Orala funktionsstörningar och oral rehabilitering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 5, samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
TV657A version 1
Engelsk benämning:
Disorders of the Stomatognathic System and Oral Rehabilitation
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2018
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
16 maj 2019

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 5, samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om orala funktionsstörningar och oral rehabilitering.

Innehåll

Huvudtemat för kursen är att studera vad tandförluster har för konsekvenser för den orala miljön och individen samt hur dessa tandförluster ersätts för att uppnå oral rehabilitering. Under kursen inhämtas kunskap om olika oralprotetiska konstruktioner och de material som används för deras framställning. Vidare studeras dessa materials uppförande i biologisk miljö. Tidigt under kursen inhämtar de studerande kunskaper om hur störningar i tuggsystemet kan diagnostiseras och åtgärdas. Sambanden mellan bettfunktion och tuggeffekt utreds.
Klinisk träning i allmän vuxentandvård inleds under kursen. Parallellt med detta fortsätter särskild träning i att behandla patienter med pulpit och apikal parodontit, utredningar och behandling av patienter med funktionsstörningar och smärta i tuggsystemet, samt oralprotetisk terapiplanering och rehabilitering. För att tränas i kvalitetssäkring avseende vårdens utförande, utvärderar studenten sin egen arbetsinsats kontinuerligt genom hela arbetsgången.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

•förklara vårdeffektivitet i termer av kostnad, nytta och risker i samband med oral behandling.
•beskriva hur tandsjukdomar, tandförluster och störningar i tuggsystemet varierar över tid, med ålder, kön, allmän hälsa, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer samt attityder till tandvård
•definiera principer för att samla in, dokumentera och analysera patientuppgifter för odontologiskt omhändertagande.
•analysera och värdera faktorer som påverkar behandling och prognos vid rehabilitering av orala funktionsstörningar inklusive protetisk rehabilitering
•förklara biologiska processer i tanden och omgivande vävnad vid oral behandling
•förklara hur orsaker till tandförluster och deras konsekvenser för omgivande vävnader kan påverka behandlingsval och behandlingsutfall
•redogöra för arbetsgången vid kirurgisk installation av implantat samt utförande av efterföljande protetisk konstruktion
•förklara hur dentala material och rekonstruktioner interagerar med den orala miljön och med individen, samt hur deras egenskaper påverkar det kliniska resultatet
•redogöra för temporomandibulär dysfunktion (TMD) och huvudvärk samt dess förekomst, uppkomst, förlopp och behandling.
•förklara betydelsen av tuggeffekt respektive tuggförmåga
•förklara farmakologiska mekanismer av perifert och centralt verkande analgetika (inklusive bieffekter) samt dess verkan vid behandling av TMD.
•beskriva innebörden och konsekvenserna av obstruktivt sömnapnésyndrom samt behandlingen av detsamma.
•beskriva hur patientens hälsobeteende är relaterat till oral hälso- och sjukdomsutveckling
•förklara åldrandets inverkan på individen ur odontologisk synvinkel
•ge exempel på enkla statistiska metoder och deras tillämpning inom tandvården
•definiera grundläggande etiska och moraliska begrepp samt deras betydelse för och tillämpning i tandvården
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

•bedöma patientens orala hälsa och utföra nödvändig behandling inför oral rehabilitering
•bedöma och informera om behandlingsmöjligheter och begränsningar vid oralprotetisk rehabilitering och vid TMD både utifrån professionens bedömning och patientens upplevda behov av rehabilitering samt planera och utföra dessa.
•tillämpa en kostnad-nytta analys vid beslut i samband med oral rehabilitering
•planera och genomföra oral rehabilitering på ett vävnadsvänligt sätt
•bedöma pulpala och periapikala risktillstånd i samband med protetisk behandling samt kunna fatta behandlingsbeslut baserat på denna bedömning
•diagnostisera, analysera och åtgärda både tekniska och biologiska komplikationer vid protetisk rehabilitering
•bedöma de anatomiska förutsättningarna för att behandling med implantatretinerad protetik skall kunna genomföras
•kommunicera och samarbeta med alla i teamet ingående deltagare (tandsköterska, tandtekniker, tandhygienist, patient)
•avgöra vilket underlag tandteknikern behöver för att ge bästa förutsättningar för ett gott behandlingsresultat
•tillämpa kunskap om tuggsystemets funktion i samband med oralprotetisk rehabilitering diagnostisera, prognostisera och behandla TMD
•ordinera perifert och centralt verkande analgetika vid orala smärttillstånd
•tillämpa sina kunskaper om den vuxna människans allmänna hälsotillstånd samt personlighetsutveckling i den kliniska behandlingssituationen
•uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder
•samla in, dokumentera och analysera information erhållen av patienter vid odontologiskt omhändertagande
•tillämpa gällande regler för tandvårdsersättning, kostnadsberäkna och kommunicera med patient och berörda myndigheter inför behandling av olika patientkategorier
•formulera remiss inom tandvården och till sjukvården
•förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården för patienten samt ansvarsfördelning mellan remitterande och mottagande vårdgivare
•definiera vilka olika komponenter som ingår i ett behandlingsbeslut och kunna tillämpa dessa i den kliniska situationen
Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa att han/hon:

•ansvar för sin kompetens- och färdighetsutveckling avseende diagnostik behandling och prognos av orala tillstånd
•har förvärvat och bibehåller en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet
•ansvar för att patienten informeras om sitt orala tillstånd och tillgängliga behandlingsmöjligheter med god prognos
•har ett vävnadsbesparande förhållningssätt vid oral rehabilitering
•stödjer ett gott samarbete mellan yrkeskategorierna i tandvårdsteamet
•är lyhörd för och förstår patientens önskemål och förväntningar i behandlingssituationen.
•bemödar sig om att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.
•bemödar sig om att arbeta enligt arbetsmiljöföreskrifter
•har ett etiskt och moraliskt gott förhållningssätt i tandvårdssituationen
•respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen
Mål för masterexamen
Se Utbildningsplan för Tandläkarutbildning.

Arbetsformer

Utformning av utbildningen
Följande arbetsformer ingår i utbildningen: basgruppsträffar, seminarier, föreläsningar, laborationer, prekliniska och kliniska moment samt självständigt arbete.
Basgruppsträff
En basgrupp utgörs av sex till tio tandläkarstuderande och en tutor. Problembaserat lärande är grundläggande arbetsform och utgår från fall eller problem. Samtliga basgrupper arbetar med ett antal teman. Kursens mål utgör riktlinjerna för studierna. Basgruppen träffas en gång i veckan, 4 timmar per gång, enligt särskilt veckoschema.
Seminarier
Seminarier bedrivs med hela eller halva kursen. Flera ämnesspecialister finns med för att öka både helhetsbild och djup. Seminarierna är studentcentrerade såtillvida att innehållet styrs av frågor formulerade av de studerande. Frågorna skall formuleras skriftligt och lämnas i elektronisk form senast tre arbetsdagar innan aktuellt seminarium. Bakgrund och motiv till frågorna skall presenteras av gruppen vid seminariet.
Föreläsningar
Föreläsningar ges över vissa teman under kursen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen. Utöver schemalagda föreläsningar kan extra föreläsning ges av resursperson på initiativ av de studerande.
Examensarbete
Det självständiga arbetet för masterexamen som omfattar 30 hp påbörjas under terminskurs 7 (TV657A). En dag i veckan samt två hela veckor är under kursen avsatta för masterexamensarbetet.
Självstudier
En halv dag i veckan utöver tiden för examensarbetet är avsatt för självstudier. Litteraturförslag ges i litteraturlistan.
Kliniska moment
Under kurs 7 skall den studerande på basis av inhämtade upplysningar ställa diagnos, göra terapiförslag, planera behandlingsgången samt svara för det praktiska genomförandet av behandlingen. Detta gäller allmän tandvård för vuxna, utredning och rehabilitering av patienter med behov av fasta och avtagbara oralprotetiska konstruktioner, av patienter med funktionsstörning och smärta i tuggsystemet samt endodontiska behandlingar.
Stor vikt kommer att läggas vid problemidentifiering, beslutsfattande och självutvärdering av utförd tandvård.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (t. ex. basgrupp, preklinik (Oral Diagnostik) och klinik) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
Lägesrapport avseende det självständiga examensarbetet på avancerad nivå ingår i examinationen för TV657A.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänt på de första 15 hp ”Formativ bedömning”, vilket motsvarar godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier samt godkänt genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning (OGTDL).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Studieadministration OD - Malmö universitet,
Liv Kroona, Kursansvarig
Stella Giuseppin, studieadministratör
Telefon: 040-6658479

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 14 januari 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program