Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, vår 2012

Kurskod:
UV201C version 1,3
Engelsk benämning:
Social Relations, Democracy and Educational Leadership
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
10 december 2010
Fastställandedatum:
23 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
23 mars 2012
Ersätter kursplan fastställd:
29 mars 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sina kunskaper om skolan som social mötesplats. Betoning ligger på att studenterna utvecklar sin förståelse av - och sina teoretiska kunskaper om - hur undervisning/verksamhet konstrueras i sociala relationer och vilket ansvar läraren har i och för dessa. Kunrsen syftar också till att studenterna tillägnar sig kunskap om styrdokument och gällande regelverk samt beredskap att analysera och hantera kränkande behandling och konflikter i skolmiljö. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar förmågan att använda och förhålla sig kritiskt till olika typer av medier för att dokumentera och reflektera över sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • i ett mångfaldsperspektiv kunna analysera kommunikationsprocesser i undervisning
  • kunna dra slutsatser om hur man som lärare kan bygga förtroendefulla relationer med elever, föräldrar/vårdnadshavare och mellan elever
  • kunna problematisera och analysera konfliktsituationer och etiska dilemman i skolan samt i dialog med andra ge förslag på och visa hur sådana situationer kan förebyggas och hanteras
  • kunna redogöra för och värdera perspektiv på pedagogiskt ledarskap samt diskutera dess innebörder för pedagogisk praxis
  • utifrån styrdokument och regelverk kunna diskutera skolans demokratiuppdrag samt genom exempel från undervisning och annan verksamhet kunna problematisera etiska dilemman i läraryrket
  • med stöd i retoriska modeller och begrepp kunna planera, producera och genomföra mottagaranpassade presentationer med för kursen centralt innehåll
  • kunna resonera om mediers betydelse för ungdomars sociala relationer i olika former av lärandemiljöer
  • kunna söka och värdera en för kursen relevant vetenskaplig artikel.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Paper, ca 3 s. Papret skrivs parvis och innehåller a) beskrivning av kommunikationsprocesser i undervisning/verksamhet; b) analys och teoretisk tolkning av hur sociala relationer skapas i dessa episoder c) slutsatser om hur man som lärare kan etablera och vidmakthålla förtroendefulla relationer samt d) respons på en kamrats motsvarande analys. [Lärandemål 1, 2, 6 och 7)

Presentation av en fallstudie avseende samspelsmönster och konfliktsituationer, inklusive analys och förslag till hantering. Presentationen genomförs gruppvis inför en större grupp och ska ha en gestaltande form såsom en dramatisering eller medieproduktion. Efter presentationen ansvarar gruppen för en diskussion kring de praktisk-pedagogiska innebörderna i deras fallstudie samt för en diskussion om de valda presentationsformerna . (Lärandemål 3, 6 och 7)

Artikel, ca 5 s. Artikeln skrivs individuellt och behandlar pedagogiskt ledarskap och skolans demokratiuppdrag. Exempel och fall som har behandlats i kursen aktualiseras och diskuteras i artikeln. Pedagogiska och etiska dilemman som exemplen/fallen innehåller problematiseras och analyseras med hjälp av litteratur och den valda vetenskapliga artikeln. (Samtliga lärandemål).

Bedömningskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens huvudteman är sociala relationer och pedagogiskt ledarskap i ett mångfaldsperspektiv, sett i ljuset av skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. Dessa teman konkretiseras i termer av pedagogisk kommunikation. Exempel på verbal och ickeverbal kommunikation i skolan hämtas från forskning, film, skönlitteratur, sociala medier, verksamhetsförlagd undervisning eller dylikt. Studenterna analyserar dessa exempel i termer av relationsskapande, där frågan hur lärare kan bygga förtroendefulla relationer är central. Exemplen analyseras även i relation till hur unga använder medier för att skapa relationer. Forskning rörande bland annat interaktion, kommunikation och relationer i skolmiljö behandlas.

Inom kursen illustrerar och analyserar studenterna sociala situationer såsom konflikter, trakasserier, mobbning, kränkande behandling och diskriminering samt diskuterar hur sådana situationer kan förebyggas och hanteras av lärare i samarbete med övrig personal och föräldrar. Forskning rörande diskriminering, mobbning, konflikter samt konflikthantering behandlas genom bland annat pedagogiskt drama och olika former av medieproduktion.

Pedagogiskt ledarskap behandlas i relation till styrdokumenten med särskild inriktning mot skolans demokratiuppdrag. I detta sammanhang reflekterar studenterna över den egna praktiken. Pedagogiska och etiska dilemman som förekommer i lärares arbete diskuteras och problematiseras utifrån konkreta exempel från undervisning och annan verksamhet. Forskning rörande bland annat värdepedagogik, demokrati och ledarskap behandlas.

Centrala retoriska modeller och begrepp används som verktyg för att planera, producera och genomföra muntliga och skriftliga presentationer.

Inom kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade relationer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aspelin, Jonas (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Malmö: Gleerups. (168 s.)

Dunkels; Elza (2009), Vad gör unga på nätet? Lund: Gleerups (120 s)

Ekstrand, Gudrun & Lelinge, Balli (2007). Klassen som Gud glömde Lund: Gleerups. (159 s.)

Forsell, Anna (red.) (2005). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. (I urval, ca 100 s.)

Johansson, Monica (2009). Anpassning eller motstånd. En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande. Göteborgs universitet.(I urval ca 75 s.)

Lahdenperä, Pirjo (red.) (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. (178 s.) ( I urval ca 50 s.)

Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (146 s.)

Laursen, Per Fibaek (2004). Den autentiska läraren. Bli en bra och effektiv undervisare – om du vill. Stockholm: Liber. (190 s.)

Premfors, Rune & Roth, Klas (red.) (2004). Deliberativ demokrati. Lund: Studentlitteratur. (I urval, ca 75s.).

Skolverket. (2009). Allmänna råd och kommentarer. För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Stockholm: Skolverket. (40s.) Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer

Skolverket. Läroplan för grundskolan och gymnasieskolan. Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer

Skolverket (2009). På tal om mobbning - och det som görs. Kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. (203 s.) Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer

Skolverket (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket. (I urval ca 100 s.) Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer

Thornberg, Robert (2006). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber. (I urval, ca 150 s.).


Exempel på skönlitteratur:

Andersson, Lena Var det bra så? (7-9, gy)

Gardell, Jonas En komikers uppväxt (7-9, gy)

Herrström, Christina Tusen gånger starkare7-9, gy)


Exempel på spel- och dokumentärfilm med skoltema

Döda poeters sällskap (1989, spelfilm) Regi: Peter Weir.

Gosskören (2004, spelfilm) Regi: Christophe Barratier.

Hets (1944, spelfilm) Regi: Alf Sjöberg.

Klass 9a (2008, dokumentärfilm) Producent: Tomas Axelsson.

Mellan väggarna (2008, spelfilm) Regi: Laurent Cantet.

Mr. Hollands opus (1995, spelfilm) Regi: Stephen Herek.

Vikarien (2005, dokumentärfilm) Regi: Åsa Blanck & Johan Palmgren.

Vikarien (1999, spelfilm). Regi: Zhang Yimou

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Jan Nilsson, Kursansvarig