Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge kunskap om diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar i kontextuellt lärande med en tvärvetenskaplig ansats.

Behörighetskrav

Den studerande skall ha deltagit i undervisningen på terminskurs 1.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
TV122A version 1
Engelsk benämning:
Diagnosis and Treatment of Simple Periodontal Disorders
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 juni 2019
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
27 juni 2019

Förkunskapskrav

Den studerande skall ha deltagit i undervisningen på terminskurs 1.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar i kontextuellt lärande med en tvärvetenskaplig ansats.

Innehåll

Innehåll och kursens moment
Kurs 2 är uppbyggd kring diagnostik och behandling av gingivit och enkel parodontit, samt att åstadkomma lokalanestesi. Studierna ansluter till kurs 1 genom fördjupade studier om kroppens barriärfunktioner. Patientkontakt och behandling fokuserar på professionellt bemötande, förebyggande tandvård och patologiska tillstånd som till exempel gingivit och enkel parodontit, samt på att kunna hantera patient-tandläkarrelationen. Förmågan att tillgodogöra sig och presentera vetenskaplig information tränas.
Under terminen studeras de fysiologiska processerna respiration och cirkulation. Vidare studeras hur syre transporteras i kroppen och syrets roll i livsprocesserna. Det ges även tillfälle att studera hur vissa läkemedel och sjukdomstillstånd påverkar respiration och cirkulation, samt hur livshotande tillstånd hos patienten i den odontologiska behandlingssituationen skall åtgärdas.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

• förklara betydelsen av barriärfunktionen i munhålan
• förklara hur inflammationsreaktionen uppkommer och förstå dess funktion vid läkning
• förklara hur lokala och generella faktorer påverkar infektionsförsvaret
• förklara hur den orala mikrobiotan påverkas och förändras av förändringar i den orala miljön kopplade till gingivit och parodontit
• förklara benvävnadens normala omsättning
• beskriva hur vävnader i munhålan kan regenerera
• förklara hur inflammation i parodontal vävnad uppkommer, utvecklas och behandlas
• förklara principen för orsaksinriktad behandling
• beskriva begreppen diagnostisk metod, fynd, diagnos och deras inbördes relation
• beskriva vilka biologiska mekanismer olika diagnostiska metoder påvisar avseende parodontal vävnad
• beskriva hur röntgenstrålningen kan ge upphov till bild och hur olika vävnader i munhålan avbildas
• beskriva hur röntgenstrålning påverkar biologisk vävnad och omfattningen av stråldoser till patient vid intraoral röntgenundersökning och deras relation till bakgrundsstrålning
• beskriva hur man kan minimera stråldos till patienter och personal vid bitewingundersökning
• förklara vilka faktorer som påverkar kvaliteten i bitewingröntgenbilden vid bedömning av parodontal benvävnad
• beskriva hur normalanatomiska strukturer och förändringar i parodontal benvävnad avbildas i bitewingröntgenbilden
• redogöra för bitewingröntgenundersökning för bedömning av parodontal benvävnad.
• förklara hur smärta uppkommer, fortleds och upplevs
• förklara verkningsmekanismerna för och de biologiska effekterna av lokalanestetika
• topografiskt beskriva anatomiska strukturer av betydelse för lokalanestesi i munhålan
• beskriva tekniken vid lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader
• redogöra för innebörden av infektionskontroll och arbetshygien
• beskriva fysiologi och patofysiologi för cirkulation och respiration samt hur dessa kan påverkas principiellt av medicinering eller sjukdom med speciell hänsyn till den odontologiska behandlingssituationen
• förklara hur syre transporteras i kroppen och avlämnas i vävnaderna
• förklara olika läkemedels verkan på adrenerga receptorer
• förklara hur livshotande situationer kan uppkomma i den odontologiska behandlingssituationen och redogör för varför dessa kan vara livshotande
• Redogöra för lagar och förordningar som styr tandvården (tandvårdslag, lag om statligt tandvårdsstöd, patientdatalag, offentlighets- och sekretesslag, patientsäkerhetslag, strålskyddslag, Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården).
• redogöra för principerna för journalföring
• beskriva principer för kommunikation mellan vårdgivare och patient

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

• utifrån samlade fynd diagnostisera och behandla gingivit och enkla parodontala förändringar
• jämföra och värdera fynden från olika diagnostiska metoder avseende gingivit och parodontit
• utföra bitewingundersökning på patient som underlag för bedömning av parodontal vävnad
• analysera kvaliteten i bitewingröntgenbilden med avseende på bedömning av parodontal vävnad och kunna identifiera orsaker till eventuella brister
• identifiera normalanatomiska strukturer och vävnader samt förändringar i parodontal vävnad i bitewingröntgenbilden
• utföra professionell tandrengöring inklusive supra och subgingival depuration
• ge information om gingivit och parodontit samt ge munhygieninstruktion till patient
• utföra lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader
• uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder
• tillämpa principer för infektionskontroll och arbetshygien i tandvårdssituationen
• informera patienter om röntgenstrålningens biologiska effekter.
• ta upp anamnes och genomföra intraoral undersökning samt dokumentera samlade fynd i journal
• informera sig om läkemedels verkningar och biverkningar
• kommunicera med patient
• i grupp analysera reaktioner i patienttandläkarrelationen
• i grupp kunna analysera reaktioner i studiesituationen
• söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa:

• förmåga att utveckla ett holistiskt synsätt avseende diagnostik, planering och behandling av gingivit och enklare parodontala förändringar
• att han/hon eftersträvar ett patientcentrerat förhållningssätt
• förmåga att eftersträva optimal kvalitet i bitewingröntgenbilden för bedömning av parodontal vävnad, med minsta möjliga stråldos.
• att han/hon genom sitt beteende förstärker patientens ansvar för sin orala hälsa
• vilja att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i odontologi
• respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen.

Arbetsformer

Arbetsformer
Seminarier, inlämningsuppgifter, prekliniska och kliniska moment är obligatoriska.

Case
Casebaserat lärande är den grundläggande arbetsformen. Riktlinjerna för studierna är kursens mål där man för varje case preciserar de aktuella kursmålen ytterligare.
De studerande delas in i grupper som i allmänhet består av sex till tio tandläkarstuderande. De studerande arbetar självständigt i grupp utan handledning. Samtliga grupper arbetar med ett antal teman inom denna kurs.
Övningar/Inlämningsuppgifter
I kursen ingår ett antal övningar och inlämningsuppgifter. Dessa kan i vissa fall utföras individuellt och i andra fall i grupp. Övningsrapporter och inlämningsuppgifter skall skrivas så att den studerande strukturerar kunskapsinnehållet och gör informationen tillgänglig för läsaren. Frånvaro från schemalagda aktiviteter kompletteras med inlämningsuppgifter.

Föreläsningar
Föreläsningar ges kontinuerligt under terminen. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen.

Seminarier
Seminarier bedrivs med hela eller delar av kursen. En eller flera ämnesspecialister finns med för att leda diskussionerna så att helhetsbild och djup i kunskap nås. Seminarierna baseras på de quiz och case som studenterna bearbetat självständigt och i grupp. Seminarierna bygger på att de studerande är aktiva, pålästa och väl insatta i de områden som ska avhandlas under seminariet.

Självstudier

Schemabunden tid varierar mellan 10 och 20 timmar per vecka under kurs 2. Resterande tid är avsedd och behövs för självstudier.

Prekliniska och kliniska moment
Under kurs 2 skall de studerande lära sig att diagnostisera och behandla enkla parodontala förändringar samt kunna ge smärtlindring i behandlingssituationen. Under preklinik kommer depuration att övas. Såväl preklinisk som klinisk undervisning i lokalanestesi kommer att ges.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla läraktiviteter inklusive värderingsförmåga och förhållningssätt sker fortlöpande under hela kursen (inlämningsuppgifter, flervalsfrågor i samband med seminarier, aktivitet vid seminarium, skills lab, klinik, diagnostiska praktiska färdighetsprov i oral röntgen samt parodontologi) och en målrelaterad summativ examination sker i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen omfattar även delar av tidigare kursers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänt på de första 15 hp ”Formativ bedömning”, vilket motsvarar godkänd aktivitet på seminarier, godkänt deltagande i och genomförande av inlämningsuppgifter, färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingförmåga och förhållningssätt. Detta genom att ha visat att hen uppfyllt kriterierna för dessa kursmål. Om den studerande ej är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet.
Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov – se Utbildningsplan för tandläkarutbildning.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Det finns ej obligatorisk kurslitteratur men rekommenderad litteratur kommer anges för varje case och övning.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Övrigt

Under denna kurs förklaras de grundläggande beteendevetenskapliga principer som är av betydelse för att hälsoupplysning skall leda till önskvärt beteende, samt hur genus kan ha betydelse i en sådan kommunikation.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Nina Lundegren, Kursansvarig
Telefon: 040-6658640
Maja Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6658183

Anmälan

25 januari 2021 - 13 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program