Barn- och ungdomstandvård. Vuxentandvård i ett individuellt perspektiv.

Sammanfattning

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 6 samt vara
godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2024, vår 2023, vår 2022, vår 2021

Kurskod:
TV658A version 1
Engelsk benämning:
Comprehensive Oral Health Care of Children, Adolescents and Adults
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2018
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
25 januari 2021

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 6 samt vara
godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om barn- och ungdomstandvård samt vuxentandvård i ett individuellt perspektiv.

Innehåll

Vid behandling av barn- och ungdomspatienter krävs goda kunskaper om barnets normala somatiska och psykiska utveckling. Det förväntas att den studerande tillgodogör sig grundläggande kunskaper om munhålans normala förhållanden under barnaåren såväl som kunskaper om frekvens och etiologi avseende sjukdomar i munhålans hård- och mjukvävnader samt störningar i den normala käk-, bett- och tandutvecklingen.
Utredningar och diagnostik av dessa tillstånd kommer att tränas och praktiseras på kliniken såväl som i basgruppsträffar. Den studerande skall också behärska planering och utförande av förebyggande och operativa åtgärder mot dessa tillstånd såväl som värdering av planerade insatser. För att behandla barn- och ungdomspatienter och för att kunna anpassa behandlingsval till barnets speciella orala förhållanden krävs också insikter i tillämpad barn- och ungdomspsykologi.
Det är också nödvändigt att studenten orienterar sig om tandbehandling av sjuka barn och barn med funktionsnedsättning, barn med olika kulturell bakgrund samt om barntandläkarens uppgifter i samhället. Behandling av bettavvikelser sker som regel i samarbete med specialister inom ortodonti. I avsnittet om störningar i käkarnas utveckling kommer också olika behandlingsmetoder att belysas.
De studerande skall även fortsätta de kliniska momenten från föregående kurs genom att diagnostisera och prognostisera kraniomandibulära störningar samt utföra behandling av desamma.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
•beskriva den organiserade barn- och ungdomstandvården i Sverige och dess betydelse för den orala hälsan
•beskriva normal respektive avvikande somatisk och psykisk utveckling hos barn och ungdomar samt faktorer som påverkar detta
•förklara och värdera faktorer av betydelse för att förebygga orala sjukdomar hos barn och ungdomar
•tolka och värdera epidemiologiska data rörande karies, gingivit och parodontala förändringar hos barn och ungdomar
•förklara etiologi, kliniskt mönster och progression rörande karies, gingivit och parodontala förändringar hos barn och ungdomar i jämförelse med hos vuxna
•beskriva och värdera metoder för klinisk undersökning och diagnostik av munhålan hos den växande individen
•förklara och värdera likheter och olikheter hos metoder vid diagnostik och behandling av sjukdomar i tandpulpa och periapikal vävnad hos barn och ungdomar jämfört med vuxna
•beskriva de vanligast förekommande munslemhinneförändringarna hos barn och ungdomar
•beskriva normal och anormal utveckling av primära och permanenta tänder samt normal eruption av primära och permanenta tänder och faktorer som orsakar avvikelser från detta.
•beskriva genetiska mekanismer och dess betydelse för uppkomst av missbildningar och funktionshinder, speciellt med hänsyn till tillstånd som berör munhålan
•förklara principer för operativ behandling av primära tänder och unga permanenta tänder samt enklare kirurgiska ingrepp på barn och ungdomar
•redogöra för rädsla hos barn och ungdomar
•beskriva och värdera olika metoder för smärtlindring på barn och ungdomar
•beskriva den prenatala utvecklingen och redogöra för den prenatala orofaciala utvecklingen
•förklara de biologiska mekanismer som reglerar individens tillväxt och utveckling
•redogöra för normal kraniofacial och kraniomandibulär tillväxt och bettutveckling samt avvikelser i tillväxt och dess betydelse för utveckling av malocklusioner
•redogöra för de vanligaste käk- och bettanomaliernas etiologi, diagnostik, klassificering, behandling och prognos
•redogöra för vävnadsreaktioner och risker vid ortodontisk tandförflyttning
•ge exempel på evidensbaserad och kostnadseffektiv behandling
•ge exempel på behandlingar av skeletala avvikelser, inklusive utvecklingsrubbningar, med kombinerad ortodontisk - kirurgisk korrektion
•analysera TMD och dess förekomst, uppkomst, förlopp, diagnostik, prognos och behandling hos barn och ungdomar.
•redogöra för principer för att söka, bearbeta och värdera vetenskaplig information
•analysera grundläggande etiska och moraliska begrepp samt deras betydelse och tillämpning inom tandvården
•ge exempel på när det kan vara lämpligt med ortodontisk behandling i samband med protetisk rehabilitering.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
•genomföra och värdera olika undersökningsmetoder samt diagnostisera, upprätta terapiförslag och behandlingsplan hos barn och ungdomar med olika tandvårdsbehov
•planera och genomföra profylaktiska åtgärder avseende kost, munhygien och fluortillförsel på barn och ungdomar
•ge adekvat smärtlindring och ett gott omhändertagande utifrån ingreppets art och barnets somatiska och psykiska utveckling
•diagnostisera störningar i bett- och tandutveckling samt eruption
•bedöma och informera om möjlighet till olika implantatbehandling och dess konsekvenser utifrån patientens behov av rehabilitering samt planera för och utföra dessa.
•bemöta krav och identifiera förväntningar från patienten.
•identifiera och vid behov omhänderta sjukdomstillstånd i angränsande vävnader samt ta hänsyn till eventuell förekomst av systemiska sjukdomar i samband med protetisk behandling
•följa upp och utvärdera tidigare utförd protetisk och bettfysiologisk behandling samt ge kompletterande vård för bibehållande av oral hälsa
•rutinmässigt identifiera patienter med TMD i den kliniska verksamheten
•leda och organisera samarbetet med tandvårdsteamet
•identifiera de tillstånd och förändringar som kräver samarbete med eller handläggning av specialister inom tandvården och sjukvården samt kunna skriva remiss till dessa
•tillämpa lagar och regler för journalföring och journalhantering samt administrativa rutiner för barn- och ungdomstandvård och tandvårdsstöd för vuxna
•ta hänsyn till patientens totala hälsosituation och psykologiska situation i relation till odontologiska behandlingsinsatser
•identifiera livshotande situationer och vilka livsuppehållande åtgärder som kan utföras på barn och ungdom
Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa att han/hon:
•förstår och kan ta hänsyn till patientens allmänna hälsa, livssituation, etniska bakgrund, eventuella föräldrars reaktioner samt miljöfaktorer i behandlingssituationen.
•inser vikten av att rutinmässigt undersöka hela munhålan och närmast omgivande strukturer med avseende på förekomst av patologiska förändringar
•ansvar för att patient och eventuella föräldrar informeras om det orala tillståndet och tillgängliga behandlingsmöjligheter.
•förstår föräldrars och barns reaktioner i samband med barns sjukdomar och/eller utvecklingsrubbningar
•utifrån ett genusperspektiv kan värdera sitt eget och andra studenters agerande i såväl grupp som patientkontakter
•visar ett personligt ansvar för sin kompetens- och färdighetsutveckling avseende diagnostik, behandling och prognos av dels TMD och dels tillstånd som kräver oral rehabilitering.
•förhåller sig vetenskapligt kritisk till val av material, processtekniker och olika behandlingsmetoder inom protetisk rehabilitering
•reflekterar över egen insats beträffande det orala hälsotillståndet hos den individuella patienten och hos populationen och verka för bibehållandet av god oral hälsa.
•tar ansvar för att patienten informeras om sitt orala tillstånd och tillgängliga behandlingsmöjligheter, samt är lyhörd för och värderar patientens önskemål, krav och förväntningar i behandlingssituationen
•är motiverad och tar ansvar för att i sin yrkesroll delta i tandvårdsverksamhet i olika sociala samhällsstrukturer
•tar ansvar för att patienter med ovanliga eller svårtolkade sjukdomssymtom/fynd hänvisas till rätt vårdinstans
•strävar efter god etik i vården
•respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen
Mål för masterexamen
Se Utbildningsplan för Tandläkarutbildning.

Arbetsformer

Följande arbetsformer ingår i utbildningen: basgruppsträffar, seminarier, laborationer, kliniska moment samt självständigt arbete.
Basgruppsträff
En basgrupp utgörs av sex till tio tandläkarstuderande. Problembaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Man utgår inom kursen från fall eller problem. Samtliga basgrupper arbetar med ett antal teman inom kursen och kursens mål utgör riktlinjerna för studierna. Enligt ett speciellt schema träffas basgruppen tre till fyra timmar en gång per vecka.
Seminarier
Seminarier bedrivs med hela kursen. Flera ämnesspecialister, resurspersoner, finns med för att öka både helhetsbild och djup. Seminarierna är studentcentrerade så till vida att innehållet styrs av frågor formulerade av de studerande. Frågorna formuleras skriftligt och lämnas till kursansvarig tre dagar innan aktuellt seminarium.
Föreläsningar
Föreläsningar ges för lämpliga teman under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen. Principen är att extra föreläsning kan ges av resursperson på initiativ av de studerande efter att baskunskaper inhämtats.
Gruppövningar
Gruppövningar bedrivs med åtta till tio deltagare. En del övningar planeras och genomförs med utgångspunkt från de studerandes frågeställningar och förslag. Den studerande strukturerar kunskapsinnehållet och formulerar lösningar till givna problem. Problemlösningen kan utgöra grund för en gemensam diskussion och/eller användas vid diskussion mellan en opponerande och responderande del inom gruppen.
Examensarbete
För tandläkarexamen och för masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) i odontologi. Examensarbetet omfattar totalt 30 hp och pågår även under kurserna 7, 9 och 10. Under kurs 8 är en halv dag i veckan somt två hela veckor avsatta för examensarbetet.
Självstudier
En halv dag i veckan utöver tiden för examensarbetet är avsatt för självstudier. Litteraturförslag ges i litteraturlista.
Kliniska moment
Vid den kliniska verksamheten inom allmän vuxentandvård skall den studerande diagnosticera förekomsten av behandlingskrävande orala sjukdomar och på basis av inhämtade upplysningar ställa ett terapiförslag, planera behandlingsgången samt beskriva/svara för det praktiska genomförandet av behandlingen.
Vidare skall studenten lära sig att diagnostisera, ställa terapiförslag, upprätta behandlingsplan och prognos samt behandla odontologiska problem hos barn och ungdomar vilket innebär diagnostik och behandling av tandutvecklingsstörningar, kroniska sjukdomar, barn med funktionsnedsättning samt svårbehandlade barn.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (t. ex. basgrupp, seminarier, skills lab, prekliniska övningar och klinik) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänt på de första 15 hp ”Formativ bedömning”, vilket motsvarar godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier samt godkänt genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning (OGTDL).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Övrigt

Studenterna skall vid terminens slut ha en helhetssyn på patienten och på barn- och ungdomspatienten kunna analysera behandlingsbehov och beteende utifrån genus- och etnicitetsperspektiven. Miljöperspektivet berörs genom lärande om tandvårdsmaterial och dess hantering.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Carl Johan Behle, Kursansvarig
Telefon: 040-6658469
Nisha Pather Olofsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658448

Anmälan

25 januari 2021 - 13 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

24 januari 2022 - 12 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 januari 2023 - 11 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

22 januari 2024 - 09 juni 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program