Tandvården i Samhället

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: TV199A-Tandhälsovård i samverkanTV100A-Det orala ekosystemetTV102A-Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringarTV123A-Diagnostik och behandling av karies och parodontitTV124A-Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontitTV125A-Diagnostik och behandling av infektioner i munhålanTV126A-Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektionerTV657A-Orala funktionsstörningar och oral rehabiliteringTV658A-Barn- och ungdomstandvård. Vuxentandvård i ett individuellt perspektiv.. Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 8 (TV658A) och praktiska moment från samtliga föregående kurser (exempelvis prekliniska/kliniska krav och prov) skall vara godkända.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2025, vår 2024, vår 2023, vår 2022

Kurskod:
TV660A version 1
Engelsk benämning:
Comprehensive Oral Health Care in Perspective towards the Society
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2018
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
01 januari 2020

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: TV199A-Tandhälsovård i samverkanTV100A-Det orala ekosystemetTV102A-Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringarTV123A-Diagnostik och behandling av karies och parodontitTV124A-Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontitTV125A-Diagnostik och behandling av infektioner i munhålanTV126A-Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektionerTV657A-Orala funktionsstörningar och oral rehabiliteringTV658A-Barn- och ungdomstandvård. Vuxentandvård i ett individuellt perspektiv.. Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 8 (TV658A) och praktiska moment från samtliga föregående kurser (exempelvis prekliniska/kliniska krav och prov) skall vara godkända.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om tandvården i samhället.

Innehåll

Studenten kommer att genomgå avsnitt som belyser odontologisk behandling där vikten av en helhetssyn på människan och hennes situation betonas. En dag i veckan under 16 veckor är kursen förlagd till Folktandvårdens kliniker i när liggande region för att studenten bl a skall få erfarenhet av och kunna följa en kliniks verksamhet.
Inom såväl den allmänna vuxentandvården som inom barn- och ungdomstandvården genomförs diagnostik och behandling av patienter med varierande behandlingsbehov. Studenten skall behärska planläggning och utförande av förebyggande och enklare operativa åtgärder mot störningar i käk-, bett- och tandutvecklingen samt värdera planerade och utförda behandlingar.
Hälso-och vårdekonomi samt kvalitetsarbete utgör en del av kursen. Ett väsentligt inslag i kursen är examensarbetet och dess presentation.
Studenten kommer efter genomförd panoramaröntgenutbildning att erhålla s k körkort för innehav och användande av panoramautrustning.
En dag per vecka (under 15–16 veckor) är verksamheten förlagd till Folktandvårdens kliniker i den närliggande regionen, i syfte att studenten bland annat skall få erfarenhet av och kunna följa en tandvårdskliniks verksamhet (VFU). Kostnader för resor i samband med VFU kan tillkomma.

Lärandemål

Kunskaper
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
•förklara vad tumörsjukdom i det orofaciala området kan betyda i tandvårdssituationen samt känna till tumörsjukdomens förekomst, uppkomst, förlopp och behandling.
•redovisa hur sjukdomstillstånd i käkhåla, spottkörtlar, svalg och näsa kan påverka munhålan och vice versa samt ge exempel på behandling av dessa förändringar.
•beskriva hur talet uppkommer och hur talet kan påverkas av sjukliga förändringar.
•beskriva hur facialisnerven kan påverkas av sjukliga förändringar.
•ge exempel på de vanligaste öronsjukdomarna
•visa kunskap om symtom och effekter av cirkulations och respirationsrubbningar, samt hur de kan påverka den odontologiska behandlingssituationen.
•visa kunskap om sambandet mellan tandhälsa, speciellt parodontit, och förekomsten av hjärtkärlsjukdom såväl ur ett individ- som från ett samhälls-perspektiv.
•visa kunskap om vilken inverkan olika vanligt förekommande läkemedel mot hjärtkärlsjukdom kan ha på tandläkarbehandling
•visa kunskap om erforderliga åtgärder för att förhindra stickskador för egen del respektive smittspridning i samband med behandlingssituationen.
•visa kunskap om hur man kan upptäcka ett neuropsykiatriskt handikapp (ADHD hos unga, demens hos gamla) som har den omfattningen att den kan riskera att påverka tandbehandling.
•visa kunskap om riskpanoramat vid behandling av multisjuka äldre med avseende på polyfarmaci och kombinerad sjuklighet med åtföljande risker för behandlingskomplikationer.
•förklara hur sjukdomar och förändringar i tänder och omgivande vävnader kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas hos patienter i olika åldrar och med olika behov.
•beskriva orala sjukdomars epidemiologi för att inom tandvården kunna arbeta med förebyggande åtgärder för den enskilde patienten och för grupper av individer
•beskriva hur en panoramaröntgenbild skapas
•redogöra för aspekter på ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv
•redogöra för bieffekter på oral vävnad vid behandling med läkemedel (bisfosfonater) eller joniserande strålning och vad det innebär för tandvårdssituationen
•redogöra för förvärvade immunbristsjukdomars och virushepatiters etiologi, patogenes, diagnostik, behandling och profylax samt förekomst i befolkningen, särskilt i riskgrupper
•beskriva oral hälsa i olika länder och kulturer.
•beskriva samspelet mellan hälsoutvecklingen och populationsutvecklingen ur ett medicinskt, epidemiologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv
•beskriva variationer i hälsobegrepp, hälsosyn och hälsouppfattning avseende oral hälsa i ett globalt perspektiv
•redogöra för vid vilka tillstånd ortodontisk behandling kan bidra till god bettrehabilitering på vuxna
•förklara hur fysiska och psykiska funktionsnedsättningar påverkar människans allmänna funktionsförmåga och förklara dess relevans för den kliniska behandlingssituationen
•beskriva beroendeframkallande drogers verkningsmekanismer, t ex alkohol, samt deras konsekvenser för individ, samhälle och tandvård
•redogör för sådana sjukdomstillstånd som kan förväntas medföra allvarliga konsekvenser för patienten i tandvården
•redogöra för barnhälsovårdens preventiva och rådgivande roll och hur den kan utöva inflytande på tandhälsan
•ha insikt i principer för organisation och ledning av odontologisk verksamhet och annan hälsovård
•beskriva begreppen vårdeffektivitet och vårdekonomi från ett tandvårdssammanhang
•beskriva begreppet vårdkvalitet och hur kvalitetsutveckling av tandvård kan genomföras
•redogöra för lagar och förordningar som reglerar tandläkares yrkesutövning
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:
•identifiera kliniska tecken på precancerösa och maligna förändringar i det orofaciala området och handläggningen av dessa patienter.
•visa förmåga att kunna agera på ett riktigt sätt i behandlingssituationen vid tandingrepp hos patient med blodsmitta.
•i ett helhetsperspektiv kunna omhänderta, diagnostisera, förebygga, behandla, prognostisera och utvärdera patienter med vanligt förekommande orala sjukdomar
•kunna söka, bearbeta och värdera basvetenskaplig, epidemiologisk och klinisk information
•kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området
•förklara vårdeffektivitet i termer av kostnad, nytta och risker samt kunna tillämpa det i tandvården
•genomföra panoramaröntgenundersökning, analysera dess kvalitet samt tolka panoramaröntgenbilden i sin helhet avseende olika strukturer och avvikelser
•tillämpa urvalskriterier för undersökning med intraorala röntgenbilder och panoramaröntgenbilden för den enskilda patienten och för individer i olika åldersgrupper
•tillämpa lagar och förordningar som reglerar yrkesutövningen för tandläkare såsom vid journalföring, journalhantering och verksamhet med joniserande strålning
•tillämpa administrativa rutiner för gällande tandvårdsstöd
•utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring
•planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete, samt kunna samverka med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg
•följa bettutveckling på barn och ungdomar och identifiera de tillstånd som bedöms behöva ortodontisk specialistvård
•utvärdera pågående ortodontibehandling utförd med avtagbar apparatur
•planera individuellt anpassat recall-schema baserat på prognos och riskbedömning för orala sjukdomar
•analysera grundläggande etiska och moraliska begrepp samt deras betydelse och tillämpning inom tandvården
•analysera odontologiska behandlingsinsatser i relation till patientens totala hälsosituation och psykologiska situation
•uppfatta livshotande situationer i tandvårdssituationen och vidta adekvata åtgärder för patienten
•självständigt och med ett evidensbaserat förhållningssätt omhänderta och behandla barn och ungdomar med olika tandvårdsbehov
•visa förmåga att utnyttja tillgängliga vårdresurser på ett optimalt sätt och utveckla vårdkvalitet
•värdera tandvårdens regelverk ur ett samhällsperspektiv.
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa att han/hon:
•har förmåga att kunna bemöta patienter med psykiska och neurologiska handikapp på ett värdigt sätt och bemöter patienten anpassat efter denna personens funktionsnivå.
•har förmåga att resonera etiskt kring vilken vårdnivå som kan vara rimlig med hänsyn taget till föreliggande multisjuklighet och kanske begränsad återstående livslängd.
•kan identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
•förhåller sig kritiskt och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och attityder och är positiv till att utveckla kompetens
•har förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar och beslut samt genomföra vården utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
•ansvarar för att patienten informeras om sitt orala tillstånd och tillgängliga behandlingsmöjligheter
•reflekterar över egen insats beträffande det orala hälsotillståndet för såväl enskilda som grupper av patienter och verka för bibehållande av god oral hälsa
•har självkännedom och empatisk förmåga,
•har förmåga till ett professionellt och etiskt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov.
•har förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående.
•har förmåga att reflektera över betydelsen av etik i vården
•har insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
•är lyhörd för, och kan värdera samspelet mellan patientens och vårdgivarens önskemål och förväntningar i behandlingssituationen.
•bemöda sig om hög kvalitet på egen insats
•sträva efter att ta ansvar för egen och annan tandvårdspersonals utbildning och utveckling
•respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen och på verksamhetsförlagd utbildning
Mål för masterexamen
Se Utbildningsplan för Tandläkarutbildning.

Arbetsformer

Resurser och lärande - Arbetsformer
Följande arbetsformer ingår i utbildningen: basgruppsträffar, seminarier, föreläsningar, laborationer, prekliniska och kliniska moment, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt självständigt arbete.
Basgruppsträff
En basgrupp utgörs av sex till tio tandläkarstuderande. Problembaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Man utgår inom kursen från fall eller problem. Samtliga basgrupper arbetar med ett antal teman inom denna kurs. Kursens mål utgör riktlinjerna för studierna. Basgruppen träffas en gång i veckan, tre till fyra timmar per gång, enligt särskilt veckoschema.
Seminarier
Seminarier bedrivs med hela kursen. Flera ämnesspecialister finns med för att öka båda helhetsbild och djup. Seminarierna är studentcentrerade så till vida att innehållet styrs av frågor formulerade av de studerande. Frågorna formuleras skriftligt och lämnas till kursansvarig tre dagar innan aktuellt seminarium.
Föreläsningar
Föreläsningar ges för lämpliga teman under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen. Principen är att extra föreläsning kan ges av resursperson på initiativ av de studerande efter att baskunskaper inhämtats.
Fördjupningsstudier
Fördjupningsstudier redovisas under kursen. Genomfört arbete lämnas skriftligen vid angiven tid. Bedömning sker i samband med muntlig diskussion mellan opponerande och responderande studentgrupper.
Självstudier
En halv dag i veckan utöver tiden för examensarbetet är avsatt för självstudier. Litteraturförslag ges i litteraturlistan.
Kliniska moment
Vid den kliniska verksamheten inom allmän vuxentandvård skall den studerande bemöta patienter i en mer komplex vårdsituation. Med helhetssyn på människan skall studenten göra bedömningar och beslut samt genomföra vården utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.
Vidare skall studenten lära sig att diagnostisera och behandla odontologiska problem hos barn och ungdomar vilket innebär diagnostik och behandling av tandutvecklingsstörningar, kroniska sjukdomar, barn med handikapp samt svårbehandlade barn. Den studerande skall kunna behärska planläggning och utförande av förebyggande och enklare operativa åtgärder mot störningar i den normala käk-, bett- och tandutvecklingen samt även värdera planerade och utförda behandlingar. Vidare kommer följande avsnitt inom interceptiv ortodonti att diskuteras och värderas: samordning med operativ kariesterapi, effekt av för tidiga primärtandförluster, napp- och fingersugningsvanor, atypisk eruption och tandväxling.
Verksamhetsförlagd utbildning
Klinisk färdighetsträning sker delvis som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samarbete med Folktandvårdens kliniker i regionen.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (t. ex. basgrupp, klinik och VFU) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier samt godkänt genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning.
Under kurs 10 (TV660A) examineras det självständiga examensarbetet på avancerad nivå, masterexamen. Vid bedömningen värderas den skriftliga rapporten samt studentens insatser vid det uppsatsseminarium som avslutar examensarbetet. I tillägg krävs aktivt deltagande som respondent och opponent för bedömningen godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursvärdering

Examinationsansvarig ansvarar för analys och rapporterar till Utbildningsnämnden. Rapporten innehåller en sammanställning av måluppfyllelse, uppföljning av tidigare åtgärder, identifiering av nya problem och förslag till åtgärder. Kursansvarig ansvarar för att åtgärderna verkställs. Kursansvarig återkopplar till medarbetare och examinationsansvarig återkopplar till studenterna som utförde utvärderingen samt till studenterna på kommande kurs om vilka ändringar kursansvarig genomfört med anledning av utfallet i kursvärderingen. Samtliga kursutvärderingar finns tillgängliga för studenter och personal via fakultetens hemsida.
I tillägg sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinations-ansvarig tillsammans med hela studentgruppen (kursen).

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Studieadministration OD - Malmö universitet,
Anna Truedsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658437

Anmälan

24 januari 2022 - 12 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 januari 2023 - 11 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

22 januari 2024 - 09 juni 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2025 - 08 juni 2025 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program