 80 s)

Palla, Linda (2011) Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik, Akademisk avhandling, Lärande och samhälle, Malmö högskola (184 s)

Palla, Linda (2012). ”Vad är det som ska åtgärdas egentligen?”: Om dokumentation i specialpedagogiska praktiker inom förskolan. I Thomas Barow & Daniel Östlund (Red.), Bildning för alla!: En pedagogisk utmaning (ss. 185-195). Kristianstad: Kristianstad University Press. (10 s)

Sandberg, A. & Ottosson, L. (2010). ”Pre-school teachers’, other professionals’, and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective”. International Journal of Inclusive Education, 14(8), 741-754.

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98: Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes.

Åmot, I. (2012). Etikk i praksis. Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 5(18), 1-11

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Linda Palla, Kursansvarig
Telefon: 040-6658029
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör

Anmälan

30 augusti 2021 - 10 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 09 oktober 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program