Diagnostik och behandling av infektioner i munhålan

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: TV199A-Tandhälsovård i samverkanTV100A-Det orala ekosystemetTV102A-Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringarTV123A-Diagnostik och behandling av karies och parodontit. Den studerande skall vara godkänd på kurs 3 och praktiska moment från samtliga föregående kurser (exempelvis prekliniska/kliniska krav och prov) skall vara godkända.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
TV125A version 1,1
Engelsk benämning:
Diagnosis and Treatment of Infections in the Oral Cavity
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 juli 2019
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
05 juli 2019
Ersätter kursplan fastställd:
27 februari 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: TV199A-Tandhälsovård i samverkanTV100A-Det orala ekosystemetTV102A-Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringarTV123A-Diagnostik och behandling av karies och parodontit. Den studerande skall vara godkänd på kurs 3 och praktiska moment från samtliga föregående kurser (exempelvis prekliniska/kliniska krav och prov) skall vara godkända.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om diagnostik och behandling av infektioner i munhålan.

Innehåll

Kursen ägnas åt att studera diagnostik och behandling av infektioner i munhålan samt kroppens försvar mot dessa.
Patologiska tillstånd som är orsakade av normalflora i obalans och/eller stört försvar jämförs med infektioner orsakade av speciella mikroorganismer avseende uppkomst, utveckling och behandling. Särskilt kommer samband mellan orsak och verkan att diskuteras. Exempel på orala infektioner som studeras är apikal periodontit, pericoronit, periodontalabscess och munslemhinneinfektioner av svamp och virus.
Immunsystemets betydelse kommer under denna kurs att belysas utifrån olika utgångspunkter. Därvid studeras avvikande reaktioner och nedsatt funktion av immunsystemet.
Stor vikt kommer att läggas vid hur tandpulpan reagerar på retning och skada och vilka tillstånd för tanden och individen som dessa kan leda till och hur de kan behandlas. Endodontisk behandling tränas framför allt på modelltand.
Den studerande skall kunna inse betydelsen av att fördjupa sina diagnostiska färdigheter. Därför kommer ytterligare diagnostiska metoder som underlättar kartläggning av inflammationer såsom panoramaröntgenteknik att studeras.
För att förstå vilka vägar orala infektioner kan spridas krävs också fördjupade kunskaper i topografisk anatomi inom huvud-halsregionen.
Särskild vikt kommer att läggas vid antibiotikas verkningsmekanismer. Antibiotikas användningsområde inom odontologisk vård belyses dels som kausalbehandling av orala infektioner, dels som behandling av vissa riskpatienter för att förebygga den spridning av mikroorganismer som odontologisk behandling kan medföra. Antibiotikabehandlingens betydelse för balansen i det orala ekosystemet är en viktig aspekt som kommer att studeras. Även analgetikas verkningsmekanism vid behandling av symptom vid orala infektioner skall studeras.
Malmö universitets perspektiv
Miljö- och kretsloppstänkande ingår i den farmakologiska delen av kursen i anslutning till hantering av antibiotika. Det avspeglas också i att kursens administration sker digitalt med minimal användning av papper.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förklara hur infektioner uppkommer, utvecklas och principiellt behandlas
 • förklara likheter och skillnader mellan exogena och endogena infektioner
 • förklara hur angrepps- och försvarsfaktorer inom infektionsförsvaret kan påverka varandra
 • förklara hur individens allmäntillstånd och infektionsförsvar samverkar samt vad det innebär för den odontologiska behandlingen
 • förklara hur inflammation i tandpulpa och periapikal vävnad uppkommer, utvecklas och behandlas samt relatera detta till motsvarande process i parodontal vävnad
 • beskriva och värdera olika metoder för diagnostik och behandling av sjukdomar i tandpulpa, periapikal och parodontal vävnad
 • förklara vilka biologiska mekanismer olika diagnostiska metoder påvisar avseende förändringar i tandpulpa, periapikal och parodontal vävnad
 • förklara vilka faktorer som påverkar kvaliteten i diagnostiska undersökningar vid bedömning av tandroten och omgivande vävnad
 • beskriva behandlingsprinciper för kirurgiska ingrepp i munhålan
 • beskriva hur en tandinfektion kan spridas i omgivande vävnader samt förklara hur en sådan spridning är beroende av de anatomiska strukturerna
 • förklara hur infektioner i munslemhinnan uppkommer, utvecklas och behandlas
 • beskriva och värdera metoder för att diagnostisera och behandla orala infektioner i munslemhinnan
 • förklara verkningsmekanismerna för och den kliniska användningen av antibiotika och antimikrobiella medel inom odontologin
 • förklara verkningsmekanismerna för perifert verkande analgetika och deras användning inom odontologin
 • förklara sjukliga och läkemedelsinducerade rubbningar i koagulations- och hemostassystemen
 • förklara vad ökad blödningsbenägenhet hos patienter betyder vid kirurgiska ingrepp i munhålan
 • redogöra för de föreskrifter som reglerar användningen av panoramaröntgenapparatur
 • förklara principerna för digital intraoral radiografi för diagnostik av förändringar i hårdvävnader
 • kunna beskriva hur normalanatomiska strukturer och förändringar i hårdvävnader avbildas i periapikala röntgenbilder
 • förklara urvalskriterier för undersökning av tandroten och omgivande benvävnad med periapikala röntgenbilder
 • beskriva hur en panoramaröntgenapparat är konstruerad och fungerar
 • beskriva framställningen av en panoramaröntgenbild och hur olika vävnader avbildas i denna bild
 • redogöra för urvalskriterier för undersökning med panoramaröntgenapparatur och dess stråldos i jämförelse med andra röntgenologiska metoder
 • beskriva örats anatomi och funktion
 • beskriva och förklara teorier för beteendeförändring.
 • redogöra för etiologi, diagnostik, patogenes, behandling och prognos för i käkbenet förekommande sjukdomstillstånd förutom karies och parodontit
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:
 • genomföra diagnostik, behandling och prognos av karies och parodontal sjukdom på individnivå.
 • diagnostisera sjukdomar i tandpulpa och periapikal vävnad
 • utföra endodontisk behandling på modell
 • utföra subgingival depuration samt bedöma kirurgiskt behandlingsbehov vid parodontit
 • värdera nya preparat och metoder för diagnostik, prevention, prediktion och behandling av karies.
 • kommunicera med patienten i syfte att förmedla kunskap om karies och parodontal sjukdom och initiera beteendeförändring.
 • uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder
 • handlägga patienter med ökad blödningsbenägenhet i den odontologiska behandlingssituationen
 • utföra röntgenundersökning för diagnostik av förändringar i marginal och periapikal benvävnad med minsta möjliga stråldos till patient och personal
 • analysera kvaliteten i intraorala röntgenbilder och vid brister i kvaliteten kunna identifiera och korrigera dessa samt analysera hur olika faktorer kan påverka intraorala röntgenbilders kvalitet och deras diagnostiska utbyte
 • i periapikala röntgenbilder identifiera normalanatomiska strukturer och förändringar i hårdvävnaderna
 • jämföra och värdera olika metoder för diagnostik av parodontal och periapikal vävnad
 • genomföra en panoramaröntgenundersökning med stöd av personal och förmåga att analysera hur olika faktorer kan påverka denna bilds kvalitet och diagnostiska utbyte
 • identifiera normalanatomiska strukturer i panoramaröntgenbilder
 • värdera olika diagnostiska metoders utfall vid diagnostik av parodontal och periapikal vävnad för att reducera röntgenstråldosen till patient och tandvårdspersonal.
 • värdera olika metoder för att reducera röntgenstråldosen till patient och tandvårdspersonal
 • kunna tillämpa metoder för beteendeförändring.
 • ta en adekvat biopsi av en förmodat benign förändring i munslemhinnan
Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa:
 • förmåga till och ansvar för sin kompetens- och färdighetsutveckling i diagnostik och behandling av orala infektions- och inflammationstillstånd
 • ansvar för att patienten får fullständig information om de olika orala infektions- och inflammationstillstånd som identifierats samt olika behandlingsmöjligheter
 • att han/hon eftersträvar optimal bildkvalitet med minsta möjliga stråldos vid diagnostik av karies och förändringar i käkarnas benvävnad.
 • att han/hon ansvarar för sin kompetensutveckling gällande olika metoder för diagnostik, utvärdering av behandling och prognos avseende karies och förändringar i käkarnas benvävnad
 • respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen

Arbetsformer

Problembaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Basgruppsträffar, laborationer, seminarier, prekliniska och kliniska moment är obligatoriska.
Basgruppsträff
En basgrupp utgörs av åtta till tio tandläkarstuderande och en handledare. Man utgår inom kursen från fall eller problem. Samtliga basgrupper arbetar med ett antal teman inom denna kurs. Kursens mål utgör riktlinjerna för studierna. Basgruppen träffas en till två gånger i veckan, två till tre timmar per gång, enligt särskilt veckoschema.
Föreläsningar
Föreläsningar ges för lämpliga teman under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen. Principen är att extra föreläsning kan ges av resursperson på initiativ av de studerande efter det att baskunskaper inhämtats.
Seminarier
Seminarier hålles med jämna mellanrum under kursen. Flera ämnesspecialister, resurspersoner finns med för att öka både helhetsbild och djup. Seminarierna är studentcentrerade såtillvida att innehållet delvis styrs av frågor formulerade av de studerande.
Självstudier
Schemabunden tid varierar mellan 16 och 30 timmar per vecka under kurs 5. Resterande tid är avsedd för självstudier. Litteraturförslag ges i litteraturlistan.
Prekliniska och kliniska moment
Den kliniska verksamheten omfattar diagnostik och behandling av patienter med karies och inflammatoriska förändringar i tandpulpan och periapikal vävnad samt mikrobiellt orsakade munslemhinneförändringar.
De studerande kommer att träna diagnostik av pulpala och periapikala sjukdomstillstånd i kliniken samt endodontisk behandling på modelltand. De kliniska momenten beräknas pågå under ca 4 pass per vecka, varav ett omfattar intraoral röntgenbildstagning samt röntgendiagnostik. De studerande kommer även att träna undersökningar med hjälp av panoramaröntgenteknik. Under 6 veckor kommer den kliniska verksamheten också att omfatta diagnostik och behandling av patienter med inflammatoriska förändringar i parodontala vävnader med tonvikt på utvärdering av given behandling.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (t.ex. basgrupp, preklinik, klinik samt diagnostiskt kliniskt färdighetsprov i operativ kariesterapi) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier samt godkänt genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning (OGTDL).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

I problembaserat lärande anvisas ej obligatorisk kurslitteratur.

Kursvärdering

Examinationsansvarig ansvarar för analys och rapporterar till Utbildningsnämnden. Rapporten innehåller en sammanställning av måluppfyllelse, uppföljning av tidigare åtgärder, identifiering av nya problem och förslag till åtgärder. Kursansvarig ansvarar för att åtgärderna verkställs. Kursansvarig återkopplar till medarbetare och examinationsansvarig återkopplar till studenterna som utförde utvärderingen samt till studenterna på kommande kurs om vilka ändringar kursansvarig genomfört med anledning av utfallet i kursvärderingen. Samtliga kursutvärderingar finns tillgängliga för studenter och personal via fakultetens hemsida.
I tillägg sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinations-ansvarig tillsammans med hela studentgruppen (kursen).

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Jessica Neilands, Kursansvarig
Telefon: 040-6658494
Stella Giuseppin, studieadministratör
Telefon: 040-6658479

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program