Allmäntandvård. Diagnostik och omhändertagande av sjukdomar.

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: TV199A-Tandhälsovård i samverkanTV100A-Det orala ekosystemetTV102A-Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringarTV123A-Diagnostik och behandling av karies och parodontitTV124A-Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontitTV125A-Diagnostik och behandling av infektioner i munhålanTV126A-Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektionerTV657A-Orala funktionsstörningar och oral rehabilitering. Godkända prekliniska och kliniska moment på kurs TV658A samt godkänd examination på kurs TV657A. Därutöver krävs en godkänd lägesrapport för det självständiga examensarbetet på avancerad nivå.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2024, höst 2023, höst 2022, höst 2021

Kurskod:
TV659A version 1
Engelsk benämning:
Comprehensive Oral Health Care with a Perspective towards the Individual. Diseases of the Head and Neck Region
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2018
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
01 januari 2020

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: TV199A-Tandhälsovård i samverkanTV100A-Det orala ekosystemetTV102A-Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringarTV123A-Diagnostik och behandling av karies och parodontitTV124A-Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontitTV125A-Diagnostik och behandling av infektioner i munhålanTV126A-Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektionerTV657A-Orala funktionsstörningar och oral rehabilitering. Godkända prekliniska och kliniska moment på kurs TV658A samt godkänd examination på kurs TV657A. Därutöver krävs en godkänd lägesrapport för det självständiga examensarbetet på avancerad nivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om allmäntandvård samt diagnostik och omhändertagande av sjukdomar.

Innehåll

Under kursen studeras diagnostik och behandling av andra sjukdomar i munhålans mjuk- och hårdvävnader än parodontit och karies med dess följdtillstånd. Andra teman för studier är öron-, näs- och halssjukdomar, trauma mot huvud, tänder och käkar samt patienter med smärtor i det orofaciala området. Ett väsentligt inslag under kursen utgörs av hur och när samarbete bör ske med specialist inom tandvården och/eller sjukvården för rätt omhändertagande av patienten. Terapiplanering ingår också i kursen.
Den kliniska verksamheten omfattar allmän vuxentandvård samt behandling av barn och ungdomspatienter med varierande behandlingsbehov.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
•beskriva diagnostiska metoder som används inom tandvården samt förklara deras tillförlitlighet
•redogöra för etiologi, diagnostik, patogenes, behandling och prognos för i munhålan frekvent förekommande sjukdomstillstånd förutom karies och parodontit
•redogöra för sådana sjukdomstillstånd i munhålan som kan förväntas medföra allvarliga konsekvenser för patienten
•beskriva tekniken för biopsitagning i det orofaciala området samt den laboratoriemässiga hanteringen av vävnadsprover
•beskriva röntgenundersökningar, som utförs av det orofaciala området vid specialistklinik
•förklara orsaker till, och uppkomstmekanismer bakom akuta orofaciala smärttillstånd
•redogöra för förekomst av och anledning till trauma mot tänder, käkar och omgivande vävnader hos barn och vuxna
•redogöra för diagnostik, behandling och komplikationer vid olycksfallskador mot tänder, käkar och omgivande vävnader hos barn och vuxna.
•beskriva hur större trauma kan inverka på allmäntillståndet
•redogöra för barns rättigheter i samhället samt FN:s barnkonventions relevans i tandvården
•förklara likheter och skillnader mellan professionens bedömda och patientens upplevda ortodontiska behandlingsbehov
•sammanfatta generella principer för hur fastsittande ortodontisk apparatur fungerar
•förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården samt ansvarsfördelningen för remitterande och mottagande vårdgivare
•beskriva olika typer av kroniska orofaciala smärttillstånd samt deras prevalens
•beskriva diagnostik, behandlingsalternativ och handläggning av kroniska orofaciala smärttillstånd
•beskriva olika verkningsmekanismer vid smärtlindring av akuta och kroniska orofaciala smärttillstånd
•beskriva och värdera olika metoder för smärtlindring och sedering på barn och ungdomar
•förklara den komplexitet som ett tillstånd av långvarig orofacial smärta utgör ur ett biologiskt, psykologiskt, socialt och beteendemässigt perspektiv
•förklara generella principer för hur tumörer uppkommer och vad som kan förorsaka dessa förändringar
•förklara vad tumörsjukdom i munhålan kan betyda i tandvårdssituationen samt känna till tumörsjukdomens förekomst, uppkomst, förlopp och behandling
•ge exempel på när det kan vara lämpligt med ortodontisk behandling i samband med protetisk rehabilitering
•redogöra för olika möjligheter att protetisk rehabilitera vid tandtrauma och agenesier
•ge exempel på käkprotetisk och anaplastologisk rehabilitering vid omfattande förlust av orofacial vävnad
•utifrån ett genusperspektiv kunna värdera och förklara omständigheter kring våld inom familjen
•redogöra för grundläggande etiska och moraliska begrepp samt deras betydelse för och tillämpning i tandvården
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
•samla in, dokumentera och analysera information erhållen av patienter vid odontologiskt omhändertagande
•sammanställa olika komponenter som ingår i bedömningar och beslut som föregår olika åtgärder i en tandvårdssituation (interventioner) och presentera dessa för patienten på ett förståeligt sätt
•diagnostisera och behandla akuta orofaciala smärttillstånd
•identifiera och handlägga kroniska orofaciala smärttillstånd
•identifiera och handlägga tillstånd och förändringar som kräver samarbete med specialister inom tandvården och sjukvården samt visa förmåga att skriva remiss till lämplig instans inom vården
•tillämpa urvalskriterier, värdera tillförlitligheten samt tolka resultaten för olika diagnostiska metoder såsom kliniska, röntgenologiska, mikrobiologiska och histologiska metoder vid undersökning av munhålan
•diagnostisera, behandla och prognostisera vanliga sjukdomar i käkben, munslemhinna, spottkörtlar och tänder förutom karies och parodontit
•identifiera kliniska tecken på precancerösa och maligna förändringar i munhålan och handläggningen av dessa patienter
•ta en adekvat biopsi av en förmodat benign förändring i munslemhinnan
•ge upplysning om hälsorisker som rapporterats ge upphov till tumörsjukdomar
•värdera de anatomiska förutsättningarna för implantatkirurgi före och under behandling utföra distansoperation
•bedöma behovet av och kunna behandla permanenta tänders ocklusalytor profylaktiskt
•behandla och prognosticera tandsjukdomar och parodontala sjukdomar på barn och ungdomar
•behandla och prognosticera störningar i tandutveckling och eruption
•utföra enklare oralkirurgiska ingrepp och tandextraktioner hos såväl vuxna som barn och ungdomar
•identifiera barn och ungdomar i behov av särskilt omhändertagande såsom sedering
•diagnostisera och behandla förändringar och följdtillstånd orsakade av trauma mot tänder och omgivande vävnader samt bedöma prognos för detta.
•värdera och hantera professionens bedömda och patientens upplevda ortodontiska behandlingsbehov vid terapiplanering
•informera om behandling och prognos samt kunna behandla med enklare ortodontisk apparatur vid bettavvikelser
•åtgärda skador och brister i funktionen hos fast och avtagbar apparatur
Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa att han/hon:
•reflekterar över egen insats beträffande det orala hälsotillståndet hos den individuella patienten och verka för uppnående och bibehållande av god oral hälsa
•medverkar till att patienten stärker sitt hälsobeteende
•är angelägen om att rutinmässigt undersöka hela munhålan och närmast omgivande strukturer med avseende på identifiering av patologiska förändringar
•ansvarar för att följa kunskapsutvecklingen beträffande diagnostiska metoder och behandlingar tillämpliga för munhålan och tuggsystemet
•ansvarar för, och respekterar patienter med långvariga smärtsymtom.
•har ett etiskt och moraliskt gott förhållningssätt i tandvårdssituationen
•är lyhörd för och värderar patientens önskemål och förväntningar i behandlingssituationen
•ansvarar för sin kompetensutveckling om möjliga behandlingsbeslut, dess prognos och kostnad och kunna presentera dessa för patienten på ett förståeligt och objektivt sätt.
•ansvarar för sin kompetensutveckling så att underlaget för diagnos och behandlingsval är evidensbaserat, eller att när detta inte finns tillgängligt bygger på beprövad erfarenhet
•respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen
Mål för masterexamen
Se Utbildningsplan för Tandläkarutbildning.

Arbetsformer

Följande arbetsformer ingår i utbildningen: basgruppsträffar, seminarier, föreläsningar, laborationer, prekliniska och kliniska moment samt självständigt arbete.
Basgruppsträff
En basgrupp utgörs av sex till tio tandläkarstuderande. Problembaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Man utgår inom kursen från fall eller problem. Samtliga basgrupper arbetar med ett antal teman inom denna kurs. Kursens mål utgör riktlinjerna för studierna. Basgruppen träffas en gång i veckan, tre till fyra timmar per gång, enligt särskilt veckoschema.
Seminarier
Seminarier bedrivs med hela kursen. Flera ämnesspecialister finns med för att öka såväl helhetsbild som djup. Seminarierna är studentcentrerade såtillvida att innehållet styrs av frågor formulerade av de studerande. Frågorna formuleras skriftligt och lämnas till kursansvarig tre dagar innan aktuellt seminarium.
Föreläsningar
Föreläsningar ges för lämpliga teman under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen. Principen är att extra föreläsning kan ges av resursperson på initiativ av de studerande efter att baskunskaper inhämtats.
Examensarbete
Det självständiga arbetet för masterexamen som omfattar 30 hp pågår under alla kurser på avancerad nivå. Under kurs 9 är en dag i veckan samt två hela veckor avsatta för masterexamensarbetet.
Självstudier
En halv dag i veckan utöver tiden för examensarbetet är avsatt för självstudier. Litteraturförslag ges i litteraturlistan.
Kliniska moment
Vid den kliniska verksamheten inom allmän vuxentandvård skall den studerande diagnostisera förekomsten av behandlingskrävande orala sjukdomar och på basis av inhämtade upplysningar ställa ett terapiförslag, planera behandlingsgången samt beskriva/svara för det praktiska genomförandet av behandlingen.
Vidare skall studenten lära sig att diagnostisera och behandla odontologiska problem hos barn och ungdomar vilket innebär diagnostik och behandling av tandutvecklingsstörningar, kroniska sjukdomar, barn med handikapp samt svårbehandlade barn. Den studerande skall kunna behärska planläggning och utförande av förebyggande och enklare operativa åtgärder mot störningar i den normala käk-, bett- och tandutvecklingen samt även värdera planerade och utförda behandlingar. Vidare kommer följande avsnitt inom interceptiv ortodonti att diskuteras och värderas: samordning med operativ kariesterapi, effekt av för tidiga primärtandförluster, napp- och fingersugningsvanor, atypisk eruption och tandväxling.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (t. ex. basgrupp, preklinik (Oral Diagnostik) och klinik) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier samt godkänt genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursvärdering

Examinationsansvarig ansvarar för analys och rapporterar till Utbildningsnämnden. Rapporten innehåller en sammanställning av måluppfyllelse, uppföljning av tidigare åtgärder, identifiering av nya problem och förslag till åtgärder. Kursansvarig ansvarar för att åtgärderna verkställs. Kursansvarig återkopplar till medarbetare och examinationsansvarig återkopplar till studenterna som utförde utvärderingen samt till studenterna på kommande kurs om vilka ändringar kursansvarig genomfört med anledning av utfallet i kursvärderingen. Samtliga kursutvärderingar finns tillgängliga för studenter och personal via fakultetens hemsida.
I tillägg sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinations-ansvarig tillsammans med hela studentgruppen (kursen).

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Studieadministration OD - Malmö universitet,
Bengt Götrick, Kursansvarig
Telefon: 040-6658427

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 14 januari 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

26 augusti 2024 - 12 januari 2025 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program