Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektioner

Sammanfattning

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 4 samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
TV126A version 2
Engelsk benämning:
Evaluation of Diagnoses and Management of Oral Infections
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 februari 2017
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
01 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
27 februari 2017

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 4 samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektioner.

Innehåll

Kursen ägnas åt att studera orsaker till partiell / total tandförlust, dess betydelse för uppkomst av orala funktionsstörningar samt hur ersättningar av tandförluster kan återställa orala funktioner.
Inför protetisk rehabilitering är det värdefullt att den studerande förstår betydelsen av att värdera utfallet av klinisk behandling i en helhet och ta ställning till om kompletterande sjukdomsinriktad behandling är indicerad.
Den kliniska träningen under kursen omfattar behandling av pulpit och apikal periodontit samt behandlingsuppföljning av parodontit. Kirurgisk behandling av svårbehandlade parodontitfall utförs. Särskild vikt läggs vid prognosen för parodontalt sjuka och / eller endodontiskt involverade tänder.
Käksystemets normala uppbyggnad och funktion belyses såväl som hur effekterna av störningar kan diagnostiseras och åtgärdas. Stor vikt kommer att läggas vid bettfunktionens upprätthållande i samband med att ersättningar görs för förlorad tandsubstans och / eller tandförluster av olika omfattning.
I samband med framställningen av protetiska konstruktioner inhämtas såväl kunskap om sammansättning och egenskaper hos dentala material, som hur dessa material interagerar med individen och miljön. Den studerande kommer under kursen att nära samarbeta med tandtekniker och erhålla god insyn i och utföra tandtekniska moment som erfordras för framställning av protetiska konstruktioner. För att tillägna sig en kvalitetsmedvetenhet vad gäller konstruktioners utförande och avsedda funktion, stimuleras den studerandes förmåga att utvärdera egna arbetsinsatser och att reflektera över beslut och val av protetiska konstruktioner.
Beteendevetenskapliga och samhällsrelaterade faktorer av betydelse vid val av behandling belyses under kursen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förklara uppkomst och betydelse av ocklusions- och artikulationsstörningar
 • förklara principerna för och betydelsen av bettanalys och bettslipning
 • redogöra för och förklara principerna för tandextraktion mot bakgrund av anatomiska strukturer
 • redogöra för behandlingsprinciper för kirurgiska ingrepp i munhålan
 • beskriva och förklara hur man med fasta och avtagbara protetiska konstruktioner återställer orala funktioner
 • beskriva och förklara sambandet mellan sammansättning, egenskaper och behandling av material som används för protetiska konstruktioner och det kliniska resultatet
 • redogöra för klinisk och tandteknisk arbetsgång vid framställning av protetiska konstruktioner
 • redogöra för faktorer som är av betydelse vid kommunikationen mellan tandläkare och tandtekniker för att uppnå ett optimalt protetiskt behandlingsresultat i det enskilda patientfallet
 • redogöra för miljömässig efterhantering av använda material
 • redogöra för planering och dimensionering av protetiska konstruktioner
 • förklara hur dentala material och framställningsprocesser av protetiska rekonstruktioner påverkar
 • prognosen för rehabilitering av orala funktionsstörningar
 • förklara biologiska processer vid parodontal läkning
 • redogöra för sambandet mellan diagnos, behandling och prognos vid pulpala, periapikala och parodontala inflammationstillstånd
 • beskriva sambandet mellan sammansättning och egenskaper av material som används vid rotfyllning samt hur det kan påverka behandlingsutfallet
 • förklara sambandet mellan vårdbehov, vårdefterfrågan och vårdresurser
 • redogöra för tandvårdsfinansiering och dess betydelse vid kliniskt beslutsfattande och terapiplanering
 • redogöra för vad som menas med odontologins vetenskapliga grund
 • ge exempel på aktuella forskningsfrågor
 • analysera hur en vetenskaplig rapport skall vara strukturerad
 • ge exempel på i sammanhanget tillämpliga vetenskapliga metoder
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • utföra bettanalys
 • utföra radering och bettslipning
 • utföra och utvärdera endodontisk behandling
 • utföra tandextraktion
 • utföra och utvärdera parodontalkirurgi under handledning
 • jämföra och värdera olika metoder för diagnos, utvärdering av behandling och prognos avseende
 • sjukdomar i pulpavävnad, periapikal och parodontal vävnad samt motivera och förklara valet av metod(er)
 • identifiera faktorer av betydelse för behandlingsplanering
 • preparera samt förbereda tänder som skall förses med protetiska konstruktioner
 • forma och dimensionera protetiska konstruktioner
 • hantera de material som ingår vid framställning och fastsättning av protetiska konstruktioner, på ett materialtekniskt, hygieniskt och arbetsmiljömässigt korrekt sätt
 • kommunicera med tandteknikern om de olika stegen i framställningsprocesser, design och materialval av protetiska konstruktioner för att uppnå ett optimalt protetiskt behandlingsresultat i det enskilda patientfallet
 • kritiskt värdera preparationer och protetiska konstruktioner
 • upprätthålla ett patientcentrerat förhållningssätt i vårdsituationen
 • uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder
 • utifrån ett genusperspektiv analysera och diskutera sitt eget och andra studenters agerande såväl i grupp som vid patientkontakt
 • reflektera över sitt eget lärande och att värdera olika sätt att se på inlärning och kunskap
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att diskutera
 • företeelser, frågeställningar och situationer
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • presentera vetenskaplig information
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa att han/hon:
 • ansvarar för sin kompetens- och färdighetsutveckling avseende diagnostik och behandling av orala tillstånd
 • ansvarar för att patienten får fullständig information om de olika orala tillstånd som identifieras samt vilka behandlingsmöjligheter som utifrån en helhetssyn av patienten kan vara indicerade
 • vid planering och behandling av val av material eftersöker och värderar tillgänglig evidens
 • uppvisar ett kliniskt förhållningssätt till material- och instrumentbehandling, samt till rutiner för hygien och allmänna föreskrifter även vid preklinisk färdighetsträning
 • verkar för ett gott samarbete och kunskapsutbyte mellan yrkeskategorier i vårdteamet
 • förvärvar och bibehåller en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet
 • gör bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • har insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen

Arbetsformer

Basgruppsträffar, laborationer, seminarier, prekliniska och kliniska moment är obligatoriska.
Basgruppsträff
En basgrupp utgörs av sex till åtta tandläkarstuderande och en tutor. Problembaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Man utgår inom kursen från fall eller problem. Samtliga basgrupper arbetar med ett antal teman inom denna kurs. Kursens mål utgör riktlinjerna för studierna. Basgruppen träffas en gång per vecka, fyra timmar per gång, enligt särskilt veckoschema.
Föreläsningar
Föreläsningar ges för lämpliga teman under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen. Principen är att extra föreläsning kan ges av resursperson på initiativ av de studerande efter det att baskunskaper inhämtats.
Seminarier
Seminarier bedrivs med hela kursen. Flera ämnesspecialister, resurspersoner, finns med för att öka både helhetsbild och djup. Seminarierna är studentcentrerade såtillvida att innehållet styrs av frågor formulerade av de studerande. Bakgrund och motiv till frågorna skall presenteras av gruppen vid seminariet och en studentgrupp i taget leder seminariet. Frågorna formuleras skriftligt och lämnas elektroniskt till ansvarig resursgrupp tre dagar innan aktuellt seminarium.
Självstudier
Schemabunden tid varierar mellan 30 och 34 timmar i veckan. Icke schemabunden tid är avsedd för självstudier. Litteraturförslag ges i litteraturlistan.
Preklinik
Prekliniska övningar avseende tändernas kontaktförhållanden, käkledens rörelsemönster och underkäkens rörelseomfång kommer att genomföras under kursens första veckor. Kliniska övningar ingår. Större delen av kursen kommer att ägnas åt prekliniska övningar i framställning, inprovning och fastsättning av formade protetiska konstruktioner för ersättning av tandsubstans- och tandförluster.
Stor vikt kommer att läggas vid problemidentifiering, beslutsfattande och utvärdering av utförda arbeten.
Klinik
Den kliniska verksamheten kommer i huvudsak att omfatta diagnostik och behandling av patienter med inflammatoriska förändringar i tandpulpan, periapikala och parodontala vävnader med tonvikt på utvärdering av given behandling.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (t. ex basgrupp, preklinik och klinik) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. I mitten av kursen genomförs en formativ klinisk examination OSCE (Objective Structured Clinical Examination) för bedömning av studentens samlade kliniska kompetens.
För att få tillträde till den summativa examinationen krävs godkänt på de första 15 hp ”Formativ bedömning”, vilket motsvarar godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier samt godkänt genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning (OGTDL).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

I problembaserat lärande anvisas ej obligatorisk kurslitteratur.

Kursvärdering

Examinationsansvarig ansvarar för analys och rapporterar till Utbildningsnämnden. Rapporten innehåller en sammanställning av måluppfyllelse, uppföljning av tidigare åtgärder, identifiering av nya problem och förslag till åtgärder. Kursansvarig ansvarar för att åtgärderna verkställs. Kursansvarig återkopplar till medarbetare och examinationsansvarig återkopplar till studenterna som utförde utvärderingen samt till studenterna på kommande kurs om vilka ändringar kursansvarig genomfört med anledning av utfallet i kursvärderingen. Samtliga kursutvärderingar finns tillgängliga för studenter och personal via fakultetens hemsida.
I tillägg sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinations-ansvarig tillsammans med hela studentgruppen (kursen).

Övrigt

Kurslitteratur och övriga läromedel
I problembaserat lärande anvisas ej obligatorisk kurslitteratur.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Annika Kozarovska, Kursansvarig
Telefon: 040-6658545
Stella Giuseppin, studieadministratör
Telefon: 040-6658479

Anmälan

25 januari 2021 - 13 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

24 januari 2022 - 12 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 januari 2023 - 11 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program