Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontit

Sammanfattning

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 2 samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021

Kurskod:
TV124A version 2
Engelsk benämning:
Prevention, Diagnosis and Treatment of Caries and Periodontitis
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 februari 2020
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
25 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
12 december 2019

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 2 samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter vad gäller prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontit.

Innehåll

Undervisningen skall präglas av helhetssyn. Behandling av kariesskador och orsaksinriktad behandling av karies utgör ett väsentligt inslag i kursens kliniska undervisning. Kunskap om kariesetiologiska faktorer inhämtas och tillämpas kliniskt vid diagnostik och behandling av kariessjukdomen. Förmågan att ställa diagnos och prognos efter sammanvägning av fynd från olika undersökningar och behandlingsresultat övas.
Studier i näringslära och nutrition lägger grunden för kostrådgivning till patienterna. Kunskap om patientens beteende och reaktioner i samband med information, rådgivning och utvärdering av behandlingsresultat kommer att tillämpas och fördjupas. Bland annat kommer begrepp som hälsosyn och hälsobeteende att belysas. Betydelsen av genus och etnicitet i detta sammanhang kommer att lyftas fram. Kroppens förmåga att ta upp, distribuera, eliminera och utsöndra främmande ämnen belyses som ett led i studierna av hur olika ämnen omsätts i kroppen.
I samband med studierna av karies och parodontit lär sig den studerande att genomföra intraorala röntgenundersökningar både avseende röntgenteknik och tolkning av de resulterande röntgenbilderna.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förklara hur etiologiska faktorer och försvarsfaktorer samverkar vid utveckling av karies, erosionsskador och gingivit/parodontit
 • förklara varför utbredning av karies och gingivit/parodontit varierar på individnivå
 • beskriva hur metoder för diagnostik och prediktion av karies och enklare parodontal sjukdom värderas
 • förklara hur kariessjukdomen behandlas på individnivå
 • förklara vad nedsatt salivsekretion innebär för det orala ekosystemet
 • motivera vikten av prevention vid karies och parodontit
 • beskriva fluorens betydelse i det orala ekosystemet och dess systemiska effekter
 • förklara vad nutrition och kostvanor betyder för allmänhälsan, kariessjukdomen och erosionsskador
 • redogöra för digestionsapparatens uppbyggnad och funktion
 • beskriva hur kroppen på olika sätt hanterar xenobiotika
 • förklara vilka faktorer som påverkar informationen i digitala röntgenbilder
 • redogöra för olika faktorer som påverkar kvaliteten i diagnostiska undersökningar och dess konsekvenser för diagnos, behandling, värdering av behandlingsresultat och prognos avseende parodontit och karies
 • förklara odontologiska konsekvenser av diabetessjukdomen samt kunna redogöra för sjukdomens förekomst, uppkomst, förlopp och behandling
 • beskriva hur olika födoämne används för energiproduktion samt hur energibalansen regleras i kroppen som helhet och på cellulär nivå
 • förklara hur plastiska fyllningsmaterials egenskaper och hantering kan inverka på individen, samhället och miljön
 • har kännedom om tillsynsförfarande och regelverk rörande dentala materials miljöpåverkan
 • beskriva vårdrollen och identifiera frågeställningar som kan vara relevanta för att förstå en patients hälsobeteende speciellt ur ett genus- och etniskt perspektiv
 • redogöra för hur personlighetspsykologiska faktorer påverkar patientens sjukdomsupplevelse vid karies och parodontit
 • redogöra för vad begreppen hälsa, hälsosyn och hälsouppfattning innebär
 • identifiera sådana grundläggande faktorer som påverkar mötet mellan tandläkare och patient
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • utföra och värdera anamnes och olika tester för identifiering av kariesetiologiska faktorer samt kunna väga samman och värdera resultaten av testerna
 • diagnostisera och behandla kariessjukdom, erosionsskador och enklare parodontal sjukdom
 • ställa prognos för olika diagnoser och behandlingar vid karies
 • tillämpa en syn på behandling av kariessjukdomen som bygger på identifiering av individuella kariesetiologiska faktorer och, med hänsyn till dessa, kunna föreslå och genomföra lämpligaste behandling
 • självständigt söka och värdera information om metoder för diagnostik av gingivit, parodontit och karies
 • värdera behandlingsresultat vid gingivit/parodontit och karies baserat på klinisk undersökning och röntgenundersökning
 • bedöma kvaliteten på diagnostik och behandling avseende enklare parodontal sjukdom
 • utföra röntgenundersökning för diagnostik av karies och marginal benvävnad med minsta möjliga stråldos till patient och personal
 • identifiera brister i kvaliteten i bitewingröntgenbilder och kunna korrigera sådana brister
 • hantera plastiska fyllningsmaterial på ett hygieniskt och ur risksynpunkt tillfredsställande sätt
 • med hjälp av plastiska fyllningsmaterial på ett vävnadsbevarande sätt kunna återställa tandens barriärfunktion, estetik och bettfunktion
 • värdera sambandet mellan materialegenskaper, materialhantering och behandlingsresultat på kort och lång sikt
 • informera sig om patientens allmänhälsa och psykosociala situation genom samtal med patient
 • hantera behandlingssituationen för patienter med diabetes
 • ta hänsyn till personlighetspsykologiska faktorer i det kliniska handlandet
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa att han/hon:
 • tar hänsyn till och beaktar patientens allmänna hälsa, personlighet och livssituation vid omhändertagandet för att bibehålla eller uppnå förbättrad oral hälsa
 • genom sitt beteende förstärker patientens ansvar för sin orala hälsa
 • tar ansvar för att patienten får fullständig information om kariessjukdomen och enklare parodontal sjukdom och olika behandlingsmöjligheter som står till buds
 • utvecklar sin kompetens avseende metoder för att diagnostisera gingivit, parodontit och karies
 • eftersträvar optimal kvalitet i bitewingröntgenbilden för bedömning av parodontal vävnad och karies, med minsta möjliga stråldos
 • identifierar sitt behov av ytterligare kunskap och utvecklar sin kompetens
 • respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen

Arbetsformer

Gruppaktiviteter, laborationer, seminarier, prekliniska och kliniska moment är obligatoriska.
Case
Casebaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Riktlinjerna för studierna är kursens mål där man för varje case preciserar de aktuella kursmålen ytterligare.
De studerande delas in i grupper som i allmänhet består av sex till tio tandläkarstuderande. De studerande arbetar självständigt i grupp utan handledning. Samtliga grupper arbetar med ett antal teman inom denna kurs.

Övningar/Inlämningsuppgifter
I kursen ingår ett antal övningar och inlämningsuppgifter. Dessa kan i vissa fall utföras individuellt och i andra fall i grupp. Övningsrapporter och inlämningsuppgifter skall skrivas så att den studerande strukturerar kunskapsinnehållet och gör informationen tillgänglig för läsaren.

Föreläsningar
Föreläsningar ges kontinuerligt under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen.

Seminarier
Seminarier bedrivs med hela eller delar av kursen. En eller flera ämnesspecialister finns med för att leda diskussionerna så att helhetsbild och djup i kunskap nås. Seminarierna baseras på de case som studenterna bearbetat självständigt och i grupp. Seminarierna bygger på att de studerande är aktiva, pålästa och väl insatta i de områden som ska avhandlas under seminariet.
Självstudier
Schemabunden tid är ca 20 timmar per vecka under kurs 4. Resterande tid är avsedd och behövs för självstudier.
Klinik
Under den kliniska verksamheten bör 2-3 patienter med kariologiskt behandlingsbehov diagnostiseras och behandlas genom orsaksinriktade och reparativa åtgärder. Tandfyllningar skall inkorporeras i bettet på ett sådant sätt att en optimal bettfunktion bibehålls/återställs. Tonvikten läggs på vårdkvalitet, dock skall en viss kvantitet reparativa åtgärder utföras för att ge möjlighet till adekvat färdighetsträning. Den kliniska verksamheten beräknas pågå under cirka 2 pass per vecka. Behandlingen av dessa patienter sker i den omfattning som är möjlig mot bakgrund av pågående teoretisk undervisning. Mera omfattande parodontologiska ingrepp såsom parodontal kirurgi och endodontisk behandling genomförs under senare kurser.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (inlämningsuppgifter, flervalsfrågor i samband med seminarier, aktivitet vid seminarium, skills lab, klinik, diagnostiska praktiska färdighetsprov i oral röntgen samt parodontologi) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

För att få tillträde till examinationen krävs godkänd närvaro i seminarier. Frånvaro från schemalagda aktiviteter kompletteras med inlämningsuppgifter. För att få tillträde till examination krävs även godkänt genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Ovan nämnda motsvarar godkänt på de första 15 hp, "Formativ bedömning".
Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Det finns ej obligatorisk kurslitteratur men rekommenderad litteratur kommer anges för varje case och övning.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Helena Fransson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658315
Maja Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6658183

Anmälan

25 januari 2021 - 13 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

24 januari 2022 - 12 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program