Diagnostik och behandling av karies och parodontit

Sammanfattning

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 1, samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
TV123A version 2
Engelsk benämning:
Diagnosis and Treatment of Caries and Periodontitis
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 februari 2020
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
16 maj 2019

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 1, samt vara godkänd på formativ bedömning för samtliga föregående terminskurser.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om diagnostik och behandling av karies och parodontit.

Innehåll

Kursens övergripande tema är obalans i det orala ekosystemet som resulterar i karies och parodontal sjukdom. Den kliniska verksamheten omfattar diagnostik och behandling av patienter med lättare parodontal sjukdom.
Terminen inleds med ett prekliniskt avsnitt ”Form-Funktion” där kunskaper om tuggapparatens uppbyggnad och funktion integreras med praktiska moment och teoretiska studier i muskelfysiologi. Den operativa kariesterapin, som leder till återställande av tandens barriärfunktion kommer såväl teoretiskt som praktiskt att tränas på preklinik och kommer att knytas till återställande/bibehållande av optimal bettfunktion.
Vidare studerar man sedan de mekanismer som skapar obalans i det orala ekosystemet, samt vad detta kan få för konsekvenser för munhålan i allmänhet och tandytan i synnerhet. Dessutom skall den studerande förstå principerna för hur sjukdom avslöjas, samt kunna diagnostisera kariesskador kliniskt och röntgenologiskt.
Parallellt med detta utföres parodontologisk behandling på patienten under terminen.
Skillnaden mellan toxiska reaktioner och allergier i samband med att man arbetar med olika fyllningsmaterial studeras också.
Beteendevetenskapliga moment belyses genom case, seminarium och övningar. Övningarna riktar sig speciellt mot de personlighetspsykologiska faktorernas påverkan på patientens sjukdomsupplevelse

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva de permanenta tändernas morfologi och dess betydelse för utvecklingen av kariessjukdom och parodontal sjukdom, samt betydelse för bettets funktion i samband med fyllningsterapi
 • redogöra för käkmuskulaturens struktur, placering och funktion
 • värdera olika metoder för diagnostik; speciellt med avseende på karies och parodontit
 • beskriva vilka biologiska mekanismer olika diagnostiska metoder påvisar avseende karies samt hur karies identifieras kliniskt och avbildas röntgenologiskt och histologiskt
 • förklara normalanatomiska strukturers utseende i bitewingröntgenbilder
 • redogöra för vilka faktorer som påverkar kvaliteten i bitewingröntgenbilder och dess betydelse för diagnostik av karies
 • redogöra för hur utfallet av olika diagnostiska undersökningar påverkas av olika metoders tillförlitlighet och sjukdomens prevalens
 • beskriva urvalskriterier för bitewingröntgenundersökning för diagnostik av karies
 • förklara hur obalans uppkommer i det orala ekosystemet och vad det innebär för tanden och parodontal vävnad
 • beskriva hur kariesskador uppkommer
 • förklara hur kariessjukdom och kariesskador kan behandlas
 • förklara tandens reaktion på ett kariesangrepp och på operativ tandbehandling
 • beskriva de plastiska fyllningsmaterialens molekylära uppbyggnad och egenskaper
 • beskriva och motivera önskvärda egenskaper hos ett optimalt tandfyllningsmaterial
 • förklara sambandet mellan materialegenskaper, materialhantering och behandlingsresultat på kort och lång sikt
 • beskriva hur plastiska fyllningsmaterials egenskaper och hantering kan inverka på den orala miljön och individen
 • redogöra för variationer i beteende och attityder hos tandvårdspatienter
 • redogöra för förfarandet vid utredningar av avvikande vävnadsreaktioner, orsakade av dentala fyllningsmaterial
 • förklara sambandet mellan käksystemets uppbyggnad och funktion
 • beskriva hur man återställer orala funktioner vid kariesskador
 • förklara skillnad mellan allergiska, icke-allergiska överkänslighetsreaktioner och toxiska reaktioner samt mekanismerna bakom dessa
 • förklara översiktligt hur personlighetspsykologiska faktorer påverkar patientens sjukdomsupplevelse
 • beskriva hur man identifierar en tandvårdsrädd patient samt känna till behandlingsmöjligheter för denna patientgrupp
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • värdera anamnetiska och kliniska fynd av betydelse för diagnostik av vanliga sjukdomar i munhålan
 • utveckla sin kompetens att diagnostisera och behandla parodontal sjukdom
 • informera sig om patientens allmänhälsa, psykosociala situation och kostvanor genom samtal med patienten
 • bedöma kvaliteten på diagnostik och behandling avseende enklare parodontal sjukdom
 • analysera normalanatomiska strukturer i bitewingröntgenbilder
 • identifiera permanenta tänder kliniskt och röntgenologiskt
 • diagnostisera kariesskador kliniskt och röntgenologiskt
 • utföra bitewingundersökning på patient som underlag för diagnostik av karies
 • analysera kvaliteten i bitewingröntgenbilder och vid brister i kvaliteten kunna identifiera och korrigera dessa samt analysera hur olika faktorer kan påverka bildens kvalitet och dess diagnostiska utbyte vid diagnostik av karies
 • analysera bitewingröntgenbilden och identifiera karies
 • jämföra och värdera olika metoder för diagnostik av karies samt motivera och förklara valet av metoder
 • utföra röntgenundersökning för diagnostik av karies och marginal benvävnad med minsta möjliga stråldos till patient och personal
 • informera patienten om diagnostiska metoders användning och undersökningsfynd med avseende på karies
 • i simulator behandla en tand med kariesskada samt rekonstruera den med plastiska fyllningsmaterial i relation till tandens anatomi och ocklusion
 • utvärdera och kommunicera funktionen av tänder och kvaliteten av plastiska fyllningar efter rekonstruktion
 • förmåga att eftersträva optimal material- och instrumenthantering, samt kunna värdera och följa rutiner för hygien och allmänna kliniska föreskrifter
 • hantera plastiska fyllningsmaterial på ett hygieniskt och kliniskt korrekt sätt med miljöhänsyn i fokus värdera kvaliteten på preparationer och fyllningar
 • arbeta ergonomiskt
 • ta kliniskt foto
 • utföra en undersökning av käkfunktionen och kommunicera med patient på patientens nivå
 • forma tänder på arbetsmodeller inslagna i artikulator så att en god bettfunktion uppnås, samt kunna bedöma behovet av att använda en artikulator
 • förmåga att värdera bettets form och funktion
 • utifrån ett genusperspektiv värdera sin egen och andra studenters agerande i såväl grupp som patientkontakter
 • söka och finna litteraturreferenser i medicinska databaser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa:
 • förmåga att ta hänsyn till patientens allmänna hälsa, livssituation, kön, etniska och sociala bakgrund i behandlingssituationen
 • förmåga att genom sitt beteende förstärka patientens ansvar för sin orala hälsa
 • förståelse och respekt för patientens önskemål och åsikter
 • insikt om och kunna tillämpa en helhetssyn vid behandling av parodontal sjukdom
 • respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen
 • förmåga att eftersträva optimal bildkvalitet i bitewingröntgenbilden vid diagnostik av karies och bedömning av parodontal vävnad med minsta möjliga stråldos
 • förmåga att värdera sitt behov av ytterligare kunskap om metoder som används för diagnostik av gingivit, parodontit och karies
 • att hen kan förhålla sig vetenskapligt kritiskt till odontologisk information och diagnostiska metoder

Arbetsformer

Seminarier, inlämningsuppgifter, prekliniska och kliniska moment är obligatoriska.
Case

Casebaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Riktlinjerna för studierna är kursens mål där man för varje case preciserar de aktuella kursmålen ytterligare.
De studerande delas in i grupper som i allmänhet består av sex till tio tandläkarstuderande. De studerande arbetar självständigt i grupp utan handledning. Samtliga grupper arbetar med ett antal teman inom denna kurs.


Övningar/Inlämningsuppgifter

I kursen ingår ett antal övningar och inlämningsuppgifter. Dessa kan i vissa fall utföras individuellt och i andra fall i grupp. Övningsrapporter och inlämningsuppgifter skall skrivas så att den studerande strukturerar kunskapsinnehållet och gör informationen tillgänglig för läsaren. Frånvaro från schemalagda aktiviteter kompletteras med inlämningsuppgifter.
Föreläsningar
Föreläsningar ges för lämpliga teman under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen.
Seminarier
Seminarier bedrivs med hela eller delar av kursen. En eller flera ämnesspecialister finns med för att leda diskussionerna så att helhetsbild och djup i kunskap nås. Seminarierna baseras på de quiz och case som studenterna bearbetat självständigt och i grupp. Seminarierna bygger på att de studerande är aktiva, pålästa och väl insatta i de områden som ska avhandlas under seminariet.
Självstudier
Icke schemabunden tid är avsedd för självstudier.
Preklinik
Kunskap om plastiska fyllnadsmaterial i samband med operativ tandbehandling inhämtas under preklinik i operativ kariesterapi. Genom färdighetsträning på patientsimulator utvecklar de studerande sin manuella färdighet för att under nästkommande termin kunna utföra enklare operativ kariesterapi på patient.
Klinik
Under terminskurs 3 (TV123A) skall den studerande diagnosticera och behandla patienter med paradontal sjukdom. Patienter med rubbningar i det orala ekosystemet skall undersökas och speciellt kariesskador skall diagnostiseras kliniskt och röntgenologiskt. Kvalitetsbedömning av fyllningar på patient göres.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (inlämningsuppgifter, flervalsfrågor i samband med seminarier, aktivitet vid seminarium, skills lab, klinik, diagnostiska praktiska färdighetsprov i oral röntgen samt parodontologi) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänt på de första 15 hp ”Formativ bedömning”, vilket motsvarar godkänd aktivitet på seminarier, godkänt deltagande i och genomförande av inlämningsuppgifter, färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingförmåga och förhållningssätt. Detta genom att ha visat att hen uppfyllt kriterierna för dessa kursmål.
Om den studerande ej är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet.
Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Det finns ingen obligatorisk litteratur, däremot finns till varje case rekommenderad litteratur.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Anna Karlbrink, Kursansvarig
Maja Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6658183

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program