Diagnostik och behandling av infektioner i munhålan

Sammanfattning

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 3 samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
TV125A version 2,1
Engelsk benämning:
Diagnosis and Treatment of Infections in the Oral Cavity
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 augusti 2020
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
26 maj 2020

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 3 samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om diagnostik och behandling av infektioner i munhålan.

Innehåll

Kursen ägnas åt att studera diagnostik och behandling av infektioner i munhålan samt kroppens försvar mot dessa.
Patologiska tillstånd som är orsakade av normal mikrobiota i obalans och/eller stört försvar jämförs med

infektioner orsakade av speciella mikroorganismer avseende uppkomst, utveckling och behandling. Särskilt kommer samband mellan orsak och verkan att diskuteras. Exempel på orala infektioner som studeras är apikal parodontit, pericoronit, parodontalabscesser och munslemhinneinfektioner av svamp och virus.
Immunsystemets betydelse kommer under denna kurs att belysas utifrån olika utgångspunkter bland annat avvikande reaktioner och nedsatt funktion av immunsystemet.
Stor vikt kommer att läggas vid hur tandpulpan reagerar på retning och skada och vilka tillstånd för tanden och individen detta kan leda till. Behandling av dessa endodontiska tillstånd kommer att studeras och tränas på modell på skills lab. Den studerande skall fördjupa sina diagnostiska färdigheter . Därför kommer ytterligare kliniska och röntgenologiska diagnostiska metoder för att identifiera pulpal och periapikal patologi, t ex nekrotisk pulpa och inflammation i käkbenet, att studeras däribland panoramaröntgenteknik.
För att förstå vilka vägar orala infektioner kan spridas krävs också fördjupade kunskaper i topografisk anatomi inom huvud-halsregionen.
Särskild vikt kommer att läggas vid antibiotikas verkningsmekanismer. Antibiotikas användningsområde inom odontologisk vård belyses dels som kausalbehandling av orala infektioner, dels som behandling av vissa riskpatienter för att förebygga den spridning av mikroorganismer som odontologisk behandling kan medföra. Antibiotikabehandlingens betydelse för balansen i det orala ekosystemet är en viktig aspekt som kommer att studeras. Även analgetikas verkningsmekanism vid behandling av symptom vid orala infektioner skall studeras.

Malmö universitets perspektiv
Miljö- och kretsloppstänkande ingår i den farmakologiska delen av kursen i anslutning till hantering av antibiotika. Det avspeglas också i att kursens administration sker digitalt med minimal användning av papper.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• förklara hur infektioner uppkommer, utvecklas och principiellt behandlas
• förklara likheter och skillnader mellan exogena och endogena infektioner
• förklara hur angrepps- och försvarsfaktorer inom infektionsförsvaret kan påverka varandra
• förklara hur individens allmäntillstånd och infektionsförsvar samverkar samt vad det innebär för den odontologiska behandlingen
• förklara hur inflammation i tandpulpa och periapikal vävnad uppkommer, utvecklas och behandlas samt relatera detta till motsvarande process i parodontal vävnad
• beskriva och värdera olika metoder för diagnostik och behandling av sjukdomar i tandpulpa, periapikal och parodontal vävnad
• förklara vilka biologiska mekanismer olika diagnostiska metoder påvisar avseende förändringar i tandpulpa, periapikal och parodontal vävnad
• förklara vilka faktorer som påverkar kvaliteten i diagnostiska undersökningar vid bedömning av tandroten och omgivande vävnad
• beskriva behandlingsprinciper för kirurgiska ingrepp i munhålan
• beskriva hur en tandinfektion kan spridas i omgivande vävnader samt förklara hur en sådan spridning är beroende av de anatomiska strukturerna
• förklara hur infektioner i munslemhinnan uppkommer, utvecklas och behandlas
• beskriva och värdera metoder för att diagnostisera och behandla orala infektioner i munslemhinnan
• förklara verkningsmekanismerna för och den kliniska användningen av antibiotika och antimikrobiella medel inom odontologin
• förklara verkningsmekanismerna för perifert och centralt verkande analgetika och deras användning inom odontologin
• förklara sjukliga och läkemedelsinducerade rubbningar i koagulations- och hemostassystemen
• förklara vad ökad blödningsbenägenhet hos patienter betyder vid kirurgiska ingrepp i munhålan
• redogöra för de lagtexter som reglerar användningen av panoramaröntgenapparater
• förklara principerna för digital intraoral röntgendiagnostik av förändringar i hårdvävnader
• kunna beskriva hur normalanatomiska strukturer och förändringar i hårdvävnader avbildas i intraorala röntgenbilder
• förklara urvalskriterier för undersökning av tandroten och omgivande benvävnad med periapikala röntgenbilder
• beskriva hur en panoramaröntgenapparat är konstruerad och fungerar
• beskriva framställningen av en panoramaröntgenbild och hur olika vävnader avbildas i denna bild
• redogöra för urvalskriterier för undersökning med panoramaröntgenapparater
• redogöra för och jämföra stråldoser mellan panoramaröntgen och intraoral röntgenundersökning
• redogöra för principerna för journalföring vid undersökning med röntgen
• beskriva örats anatomi och funktion
• beskriva och förklara teorier för beteendeförändring.
• redogöra för etiologi och patogenes för inflammatoriska tillstånd i käkbenet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:
• genomföra diagnostik, behandling och prognos av karies och parodontal sjukdom på individnivå.
• diagnostisera sjukdomar i tandpulpa och periapikal vävnad
• utföra endodontisk behandling på modell
• utföra subgingival depuration samt bedöma kirurgiskt behandlingsbehov vid parodontit
• värdera nya preparat och metoder för diagnostik, prevention, prediktion och behandling av karies.
• kommunicera med patienten i syfte att förmedla kunskap om karies och parodontal sjukdom och initiera beteendeförändring.
• uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder
• handlägga patienter med ökad blödningsbenägenhet i den odontologiska behandlingssituationen
• utföra röntgenundersökning för diagnostik av karies samt förändringar i marginal och periapikal benvävnad med minsta möjliga stråldos till patient och personal
• analysera kvaliteten i intraorala röntgenbilder och vid brister i kvaliteten kunna identifiera och korrigera dessa
• analysera hur olika faktorer kan påverka intraorala röntgenbilders kvalitet och deras diagnostiska utbyte
• i periapikala röntgenbilder identifiera normalanatomiska strukturer och förändringar i hårdvävnaderna
• jämföra och värdera olika metoder för diagnostik av parodontal och periapikal vävnad
• genomföra en panoramaröntgenundersökning med stöd av personal
• analysera hur olika faktorer kan påverka panoramabildens kvalitet och diagnostiska utbyte
• identifiera normalanatomiska strukturer i panoramaröntgenbilder
• jämföra och värdera olika metoder för diagnostik av parodontal och periapikal vävnad
• värdera olika metoder för att reducera röntgenstråldosen till patient och tandvårdspersonal
• redogöra för hur man med intraorala bilder kan genomföra en lägesbestämning av strukturers relationer
• kunna tillämpa metoder för beteendeförändring.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa:
• förmåga till och ansvar för sin kompetens- och färdighetsutveckling i diagnostik och behandling av orala infektions- och inflammationstillstånd
• ansvar för att patienten får fullständig information om de olika orala infektions- och inflammationstillstånd som identifierats samt olika behandlingsmöjligheter
• att han/hon eftersträvar optimal bildkvalitet med minsta möjliga stråldos vid diagnostik av karies och förändringar i käkarnas benvävnad.
• att han/hon ansvarar för sin kompetensutveckling gällande olika metoder för diagnostik, utvärdering av behandling och prognos avseende karies och förändringar i käkarnas benvävnad
• respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen

Arbetsformer

Gruppaktiviteter, laborationer, seminarier, prekliniska och kliniska moment är obligatoriska.
Case
Casebaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. De studerande arbetar självständigt eller i grupper utan handledning och arbetar med ett antal teman inom denna kurs.
Övningar/Inlämningsuppgifter
I kursen ingår ett antal övningar och inlämningsuppgifter. Dessa kan i vissa fall utföras individuellt och i andra fall i grupp. Övningsrapporter och inlämningsuppgifter skall skrivas så att den studerande strukturerar kunskapsinnehållet och gör informationen tillgänglig för läsaren.

Föreläsningar
Föreläsningar ges kontinuerligt under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen.
Seminarier
Seminarier bedrivs med hela eller delar av kursen. En eller flera ämnesspecialister finns med för att leda diskussionerna så att helhetsbild och djup i kunskap nås. Seminarierna baseras på de case som studenterna bearbetat självständigt och i grupp. Seminarierna bygger på att de studerande är aktiva, pålästa och väl insatta i de områden som ska avhandlas under seminariet.
Självstudier
Schemabunden tid varierar mellan 16 och 30 timmar per vecka under kurs 5. Resterande tid är avsedd för självstudier.
Prekliniska och kliniska moment
Den kliniska verksamheten omfattar diagnostik och behandling av patienter med karies, diagnostik av inflammatoriska förändringar i periapikal vävnad samt mikrobiellt orsakade munslemhinneförändringar.
De studerande kommer att träna diagnostik av pulpala och periapikala sjukdomstillstånd samt endodontisk behandling på modell på skills lab. De kliniska momenten beräknas pågå under ca 4 pass per vecka, varav ett omfattar intraoral röntgenbildstagning samt röntgendiagnostik. De studerande kommer även påbörja sin träning i att analysera panoramaröntgenbilder. Under 6 veckor kommer den kliniska verksamheten också att omfatta diagnostik och behandling av patienter med inflammatoriska förändringar i parodontala vävnader med tonvikt på utvärdering av given behandling.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av studentens prestation i alla läraktiviteter samt hans/hennes värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (inlämningsuppgifter, flervalsfrågor i samband med seminarier, aktivitet vid seminarium, skills lab, klinik, diagnostiska praktiska färdighetsprov i karies, oral röntgen samt parodontologi). En målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd närvaro i seminarier. Frånvaro från schemalagda aktiviteter kompletteras med inlämningsuppgifter. För att få tillträde till examination krävs även godkänt genomförande av färdighetsträning på skills lab och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Ovan nämnda motsvarar godkänt på de första 15 hp, "Formativ bedömning".
Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Det finns ingen obligatorisk litteratur, däremot finns till varje case rekommenderad litteratur.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Marianne Ahmad, Kursansvarig
Telefon: 040-6658442
Stella Giuseppin, studieadministratör
Telefon: 040-6658479

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program